UDiseCodeSchool NameTotal Usage (Hours)
28122903212KGBV GANTYADA94
28122902904ZPHS BUDATANAPALLI83
28122903206ZPHS GANTYADA77
28122901804ZPHS PEDAMAJJIPALEM61
28122903603ZPHS PEDAVEMALI25
28122904402ZPHS RAMAVARAM49
 

Note: Data Collection from schools with internet Since 20-Nov-2016