UDiseCodeSchool NameTotal Usage (Hours)
28122903212KGBV GANTYADA42
28122902904ZPHS BUDATANAPALLI78
28122903206ZPHS GANTYADA77
28122901804ZPHS PEDAMAJJIPALEM41
28122903603ZPHS PEDAVEMALI25
28122904402ZPHS RAMAVARAM42
 

Note: Data Collection from schools with internet Since 20-Nov-2016