UDISE CodeSchool NameDistrict NameMandal NameVillage NameTotal Usage
(Hours)
28120305811ZPHS KURUPAMVIZIANAGARAMKURUPAMKURUPAM142148
28140800306ZPHS DURGADAEAST GODAVARIGOLLAPROLUDURGADA1000
28140800913ZPHS (B) GOLLAPROLUEAST GODAVARIGOLLAPROLUGOLLAPROLU917
28151500301MPUPS, NELATURUWEST GODAVARICHAGALLUNELATURU747
28153600407ZPHS, CHINAMIRAMWEST GODAVARIBHIMAVARAMCHINAMIRAM691
28150701422ZPHS (B), JANGAREDDEGUDEMWEST GODAVARIJANGAREDDYGUDEMJANGAREDDIGUDEM687
28143300217ZPHS OLD TOWN ANAPARTHIEAST GODAVARIANAPARTHIANAPARTHY678
28151500904ZPHS, BRAHMANAGUDEMWEST GODAVARICHAGALLUBRAHMANAGUDEM605
28152102410ZPHS, KOPPAKAWEST GODAVARIPEDAVEGIKOPPAKA599
28153800611ZPHS, RAYAKUDURUWEST GODAVARIVEERAVASARAMRAYAKUDURU573
28151801507ZPHS, ARUGOLANUWEST GODAVARITADEPALLI GUDEMARUGOLANU567
28151790522ZPHS (G), NIDADAVOLEWEST GODAVARINIDADAVOLENIDADAVOLE546
28141900403ZPHS GEDDANAPALLIEAST GODAVARIKIRLAMPUDIGEDDANAPALLE536
28153401018ZPHS (BOYS), AKIVIDUWEST GODAVARIAKIVEEDUAKIVEEDU535
28152600407ZPHS (BOYS), GANAPAVARAMWEST GODAVARIGANAPAVARAMGANAPAVARAM531
28131003706GOVT HS PaderuVISAKHAPATNAMPADERUPADERU525
28174301607Z.PHS P KANCHARLAGUNTURVINUKONDAPEDA KANCHERLA500
28162302204ZPHS MEERJAPURAMKRISHNANUZVIDMEERJAPURAM498
28151901211ZPHS, KAIKARAMWEST GODAVARIUNGUTURUKAIKARAM490
28171100320Z.PHS TADEPALLIGUNTURTHADEPALLETADEPALLI489
28154401508ZPHS, YV LANKAWEST GODAVARIELAMANCHILIYENUGUVANILANKA486
28151401009ZPHS, YERNAGUDEMWEST GODAVARIDEVARAPALLIYERNAGUDEM478
28151601404ZPHS, VADAPALLEWEST GODAVARIKOVVURVADAPALLE459
28151601503MPUPS, MADDURUWEST GODAVARIKOVVURMADDURU455
28151500604ZPHS, UNAGATLAWEST GODAVARICHAGALLUUNAGATLA453
28204800509ZPHS MALLURKADAPACHINNAMANDEMMALLUR445
28143401006ZPHS PANDALAPAKAEAST GODAVARIBICCAVOLUPANDALAPAKA445
28151400205ZPHS, CHINNAYAGUDEMWEST GODAVARIDEVARAPALLICHINNAYAGUDEM437
28152702204ZPHS, MEENAVALLURUWEST GODAVARIPENTAPADUMEENAVALLURU432
28152700904ZPHS, ALAMPURAMWEST GODAVARIPENTAPADUALAMPURAM431
28163400404MPUPS MODUMUDIKRISHNAAVANIGADDAMODUMUDI431
28144101001MPPS (NO.1) TEKIEAST GODAVARIKAPILESWARAPURAMTEKI430
28142501103ZPHS UNDURUEAST GODAVARISAMALKOTAUNDURU428
28151202406ZPHS, PANGIDIGUDEMWEST GODAVARIDWARAKATIRUMALAPANGIDIGUDEM424
28153500803ZPHS, KOPALLEWEST GODAVARIKALLAKOPALLE424
28153690156ARKR MPL HS, BHIMAVARAMWEST GODAVARIBHIMAVARAMBHEEMAVARAM417
28151500208ZPHS, CHAGALLUWEST GODAVARICHAGALLUCHAGALLU414
28154200908ZPHS, JINNURUWEST GODAVARIPODURUJINNURU413
28151400604ZPHS, GOWRIPATNAMWEST GODAVARIDEVARAPALLIGOWRIPATNAM408
28140800914ZPHS (G) GOLLAPROLUEAST GODAVARIGOLLAPROLUGOLLAPROLU408
28152401302GHS, GOPANNAPALEMWEST GODAVARIDENDULURUGOPANNAPALEM407
28151800607ZPHS, PEDATADEPALLIWEST GODAVARITADEPALLI GUDEMTADEPALLE406
28151690317GHS, 8TH WARD, KOVVURWEST GODAVARIKOVVURKOVVUR400
28162102011ZPHS(GIRLS) GANNAVARAMKRISHNAGANNAVARAMGANNAVARAM (U)400
28153101104ZPHS, ELETIPADUWEST GODAVARIIRAGAVARAMELETIPADU398
28144100802MPPS (MAIN) ANGARAEAST GODAVARIKAPILESWARAPURAMANGARA395
28152890827ZPHS, TANUKUWEST GODAVARITANUKUTANUKU395
28142500207ZPHS G MEDAPADUEAST GODAVARISAMALKOTAG. MEDAPADU391
28144100502MPPS (MAIN) KALERUEAST GODAVARIKAPILESWARAPURAMKALERU390
28142001004ZPHS KATTAMURUEAST GODAVARIPEDDAPURAMKATTAMURU388
28140700107ZPHS BENDAPUDIEAST GODAVARITHONDANGIBENDAPUDI385
28151601504ZPHS, MADDURUWEST GODAVARIKOVVURMADDURU381
28152300307ZPHS, SANIVARAPUPETAWEST GODAVARIELURUSANIVARAPUPETA377
28140700413ZPHS DANAVAIPETAEAST GODAVARITHONDANGITHONDANGI377
28163790490GVNR MPL HS KALEKHNAPETA 26WKRISHNAMACHILIPATNAMMACHILIPATNAM376
28144100202MPPS (MAIN) VALLURUEAST GODAVARIKAPILESWARAPURAMVALLURU376
28153700406ZPHS, MOGALLUWEST GODAVARIPALAKODERUMOGALLU373
28174101108ZPHS KOTCHERLAGUNTUREPURUKOTCHIRLA373
28154300302ZPHS, CHINTAPARRUWEST GODAVARIPALACOLECHINTAPARRU371
28154001105ZPHS, DEVAWEST GODAVARIPENUGONDADEVA371
28133902302MPPS NAKKAPALLI (MAIN)VISAKHAPATNAMNAKKAPALLINAKKAPALLI371
28151301302ZPHS, PRAKASARAOPALEMWEST GODAVARINALLAJERLAPRAKASARAOPALEM358
28143401106ZPHS VOOLAPALLIEAST GODAVARIBICCAVOLUVOOLAPALLE346
