Schools With No Internet

5 Schools
 
 
 
UDISECodeSchoolNameDistrictNameMandalNameVillageNameArea
28163400222ZPHS AVANIGADDAKRISHNAAVANIGADDAAVANIGADDARURAL
28182500538SRI GOWTHAMI HIGH SCHOOLPRAKASAMPRAKASAM  
28230401010ZPHS PEDDATHIPPASAMUDRAM(URDU)CHITTOORPEDDATHIPPA SAMUDRAMPEDDATHIPPASAMUDRAMRURAL
28231402903ZPHS OBULAYAPALLICHITTOORSRIKALAHASTIOBULAYAPALLERURAL
28232501904MPPS GANDHAPU H.WCHITTOORVADAMALAPETS.V. PURAMRURAL