UDiseCodeSchool NameTotal Usage (Hours)
28170100209GOVT HS V.P.SOUTH88
28170102126KGBV MACHERLA89
28170101502MPPS B.V.PALEM108
28170190426ZPHS (G) NEAR R.W .G96
28170100705ZPHS KAMBHAMAPADU188
28170190437ZPHS PWD COLONY MACHERLA100
 

Note: Data Collection from schools with internet Since 20-Nov-2016