28151701403ZPHS, PURUSHOTHAPALLEWEST GODAVARINIDADAVOLEPURUSHOTHAPALLE346
28152201704ZPHS, VASANTHAWADAWEST GODAVARIPEDAPADUVASANTAWADA-I346
28153701406ZPHS, SRUNGAVRUKSHAMWEST GODAVARIPALAKODERUSRUNGAVRUKSHAM341
28123002106ZPHS DHARMAVARAMVIZIANAGARAMSRUNGAVARAPUKOTADHARMAVARAM341
28140502401MPPS KOTHA KOTTAMEAST GODAVARIKOTANANDURUK.KOTTAM341
28153100112ZPHS, RELANGIWEST GODAVARIIRAGAVARAMRELANGI339
28152890825ZPHS (B), TANUKUWEST GODAVARITANUKUTANUKU336
28143201408ZPHS YEDITHAEAST GODAVARIMANDAPETAYEDITHA335
28151600702ZPHS, ISUKAPATLAPANGIDIWEST GODAVARIKOVVURISUKAPATLAPANGIDI334
28131600101MPPS MADHAVANAGARAMVISAKHAPATNAMNATHAVARAMKURUVADA334
28145001112ZPHS AINAPURAMEAST GODAVARIMUMMIDIVARAMAINAPURAM329
28170700103ZPHS MADIPADUGUNTURACHAMETMADIPADU AGRAHARAM328
28145300807ZPHS NIMMAKAYALAKOTHAPALLIEAST GODAVARIUPPALAGUPTAMNIMMAKAYALA KOTHAPALLI325
28150400906ZPHS, ANNADEVARAPETAWEST GODAVARITALLAPUDIANNADEVARAPETA324
28152200916ZPHS, PEDAPADUWEST GODAVARIPEDAPADUPEDAPADU324
28131601203MPPS NATHAVARAMVISAKHAPATNAMNATHAVARAMNATHAVARAM318
28163801208ZPHS GUDURUKRISHNAGUDURUGUDUR317
28151700306ZPHS, KORUMAMIDIWEST GODAVARINIDADAVOLEKORUMAMIDI317
28161601404ZPHS RAMAVARAPPADUKRISHNAVIJAYAWADA RURALRAMAVARAPPADU317
28145100510ZPHS BHYRAVA PALEMEAST GODAVARII.POLAVARAMGUTHINADEEVI317
28174100205ZPHS INUMELLAGUNTUREPURUINUMELLA314
28163300709ZPHS MOPIDEVIKRISHNAMOPIDEVIMOPIDEVI313
28160900301MPPS GANGINANIPALEMKRISHNAG.KONDURUGANGINENIPALEM311
28162901508Y V R M ZPHS MEDURUKRISHNAPAMIDIMUKKALAMEDURU310
28160902404ZPHS VELAGALERUKRISHNAG.KONDURUVELAGALERU310
28160801201MPPS(M) IBRAHIMPATNAMKRISHNAIBRAHIMPATNAMIBRAHIMPATNAM306
28151400309ZPHS, DEVARAPALLEWEST GODAVARIDEVARAPALLIDEVARAPALLE306
28154600104ZPHS, SERIPALEMWEST GODAVARIMOGALTURSERIPALEM304
28142201510ZPHS KOMARAGIRIEAST GODAVARIU.KOTHAPALLIKOMARAGIRI303
28160902201MPPS KAVULURUKRISHNAG.KONDURUKAVULURU303
28142601203ZPHS SINGAMPALLIEAST GODAVARIRANGAMPETASINGAMPALLE302
28142000603ZPHS CHADALADAEAST GODAVARIPEDDAPURAMCHADALADA301
28140600804ZPHS N SURAVARAMEAST GODAVARITUNIN. SURAVARAM300
28151601201ZPHS, PASIVEDALAWEST GODAVARIKOVVURPASIVEDALA300
28171590930ZPHS SATTENAPALLI(S)GUNTURSATTENAPALLESATTENAPALLE299
28144400106ZPHS UBALANKAEAST GODAVARIRAVULAPALEMUBALANKA299
28144401006ZPHS (B) GOPALAPURAMEAST GODAVARIRAVULAPALEMGOPALAPURAM297
28152390293KASTURIBAI MPL HS (GIRLS), 16TH DIV, ELURUWEST GODAVARIELURUELURU (U)294
28152202003ZPHS, APPANAVEEDUWEST GODAVARIPEDAPADUAPPANAVEEDU294
28145000726ZPHS (G) MUMMIDIVARAMEAST GODAVARIMUMMIDIVARAMMUMMIDIVARAM294
28152601706ZPHS, PIPPARAWEST GODAVARIGANAPAVARAMPIPPARA293
28131603402MPPS MALLUBHUPALA PATNAMVISAKHAPATNAMNATHAVARAMMALLUBHUPALA PATNAM293
28151890744EVMM MPL HS, KOBBARITHOTA, TP GUDEMWEST GODAVARITADEPALLI GUDEMTADEPALLIGUDEM293
28143701208ZPHS INJARAMEAST GODAVARITHALLAREVUINJARAM290
28144101305ZPHS MACHARAEAST GODAVARIKAPILESWARAPURAMMACHARA289
28151300911ZPHS, NALLAJERLAWEST GODAVARINALLAJERLANALLAJERLA287
28140602307KGBV VKOTHURUEAST GODAVARITUNIHAMSAVARAM286
28171500702MPPS PHANIDEM(LE)GUNTURSATTENAPALLEPANIDEM285
28162102010ZPHS(BOYS) GANNAVARAMKRISHNAGANNAVARAMGANNAVARAM (U)283
28140691432MPL HS SEETARAMPURAM TUNIEAST GODAVARITUNITUNI283
28143601408ZPHS VELANGIEAST GODAVARIKARAPAVELANGI280
28145000908GHS ANANTHAVARAMEAST GODAVARIMUMMIDIVARAMANANTHAVARAM280
28142300809ZPHS SARPAVARAMEAST GODAVARIKAKINADA(RURAL)SARPAVARAM279
28153301106ZPHS, CHERUKUWADAWEST GODAVARIUNDICHERUKUWADA277
28141701105ZPHS RAMPA YERRAMPALEMEAST GODAVARIGOKAVARAMRAMPA YERRAMPALEM275
28142495472MPL HS RAMKRISHNA PETA KKDEAST GODAVARIKAKINDA(URBAN)KAKINADA(M)-2274
28174600103ZPHS KOPPARRUGUNTURPEDANANDIPADUKOPPARRU273
28144400214ZPHS (G) RAVULAPALEMEAST GODAVARIRAVULAPALEMRAVULAPALEM272
28152900903ZPHS, SATYAWADAWEST GODAVARIUNDRAJAVARAMSATYAWADA270
28151301011ZPHS, DUBACHERLAWEST GODAVARINALLAJERLADUBACHERLA270
28144201110ZPHS (G) KANDRIGAEAST GODAVARIALAMURUALAMURU269
28152801009ZPHS, VELPURWEST GODAVARITANUKUVELPURU269
28152200207ZPHS, VATLURUWEST GODAVARIPEDAPADUVATLURU269
28141203808KGBV NELLIPUDIEAST GODAVARIGANGAVARAMNELLIPUDI267
