UDiseCodeSchool NameTotal Usage (Hours)
28122903212KGBV GANTYADA0
28122902904ZPHS BUDATANAPALLI37
28122903206ZPHS GANTYADA52
28122901804ZPHS PEDAMAJJIPALEM0
28122903603ZPHS PEDAVEMALI12
28122904402ZPHS RAMAVARAM14
 

Note: Data Collection from schools with internet Since 20-Nov-2016