UDiseCodeSchool NameTotal Usage (Hours)
28212900505ZPHS KALUGOTLA2
28212900507ZPHS KRISHNAPURAM16
28212901013ZPHS(BOYS) VELDURTHY16
 

Note: Data Collection from schools with internet Since 20-Nov-2016