28152000808ZPHS, GUNDUGOLANUWEST GODAVARIBHIMADOLEGUNDUGOLANU266
28153001208ZPHS, KHANDAVALLIWEST GODAVARIPERAVALIKHANDAVALLI266
28174100507ZPHS IPURUGUNTUREPURUIPURU265
28151700504ZPHS, TADIMALLAWEST GODAVARINIDADAVOLETADIMALLA264
28143801606ZPHS KUYYERUEAST GODAVARIKAJULURUKUYYERU264
28145401318ZPHS PERURUEAST GODAVARIAMALAPURAMPERURU263
28160902401MPPS VELAGALERUKRISHNAG.KONDURUVELAGALERU262
28152102103MPUPS, VANGURUWEST GODAVARIPEDAVEGIVANGURU262
28145100905ZPHS MURAMALLAEAST GODAVARII.POLAVARAMMURAMALLA262
28145800705ZPHS BATTELANKAEAST GODAVARIMALIKIPURAMKATTIMANDA261
28152900405ZPHS, MORTHAWEST GODAVARIUNDRAJAVARAMMORTHA260
28142700304ZPHS GANDEPALLIEAST GODAVARIGANDEPALLIGANDEPALLI260
28144101205MPPS (VVL) KAPILESWARAPURAMEAST GODAVARIKAPILESWARAPURAMKAPILESWARAPURAM260
28145101017ZPHS KESANAKURRUPALEMEAST GODAVARII.POLAVARAMKESANAKURRU259
28144200309ZPHS CHEMUDULANKAEAST GODAVARIALAMURUCHOPPELA259
28153401019ZPHS (GIRLS), AKIVIDUWEST GODAVARIAKIVEEDUAKIVEEDU259
28144200811ZPHS MULASTANAMEAST GODAVARIALAMURUJONNADA258
28160801509MPPS(N.G.) KONDAPALLIKRISHNAIBRAHIMPATNAMKONDAPALLE257
28163901117ZPHS (SKRR) PAMARRUKRISHNAPAMARRUPAMARRU257
28140502206ZPHS PATHA KOTTAMEAST GODAVARIKOTANANDURUP.KOTTAM257
28145100609ZPHS (G) VEMAVARAMEAST GODAVARII.POLAVARAMG. VEMAVARAM256
28152301205ZPHS, MADEPALLIWEST GODAVARIELURUMADEPALLE256
28171500803ZPHS ABBURUGUNTURSATTENAPALLEABBUR255
28154401212ZPHS, ELAMANCHILIWEST GODAVARIELAMANCHILIYELAMANCHILI255
28144101204MPPS (SNP) KAPILESWARAPURAMEAST GODAVARIKAPILESWARAPURAMKAPILESWARAPURAM255
28144801115ZPHS AMBAJIPETAEAST GODAVARIAMBAJIPETAMACHAVARAM254
28144000506ZPHS SOMESWARAMEAST GODAVARIRAYAVARAMSOMESWARAM254
28141003707ZPHS PRATHIPADUEAST GODAVARIPRATIPADUPRATHIPADU253
28154200510ZPHS, CHANDRAJUCHERUVUWEST GODAVARIPODURUPODURU253
28122203702ZPHS KONURUVIZIANAGARAMGARIVIDIKONURU253
28144400508ZPHS VEDIRESWARAMEAST GODAVARIRAVULAPALEMVEDIRESWARAM252
28146103808ZPHS VARARAMACHANDRAPURAMEAST GODAVARIV.R.PURAMWADDEGUDEM250
28151501007ZPHS, MARKONDAPADUWEST GODAVARICHAGALLUMARKONDAPADU249
28144301106ZPHS ANKAMPALEMEAST GODAVARIATREYAPURAMANKAMPALEM248
28150901107ZPHS, ERRAGUNTAPALLIWEST GODAVARICHINTALAPUDIERRAGUNTAPALLE244
28145000725ZPHS MUMMIDIVARAMEAST GODAVARIMUMMIDIVARAMMUMMIDIVARAM244
28161600709MPUPS GOLLAPUDIKRISHNAVIJAYAWADA RURALGOLLAPUDI244
28160801502MPPS (BPS) KONDAPALLEKRISHNAIBRAHIMPATNAMKONDAPALLE242
28162900607ZPHS KAPILESWARAPURAMKRISHNAPAMIDIMUKKALAKAPILESWARAPURAM242
28153100504ZPHS, EAST VIPPARRUWEST GODAVARIIRAGAVARAMTHURUPUVIPARRU242
28174501006SMKZPHS PASUMARRUGUNTURCHILAKALURIPETAPASUMARRU241
28152600408ZPHS (GIRLS), GANAPAVARAMWEST GODAVARIGANAPAVARAMGANAPAVARAM241
28143200105ZPHS KESAVARAMEAST GODAVARIMANDAPETAKESAVARAM240
28131600203MPPS CHAMMACHINTHAVISAKHAPATNAMNATHAVARAMCHAMACHINTHA238
28145700412ZPHS (B) RAZOLEEAST GODAVARIRAZOLERAZOLE (PT)237
28175701304ZPHS JAMMULAPALEMGUNTURBAPATLACHERUVU237
28142700703ZPHS TALLURUEAST GODAVARIGANDEPALLITALLURU237
28123301417KGBV JAMIVIZIANAGARAMJAMIJAMI236
28143701006ZPHS NEELAPALLIEAST GODAVARITHALLAREVUNEELAPALLE235
28161201710ZPHS GAMPALAGUDEMKRISHNAGAMPALAGUDEMGAMPALAGUDEM235
28162701001MPPS UNGUTURUKRISHNAUNGUTURUUNGUTURU233
28151702605ZPHS, PENDYALAWEST GODAVARINIDADAVOLEPENDYALA233
28134101301MPPS ETI KOPPAKAVISAKHAPATNAMYELLAMANCHILIETI KOPPAKA233
28162700408ZPHS TELAPAROLUKRISHNAUNGUTURUTELAPAROLU232
28161790980S.K.P.V.V.H HS, KOTHAPETKRISHNAVIJAYAWADA URBANVIJAYAWADA (CORP.)-3232
28170700603MPPS(ST) CHERUKUMPALEMGUNTURACHAMETCHINTAPALLI231
28173500111ZPHS KORNEPADUGUNTURVATTICHERUKURUKORNEPADU231
28162800402MPPS VUYYURU(2nd Ward)KRISHNAVUYYURUVUYYURU230
28170200707ZPHS TUMRUKOTAGUNTURRENTACHINTALATUMMARAKOTA230
28173801018KGBV NADENDLAGUNTURNADENDLANADENDLA229
28163200913ZPHS CHALLAPALLIKRISHNACHALLAPALLICHALLAPALLI229
28173000619ZPHS(GIRLS) KOLLURGUNTURKOLLURUKOLLURU228
28143200403ZPHS (B) DWARAPUDIEAST GODAVARIMANDAPETADWARAPUDI228
28130307402GOVT HS HukumpetaVISAKHAPATNAMHUKUMPETAHUKUMPETA228
28162500507ZPHS CHAKKAPALLIKRISHNAMUSUNURUCHAKKAPALLE228
