UDiseCodeSchool NameTotal Usage (Hours)
28170100209GOVT HS V.P.SOUTH42
28170102126KGBV MACHERLA52
28170101502MPPS B.V.PALEM36
28170190426ZPHS (G) NEAR R.W .G38
28170100705ZPHS KAMBHAMAPADU100
28170190437ZPHS PWD COLONY MACHERLA85
 

Note: Data Collection from schools with internet Since 20-Nov-2016