UDiseCodeSchool NameTotal Usage (Hours)
28161000917GovtHS MYLAVARAM51
28161000915MBM ZPHS(Girls MYLAVARAM94
28161001802MPPS GANAPAVARAM75
28161000201MPPS PULLURU123
28161001103MPPS VELVADAM95
28161000211SASR ZPHSCH.GUDEM102
28161000916SRSVRGNR ZPHS MYLAVARAM160
28161000705Z PHS CHANDRAGUDEM73
28161000803ZPH SCHOOL, PONDUGULA17
28161001704ZPHS CHANDRALA52
28161001104ZPHS VELVADAM91
 

Note: Data Collection from schools with internet Since 20-Nov-2016