28142800405ZPHS RAJANAGARAMEAST GODAVARIRAJANAGARAMRAJANAGARAM228
28144800510ZPHS PULLETIKURRUEAST GODAVARIAMBAJIPETAPULLETIKURRU227
28235500903ZPHS K.T.PALLECHITTOORGUDIPALATHIMMAIAHPALLE226
28134100301MPPS JAMPAPALEMVISAKHAPATNAMYELLAMANCHILIJAMPAPALEM225
28123301411ZPHS JAMIVIZIANAGARAMJAMIJAMI225
28144101506MPPS KORUMULLIEAST GODAVARIKAPILESWARAPURAMKORUMILLI225
28160801515MPPS(G) KONDAPALLEKRISHNAIBRAHIMPATNAMKONDAPALLE224
28231502408ZPHS PEDDAKANNALICHITTOORTHOTTAMBEDUPEDDA KANNALI224
28145501111ZPHS DEVAGUPTAMEAST GODAVARIALLAVARAMDEVAGUPTAM224
28143901802ZPHS HASANBADAEAST GODAVARIRAMACHANDRAPURAMHASANBADA224
28144000211ZPHS RAYAVARAMEAST GODAVARIRAYAVARAMVEDURUPAKA223
28140501104MPPS KOTANANDURUEAST GODAVARIKOTANANDURUKOTANANDURU223
28146304611KGBV KUNAVARAMEAST GODAVARIKUNAVARAMTEKULABORE222
28182800101MPPS GARLAPADUPRAKASAMMADDIPADUGARLAPADU221
28150500702ZPHS, KOVVURUPADUWEST GODAVARIGOPALAPURAMKOVVURUPADU221
28142500903ZPHS NAVARAEAST GODAVARISAMALKOTANAVARA220
28171300403SREE RAMA HS MOTHADAKAGUNTURTADIKONDAMOTHADAKA220
28161601308ZPHS NUNNAKRISHNAVIJAYAWADA RURALNUNNA220
28173700401MPPS UPPARAPALEMGUNTUREDLAPADUVANKAYALAPADU220
28163200503ZPHS PURITIGADDAKRISHNACHALLAPALLIPURITIGADDA220
28142100703ZPHS RAPARTHIEAST GODAVARIPITHAPURAMRAPARTHI220
28143901006ZPHS VELLAEAST GODAVARIRAMACHANDRAPURAMVELLA219
28142591222ZPHS (G) SAMALKOTAEAST GODAVARISAMALKOTASAMALKOT219
28140601611ZPHS S ANNAVARAMEAST GODAVARITUNIS. ANNAVARAM219
28161790952K.B.C ZP HS (B), PATAMATAKRISHNAVIJAYAWADA URBANVIJAYAWADA (CORP.)-3218
28146103905KGBV REKAPALLIEAST GODAVARIV.R.PURAMREKAPALLE218
28143700104ZPHS CHOLLANGIEAST GODAVARITHALLAREVUCHOLLANGI218
28162800423ZPHS VUYYURU (PT)KRISHNAVUYYURUVUYYURU218
28163600618ZPHS SWATANTRAPURAMKRISHNAKODURUKODURU218
28143601909ZPHS GURAJANAPALLIEAST GODAVARIKARAPAGURAJANAPALLI217
28132890916MPPS ARILOVAVISAKHAPATNAMCHINAGADILAVISAKHAPATNAM216
28174101101MPPS KOTCHERALAGUNTUREPURUKOTCHIRLA216
28144201111GHS ALAMURUEAST GODAVARIALAMURUALAMURU216
28152000712ZPHS, PULLAWEST GODAVARIBHIMADOLEPULLA216
28160801516ZPHS(B) KONDAPALLEKRISHNAIBRAHIMPATNAMKONDAPALLE215
28162001202MPPS MADDURUKRISHNAKANKIPADUMADDURU215
28134000601MPPS P.DAGRAHARAMVISAKHAPATNAMS.RAYAVARAMDHARMAVARAM AGRAHARAM215
28154100812ZPHS, A VEMAVARAMWEST GODAVARIACHANTAACHANTA VEMAVARAM215
28144400213ZPHS (B) RAVULAPALEMEAST GODAVARIRAVULAPALEMRAVULAPALEM215
28123101006ZPHS VEPADAVIZIANAGARAMVEPADAVEPADA214
28150600416GHS, KOYYALAGUDEMWEST GODAVARIKOYYALAGUDEMPARIMPUDI214
28221001103MPPS J.KOTHA PALLE(SC)ANANTAPURPEDDAPAPPURJUTUR214
28160900901MPPS GKONDURUKRISHNAG.KONDURUKONDURU214
28153001104ZPHS, MUKKAMALAWEST GODAVARIPERAVALIMUKKAMALA214
28164500612ZPHS BANTUMILLIKRISHNABANTUMILLIBANTUMILLI213
28143600609ZPHS KARAPAEAST GODAVARIKARAPAKARAPA212
28145100808ZPHS I POLAVARAMEAST GODAVARII.POLAVARAMI. POLAVARAM212
28154600237ZPHS, MOGALTHURWEST GODAVARIMOGALTURMOGALTHUR212
28144501908ZPHS KULLAEAST GODAVARIK.GANGAVARAMKULLA211
28160600528MPPS KANCHIKACHERLA (IC)KRISHNAKANCHIKACHERLAKANCHIKACHERLA211
28145100709ZPHS (T) KOTHAPALLIEAST GODAVARII.POLAVARAMT. KOTHAPALLE211
28144501511ZPHS DANGERUEAST GODAVARIK.GANGAVARAMDANGERU209
28142495470GHS KAKINADAEAST GODAVARIKAKINDA(URBAN)KAKINADA(M)-2208
28154301103ZPHS, SIVADEVUNI CHIKKALAWEST GODAVARIPALACOLESIVADEVUNICHIKKALA208
28144100805ZPHS ANGARAEAST GODAVARIKAPILESWARAPURAMANGARA208
28134000801MPPS SYTHARUPETAVISAKHAPATNAMS.RAYAVARAMPETASUDIPURAM208
28140501303ZPHS BHIMAVARAPUKOTAEAST GODAVARIKOTANANDURUBHIMAVARAPUKOTA207
28234100606ZPHS MANGALAM PETACHITTOORPULICHERLAMANGALAMPETA207
28171200601ZPHS NIDAMARRUGUNTURMANGALAGIRINIDAMARRU206
28140903004ZPHS SANKHAVARAMEAST GODAVARISANKAVARAMSANKHAVARAM206
28140701514ZPHS KOTHAPERUMALAPURAMEAST GODAVARITHONDANGIA.V.NAGARAM206
28143500205ZPHS PEDDADAEAST GODAVARIPEDAPUDIPEDDADA206
28142201103ZPHS VAKATIPPAEAST GODAVARIU.KOTHAPALLIVAKATIPPA206
28142101903ZPHS MALLAMEAST GODAVARIPITHAPURAMMALLAM206
28161000916SRSVRGNR ZPHS MYLAVARAMKRISHNAMYLAVARAMMYLAVARAM206
28134001601MPPS VOMMAVARAMVISAKHAPATNAMS.RAYAVARAMVOMMAVARAM205
