UDiseCodeSchool NameTotal Usage (Hours)
28161000917GovtHS MYLAVARAM112
28161000915MBM ZPHS(Girls MYLAVARAM165
28161001802MPPS GANAPAVARAM134
28161000201MPPS PULLURU203
28161001103MPPS VELVADAM266
28161000211SASR ZPHSCH.GUDEM165
28161000916SRSVRGNR ZPHS MYLAVARAM236
28161000705Z PHS CHANDRAGUDEM195
28161000803ZPH SCHOOL, PONDUGULA120
28161001104ZPHS VELVADAM159
 

Note: Data Collection from schools with internet Since 20-Nov-2016