UDiseCodeSchool NameTotal Usage (Hours)
28170100209GOVT HS V.P.SOUTH15
28170102126KGBV MACHERLA0
28170101502MPPS B.V.PALEM0
28170190426ZPHS (G) NEAR R.W .G1
28170100705ZPHS KAMBHAMAPADU47
28170190437ZPHS PWD COLONY MACHERLA15
 

Note: Data Collection from schools with internet Since 20-Nov-2016