28144600326ZPHS (G) KOTHA PETAEAST GODAVARIKOTHAPETAKOTHAPETA205
28143200402ZPHS (G) DWARAPUDIEAST GODAVARIMANDAPETADWARAPUDI205
28112303102ZPHS PAGODUSRIKAKULAMJALUMURUPAGODU205
28144700906ZPHS MUNGANDAEAST GODAVARIP.GANNAVARAMMUNGANDA204
28151901014ZPHS, NARAYANAPURAMWEST GODAVARIUNGUTURUCHEBROLU204
28161601705ZPHS NIDAMANURUKRISHNAVIJAYAWADA RURALNIDAMANURU202
28145300212ZPHS BHEEMANAPALLIEAST GODAVARIUPPALAGUPTAMBHEEMANAPALLI202
28142900310ZPHS KATHERUEAST GODAVARIRAJAHMUNDRY(RURAL)KATHERU202
28161001103MPPS VELVADAMKRISHNAMYLAVARAMVELVADAM201
28142495476MPL HS (G) SALIPETA KKDEAST GODAVARIKAKINDA(URBAN)KAKINADA(M)-2200
28140700919KGBV ONTIMAMIDIEAST GODAVARITHONDANGIKONA FOREST200
28160801003ZPHS MULAPADUKRISHNAIBRAHIMPATNAMMULAPADU200
28110490411GHS RAJAMSRIKAKULAMRAJAMRAJAM199
28121001107ZPHS CHINTADAVIZIANAGARAMBOBBILICHINTADA199
28144900204ZPHS VEERAVALLIPALEMEAST GODAVARIAINAVILLIVEERAVALLIPALEM199
28142900508ZPHS SATELLITE CITY( B-BLOCK)EAST GODAVARIRAJAHMUNDRY(RURAL)MORAMPUDI198
28183400914ZPHS(G),CUMBUMPRAKASAMCUMBUMCUMBUM (PT)198
28144600204ZPHS VADAPALEMEAST GODAVARIKOTHAPETAVADAPALEM198
28175600415ZPHS GANAPAVARAMGUNTURKARLAPALEMGANAPAVARAM198
28171700501MPPS JANAPADUGUNTURPIDUGURALLAJANAPADU197
28162100503ZPHS GOLLANAPALLEKRISHNAGANNAVARAMGOLLANAPALLE197
28142495480MPL HS RAMANAYYAPETA KKDEAST GODAVARIKAKINDA(URBAN)KAKINADA(M)-2197
28140903008KGBV SANKHAVARAMEAST GODAVARISANKAVARAMSANKHAVARAM197
28143300215ZPHS (B) ANAPARTHIEAST GODAVARIANAPARTHIANAPARTHY196
28221301403ZPHS MARTHADUANANTAPURGARLADINNEMARTHADU195
28150600905ZPHS, BAYYANAGUDEMWEST GODAVARIKOYYALAGUDEMBAYYANAGUDEM195
28143801012ZPHS KAJULURUEAST GODAVARIKAJULURUKAJULURU195
28172300803ZPHS NARNEPADUGUNTURMUPPALLANARENPADU195
28182500408ZPHS PAVULURPRAKASAMINKOLLUPAVULUR195
28152201302ZPHS, KALAPARRUWEST GODAVARIPEDAPADUKALAPARRU195
28134001805MPUPS GOKULAPADUVISAKHAPATNAMS.RAYAVARAMTHIMMAPURAM194
28143800606ZPHS GOLLAPALEMEAST GODAVARIKAJULURUGOLLAPALEM194
28222400414ZPHS ATMAKURANANTAPURATMAKURATMAKUR193
28141700211ZPHS KAMARAJUPETAEAST GODAVARIGOKAVARAMKOTHAPALLI193
28180990425ZPHS(GIRLS) 6TH WARDPRAKASAMMARKAPURMARKAPUR193
28143290530ZPHS (G) MANDAPETAEAST GODAVARIMANDAPETAMANDAPETA193
28153000605ZPHS, KAKARAPARRUWEST GODAVARIPERAVALIKAKARAPARRU193
28121300107ZPHS KOTTAKKIVIZIANAGARAMRAMABHADRAPURAMKOTTAKKI193
28150501507ZPHS, GOPALAPURAMWEST GODAVARIGOPALAPURAMGOPALAPURAM192
28173800707ZPHS KANAPARRUGUNTURNADENDLAKANUPARRU192
28145101018ZPHS KESANAKURRUEAST GODAVARII.POLAVARAMKESANAKURRU192
28163300406ZPHS PEDAPROLUKRISHNAMOPIDEVIPEDAPROLU192
28143100218ZPHS KADIYAPULANKAEAST GODAVARIKADIAMKADIAM192
28173000612ZPHS KOLLUR(BOYS)GUNTURKOLLURUKOLLURU192
28145600804ZPHS MOGALIKUDURUEAST GODAVARIMAMIDIKUDURUMOGALIKUDURU192
28150500311ZPHS, RAJAMPALEMWEST GODAVARIGOPALAPURAMGANGOLU191
28145601604ZPHS MAGATAPALLIEAST GODAVARIMAMIDIKUDURUMAGATAPALLE191
28132300301MPPS RAYAPURA AGRAHARAMVISAKHAPATNAMSABBAVARAMRAYAPURA AGRAHARAM191
28141101103ZPHS SIRIPURAMEAST GODAVARIYELESWARAMSIRIPURAM191
28131700704MPPS SC COLONYVISAKHAPATNAMNARASIPATNAMNARSIPATNAM191
28182800403ZPHS KARUMUDIVARI PALEMPRAKASAMMADDIPADUGUNDLA PALLI191
28151500104ZPHS, CHIKKALAWEST GODAVARICHAGALLUCHIKKALA191
28143201008ZPHS TAPESWARAMEAST GODAVARIMANDAPETATAPESWARAM190
28172100503MPUPS REMIDI CHERLAGUNTURBOLLAPALLEREMIDICHERLA190
28144300310ZPHS VELICHERUEAST GODAVARIATREYAPURAMVALICHERU190
28172700607ZPHS THAKKELLAPADUGUNTURPEDAKAKANITHAKKELLAPADU (R)189
28133902601MPPS N. NARASAPURAMVISAKHAPATNAMNAKKAPALLIN. NARASAPURAM189
28144300104ZPHS PERAVARAMEAST GODAVARIATREYAPURAMPERAVARAM189
28143600105ZPHS ARATLAKATTAEAST GODAVARIKARAPAARATLAKATTA188
28141100606ZPHS LINGAMPARTHIEAST GODAVARIYELESWARAMLINGAMPARTHI188
28146001508ZPHS ROWTHULAPUDIEAST GODAVARIROWTULAPUDIROWTHULAPUDI187
28161000201MPPS PULLURUKRISHNAMYLAVARAMPULLURU187
28141501105ZPHS VEDULLA PALLEEAST GODAVARISEETHANAGARAMMUNIKUDALI187
28160190221G V J Z P H SL20TH WARDKRISHNAJAGGAYYAPETJAGGAYYAPETA186
28141600503ZPHS SRIRANGAPATNAMEAST GODAVARIKORUKONDASRIRANGAPATNAM186
28153801104ZPHS, MASTYAPURIWEST GODAVARIVEERAVASARAMMACHIPURI186
28154100910ZPHS, MP PALEMWEST GODAVARIACHANTAVALLURU186
28140904305ZPHS KATHIPUDIEAST GODAVARISANKAVARAMKATHIPUDI185
28144701606ZPHS R YENUGUPALLIEAST GODAVARIP.GANNAVARAMYENUGUPALLE185
28192600909ZPHS INAMADUGUNELLOREKOVURINAMADUGU185
28143400605ZPHS BALABHADRAPURAMEAST GODAVARIBICCAVOLUBALABHADRAPURAM184
28143901610ZPHS DRAKSHARAMAEAST GODAVARIRAMACHANDRAPURAMDRAKSHARAMA184
28144200404ZPHS NARSIPUDIEAST GODAVARIALAMURUNARSIPUDI184
28140501003ZPHS ALLIPUDIEAST GODAVARIKOTANANDURUALLIPUDI184
28122300217ZPHS CHEEPURUPALLIVIZIANAGARAMCHEEPURUPALLICHEEPURUPALLI184
28145701209ZPHS PONNAMANDAEAST GODAVARIRAZOLEPONNAMANDA184
28160600706Z P HS PENDYALAKRISHNAKANCHIKACHERLAPENDYALA183
28144301509ZPHS RYALIEAST GODAVARIATREYAPURAMRYALI183
28150401303GHS, VEGESWARAPURAMWEST GODAVARITALLAPUDIVEGESWARAPURAM183
28173200606ZPHS SANGAM JAGARLAMUDIGUNTURTENALISANGAMJAGARLAMUDI181
28144600327GHS KOTHAPETAEAST GODAVARIKOTHAPETAKOTHAPETA181
28161800505ZPHS PENAMALURUKRISHNAPENAMALURUPENAMALURU181
28140601511ZPHS V KOTHURUEAST GODAVARITUNIKOTHURU181
28152901105ZPHS, UNDRAJAVARAMWEST GODAVARIUNDRAJAVARAMUNDRAJAVARAM181
28143600808ZPHS GORRIPUDIEAST GODAVARIKARAPAGORRIPUDI181
28164400106ZPHS CHENNURUKRISHNAPEDANACHENNURU180
28222390712ZPHS (G) KLDGANANTAPURKALYANDRUGKALYANDURG180
28151890740ZPHS, TADEPALLIGUDEMWEST GODAVARITADEPALLI GUDEMTADEPALLIGUDEM179
28134002101MPPS PEDDAUPPALEMVISAKHAPATNAMS.RAYAVARAMPEDDA UPPALEM179
28160300217MPPS (EAST) PENUGANCHIPROLUKRISHNAPENUGANCHIPROLUPENUGANCHIPROLU179
28142190741R R BH R GOVT HS OLD BUS STAND STREETEAST GODAVARIPITHAPURAMPITHAPURAM178
28161800605ZPHS TADIGADAPAKRISHNAPENAMALURUTADIGADAPA178
28143700407ZPHS PATAVALAEAST GODAVARITHALLAREVUPATAVALA178
28143501504ZPHS SAMPARAEAST GODAVARIPEDAPUDISAMPARA178
28121600405ZPHS UTTARAVILLIVIZIANAGARAMMERAKAMUDIDAMUTTARAVILLI177
28154100120GHS, ACHANTAWEST GODAVARIACHANTAACHANTA177
28144901313ZPHS NEDUNURUEAST GODAVARIAINAVILLINEDUNURU177
28182700606ZPHS RAVINUTHALAPRAKASAMKORISAPADURAVINUTHALA177
28145401709ZPHS SAMANASAEAST GODAVARIAMALAPURAMVANNE CHINTALAPUDI176
28163802208ZPHS MALLAVOLUKRISHNAGUDURUMALLAVOLU176
28143300707ZPHS KUTUKULURUEAST GODAVARIANAPARTHIKUTUKULURU176
28162102305ZPHS DAVAJIGUDEMKRISHNAGANNAVARAMBUDDHAVARAM176
28170100705ZPHS KAMBHAMAPADUGUNTURMACHERLAKHAMBAMPADU176
28146205308ZPHS CHINTURUEAST GODAVARICHINTURCHINTUR176
28173500110ZPHS VINJANAMPADUGUNTURVATTICHERUKURUKORNEPADU175
28160601204Z P HS PARITALAKRISHNAKANCHIKACHERLAPARITALA175
28142801605ZPHS SAMPATHANAGARAMEAST GODAVARIRAJANAGARAMKONDA GUNTURU175
28152900203MPPS (NO.3), KALDHARIWEST GODAVARIUNDRAJAVARAMKALDHARI174
28143290531GHS MANDAPETAEAST GODAVARIMANDAPETAMANDAPETA174
28140602113ZPHS THIMMAPURAMEAST GODAVARITUNITETAGUNTA173
28142490440MPL PS DUMMALAPETAEAST GODAVARIKAKINDA(URBAN)KAKINADA(M)173
28143990935SKPGN GOVT HS RAMACHANDRAPURAMEAST GODAVARIRAMACHANDRAPURAMRAMACHANDRAPURAM172
28145600510ZPHS MAMIDIKUDURUEAST GODAVARIMAMIDIKUDURUMAMIDIKUDURU172
28123490711ZPHS KOTHAVALASAVIZIANAGARAMKOTHAVALASAKOTHAVALASA172
28146403118KGBV BHADRACHALAMEAST GODAVARINELLIPAKABHADRACHALAM (PT)171
28145700827ZPHS KADALIEAST GODAVARIRAZOLEKADALI171
28133400401MPPS THOTADAVISAKHAPATNAMMUNAGAPAKATHOTADA171
28142300612ZPHS VAKALAPUDIEAST GODAVARIKAKINADA(RURAL)VAKALAPUDI171
28163790402GOVT RAMJE PS 19TH WARDKRISHNAMACHILIPATNAMMACHILIPATNAM170
28141003203ZPHS LAMPAKALOVAEAST GODAVARIPRATIPADULAMPAKALOVA170
28163500107ZPHS NAGAYALANKAKRISHNANAGAYALANKANAGAYALANKA170
28161000211SASR ZPHSCH.GUDEMKRISHNAMYLAVARAMPULLURU170
28164290146AGKMPL HS 20TH WARD MUNCIPAL OFFICE NEARKRISHNAGUDIVADAGUDIVADA (M)170
28236000604ZPHS SANKARAYALAPETACHITTOORPEDDAPANJANISANKARAYALAPETA170
28162600904ZPHS REMALLIKRISHNABAPULAPADUREMALLE170
28173700403MPUPS VANKAYALAPADUGUNTUREDLAPADUVANKAYALAPADU169
28150501703ZPHS, CHITYALAWEST GODAVARIGOPALAPURAMCHITYALA169
28160801216ZPHS IBRAHIMPATNAMKRISHNAIBRAHIMPATNAMIBRAHIMPATNAM169
28145700106ZPHS TATIPAKAEAST GODAVARIRAZOLETATIPAKA169
28121701402ZPHS MARADAMVIZIANAGARAMDATHIRAJERUMARADAM169
28142495404MPL PS MUTHA NAGAREAST GODAVARIKAKINDA(URBAN)KAKINADA(M)-2169
28162000704ZPHS EDUPUGALLUKRISHNAKANKIPADUEDUPUGALLU169
28174401702MPUPS V APPAPURAMGUNTURNUZENDLAV.APPAPURAM168
28163400224GovtHS AVANIGADDAKRISHNAAVANIGADDAAVANIGADDA168
28161790964B.S.R.K MC HS, M.G.PURAMKRISHNAVIJAYAWADA URBANVIJAYAWADA (CORP.)-3167
28143700706ZPHS (P) MALLAVARAMEAST GODAVARITHALLAREVUP. MALLAVARAM167
28193101213ZP GIRLS HS MANUBOLUNELLOREMANUBOLUMANUBOLU167
28142495475MPL HS (G) CHIRCH SQURE CENTRE KKDEAST GODAVARIKAKINDA(URBAN)KAKINADA(M)-2167
28140800804ZPHS GAJJALAMMAGUDI TATIPARTHEAST GODAVARIGOLLAPROLUTATIPARTHI167
28173700305ZPHS LINGARAOPALEMGUNTUREDLAPADUMYDAVOLU166
28144700412ZPHS NARENDRAPURAMEAST GODAVARIP.GANNAVARAMNARENDRAPURAM165
28143400204ZPHS ILLAPALLEEAST GODAVARIBICCAVOLUILLAPALLE165
28151400503ZPHS, DUDDUKURUWEST GODAVARIDEVARAPALLIDUDDUKURU165
28182200105ZPHS KUNKALAMARRUPRAKASAMKARAMCHEDUKUNKALAMARRU164
28144101209ZPHS KAPILESWARAPURAMEAST GODAVARIKAPILESWARAPURAMKAPILESWARAPURAM164
28140402611ZPHS RAJAVOMMANGIEAST GODAVARIRAJAVOMMANGIRAJAVOMMANGI164
28171600211MPPS ANCHULAVARIPALEMGUNTURRAJUPALEMKUBADPURAM(ANUPALEM)164
28141801906ZPHS KATRAVULAPALLIEAST GODAVARIJAGGAMPETAKATRAVULAPALLE163
28234400902ZPHS GATE PUTTUR(TAMIL)CHITTOORPUTTURPUTTUR(PT)163
28160801503MPPS (PP) KONDAPALLEKRISHNAIBRAHIMPATNAMKONDAPALLE163
28202400606ZPHS POTLADURTHIKADAPAYERRAGUNTLAPOTLADURTHI162
28194202507A D RURAL PAVERTY PUDURUNELLORENAIDUPETPUDURU162
28142600205ZPHS VADISALERUEAST GODAVARIRANGAMPETAVADISALERU162
28141901606GHS KIRLAMPUDIEAST GODAVARIKIRLAMPUDIKIRLAMPUDI162
28220690322ZILLA PARISHAD GIRLS HIGHANANTAPURGOOTYGOOTY162
28145700413ZPHS (G) RAZOLEEAST GODAVARIRAZOLERAZOLE (PT)161
28235702511ZPHS EGUVA RAGIMANU PENTACHITTOORBANGARUPALEMRAGIMANIPENTA161
28142301515ZPHS PAGADALAPETAEAST GODAVARIKAKINADA(RURAL)TOORANGI(R)161
28143100505ZPHS VEERAVARAMEAST GODAVARIKADIAMVEERAVARAM161
28123401509ZPHS VIYYAMPETAVIZIANAGARAMKOTHAVALASAVEERABHADRA PURAM160
28173500702ZPHS KATRAPADUGUNTURVATTICHERUKURUKATRAPADU160
28160902205ZPHS KAVULURUKRISHNAG.KONDURUKAVULURU160
28174590234MPLHS(BRIG)PANDARIPURAMGUNTURCHILAKALURIPETACHILAKALURI PETA (M)160
28193301603ZPHS UTUKURUNELLORESAIDAPURAMUTUKURU160
28143095621GOVT HS INNESPETAEAST GODAVARIRAJAHMUNDRY(URBAN)RAJAHMUNDRY-1-2160
28142102604ZPHS CHITRADAEAST GODAVARIPITHAPURAMCHITRADA160
28163702201MPPS CHINNAPURAMKRISHNAMACHILIPATNAMCHINNAPURAM160
28141800603ZPHS MALLISALAEAST GODAVARIJAGGAMPETAMALLISALA160
28141901203ZPHS THAMARADAEAST GODAVARIKIRLAMPUDITHAMARADA160
28154300706ZPHS, LANKALAKODERUWEST GODAVARIPALACOLELANKALAKODERU159
28153301607ZPHS, MAHADEVAPATNAMWEST GODAVARIUNDIMAHADEVAPATNAM159
28142101804ZPHS VIRAWADAEAST GODAVARIPITHAPURAMVIRAWADA159
28161000705Z PHS CHANDRAGUDEMKRISHNAMYLAVARAMCHANDRAGUDEM159
28141801002ZPHS GOLLALAGUNTAEAST GODAVARIJAGGAMPETAGOLLALAGUNTA159
28140602305ZPHS HAMSAVARAMEAST GODAVARITUNIHAMSAVARAM159
28142900103ZPHS TORREDUEAST GODAVARIRAJAHMUNDRY(RURAL)TORREDU158
28162501009ZPHS MUSUNURUKRISHNAMUSUNURUMUSUNURU158
28132700504MPPS LaxmipuramVISAKHAPATNAMBHEEMUNIPATNAMMAJJIVALASA158
28185090338ZPHS(Girls),KANDUKURUPRAKASAMKANDUKURUKANDUKUR158
28142500311ZPHS VETLAPALEMEAST GODAVARISAMALKOTAVETLAPALEM158
28122300231KGBV CHEEPURUPALLIVIZIANAGARAMCHEEPURUPALLICHEEPURUPALLI158
28153001404ZPHS, P VEMAVARAMWEST GODAVARIPERAVALIPITTALAVEMAVARAM158
28152402606ZPHS, KOVVALIWEST GODAVARIDENDULURUKOVVALI158
28175701706ZPHS VEDULLAPALLIGUNTURBAPATLABAPATLA WEST (U)157
28144700709ZPHS PATHAGANNAVARAMEAST GODAVARIP.GANNAVARAMPATHA GANNAVARAM157
28142500301MPPS (NO.1) VETLAPALEMEAST GODAVARISAMALKOTAVETLAPALEM157
28182100609ZPHS CHERUKURUPRAKASAMPARCHURUCHERUKURU157
28173800506A.P.MODEL SCHOOL,CHIRUMAMILLAGUNTURNADENDLACHIRUMAMILLA157
28172690305MCES -5- 4 W S GARUVUGUNTURGUNTURGUNTUR (CORP.)156
28144901104ZPHS SIRIPALLIEAST GODAVARIAINAVILLISIRIPALLE156
28163001409SMK ZPHS MOVVAKRISHNAMOVVAMOVVA156
28132890903MPPS SANTHAPALEMVISAKHAPATNAMCHINAGADILAVISAKHAPATNAM156
28170800703ZPHS BAYYAVARAMGUNTURKROSURUBAYYAVARAM156
28141500708GHS SEETHANAGARAMEAST GODAVARISEETHANAGARAMSEETHANAGARAM156
28160600511ZPHS KANCHIKACHERLAKRISHNAKANCHIKACHERLAKANCHIKACHERLA156
28171600607ZPHS GANAPAVARAMGUNTURRAJUPALEMGANAPAVARAM156
28145801016ZPHS PADAMATI PALEMEAST GODAVARIMALIKIPURAMKESANAPALLE156
28143700619ZPHS TALLAREVUEAST GODAVARITHALLAREVUPOLEKURRU155
28141601203ZPHS DOSAKAYALA PALLIEAST GODAVARIKORUKONDADOSAKAYALAPALLI155
28152300404ZPHS, SATRAMPADUWEST GODAVARIELURUSATRAMPADU155
28174101206MPUPS KONDRAMUTLAGUNTUREPURUKONDRAMUTLA155
28235100512ZPHS P.KOTHAKOTACHITTOORPUTHALAPATTUP.KOTHAKOTA155
28162000806ZPHS PUNADIPADUKRISHNAKANKIPADUPUNADIPADU154
28182801608ZPHS INAMANAMELLURPRAKASAMMADDIPADUINAMANAMELLUR154
28133901902MPPS BANGARAMMAPETAVISAKHAPATNAMNAKKAPALLIGUNUPUDI154
28142800810ZPHS DIWANACHERUVUEAST GODAVARIRAJANAGARAMPALACHARLA154
28143100107ZPHS VEMAGIRIEAST GODAVARIKADIAMVEMAGIRI154
28145301313ZPHS T CHALLAPALLEEAST GODAVARIUPPALAGUPTAMT. CHALLAPALLE154
28164601809ZPHS MUDINEPALLIKRISHNAMUDINEPALLIMUDINEPALLI153
28193900307APTWRS CHITTEDUNELLOREKOTACHITTEDU153
28132502405ZPHS BOYIPALEMVISAKHAPATNAMANANDAPURAMGAMBHEERAM153
28172000705ZPHS VELDURTHIGUNTURVELDURTHIVELDURTHY153
28133901601MPPS GODICHERLAVISAKHAPATNAMNAKKAPALLIGODICHERLA153
28192400404ZPHS VIRUVURNELLOREPODALAKURVIROOR153
28141600610GHS KORUKONDAEAST GODAVARIKORUKONDAKORUKONDA153
28110600204ZPHS KOTHAKUNKAMSRIKAKULAMLAVERUKOTHA KUNKUM152
28234900208ZPHS NELLEPALLECHITTOORGANGADHARANELLORENALLEPALLE152
28131500301MPPS KONKASINGIVISAKHAPATNAMGOLUGONDAKONKASINGI152
28143100704ZPHS DULLAEAST GODAVARIKADIAMDULLA152
28153001305ZPHS, MALLESWARAMWEST GODAVARIPERAVALIMALLESWARAM151
28160300208SSPM ZPHS (G) PENUGANCHIPROLUKRISHNAPENUGANCHIPROLUPENUGANCHIPROLU151
28151790530MPL HS, 3RD WARD, NIDADAVOLUWEST GODAVARINIDADAVOLENIDADAVOLE151
28141800706ZPHS RAJAPUDIEAST GODAVARIJAGGAMPETARAJAPUDI151
28132990934MCPS AKKAYYAPALEMVISAKHAPATNAMVISAKHAPATNAM URBANVISAKAPATNAM (M.CORP)151
28230600610ZPHS ANGALLUCHITTOORKURABALAKOTAANGALLU151
28223600902ZPHS VELDURTHIANANTAPURCHENNEKOTHAPALLIVELDURTHI151
28133801201MPPPS MASAHEBPETAVISAKHAPATNAMPAYAKARAOPETAMASAHEBPETA151
28161800702MPUPS PEDAPULIPAKAKRISHNAPENAMALURUPEDAPULIPAKA150
28154501513ZPHS, LB CHERLAWEST GODAVARINARSAPURAMLINGANABOINACHERLA150
28172801005ZPHS PENUMULIGUNTURDUGGIRALAPENUMULI150
28142801306ZPHS PATHA THUNGAPADUEAST GODAVARIRAJANAGARAMPATHA THUNGAPADU150
28143601805ZPHS PEDDAPURAPPADUEAST GODAVARIKARAPAPEDDAPURAPPADU150
28144500205ZPHS PAMARRUEAST GODAVARIK.GANGAVARAMPAMARRU150
28143100608ZPHS MURAMANDAEAST GODAVARIKADIAMMURAMANDA150
28153700805ZPHS, PALAKODERUWEST GODAVARIPALAKODERUPALAKODERU150
28140691430GHS TUNIEAST GODAVARITUNITUNI149
28144900803ZPHS KONDUKUDURUEAST GODAVARIAINAVILLIKONDUKUDURU149
28133401406MPPS MAIN MUNAGAPAKAVISAKHAPATNAMMUNAGAPAKAMUNAGAPAKA149
28131701209MPPS VEMULAPUDIVISAKHAPATNAMNARASIPATNAMVEMULAPUDI149
28161790961A.K.T.P MC HS, S.N.PURAMKRISHNAVIJAYAWADA URBANVIJAYAWADA (CORP.)-3149
28143500112ZPHS (G) G MAMIDADAEAST GODAVARIPEDAPUDIG. MAMIDADA149
28144701714ZPHS NAGULLANKAEAST GODAVARIP.GANNAVARAMMANEPALLE149
28160701804ZPHS VELLANKIKRISHNAVERULLAPADUVELLANKI149
28141002802ZPHS CHINTALURUEAST GODAVARIPRATIPADUCHINTALURU149
28145801015ZPHS KESANAPALLIEAST GODAVARIMALIKIPURAMKESANAPALLE149
28173500805ZPHS VATTICHERUKURUGUNTURVATTICHERUKURUVATTICHERUKURU149
28170601309ZPHS PAPAYAPALEMGUNTURBELLAMKONDABELLAMKONDA148
28161790755VMC PS, PATAMATA LANKAKRISHNAVIJAYAWADA URBANVIJAYAWADA (CORP.)148
28141004006ZPHS DHARMAVARAMEAST GODAVARIPRATIPADUDHARMAVARAM148
28173800608ZPHS TUBADUGUNTURNADENDLATHUBADU148
28184501002ZPHS,MACHAVARAM (VILL)PRAKASAMNAGULUPPALAPADUMACHAVARAM148
28175200804ZPHS NALLUR PALEMGUNTURREPALLENALLURU148
28140600102ZPHS K O MALLAVARAMEAST GODAVARITUNIK.O. MALLAVARAM147
28185302011ZPHS,PEDAPAVANIPRAKASAMLINGASAMUDRAMMUTYALAPADU147
28164602905MPUPS CHEVURUKRISHNAMUDINEPALLICHEVURU147
28171700905ZPHS JULAKALLUGUNTURPIDUGURALLAJULAKALLU146
28112305002ZPHS PEDDADUGAMSRIKAKULAMJALUMURUPEDDADUGAM146
28153100403ZPHS, KI PARRUWEST GODAVARIIRAGAVARAMKAKULAILLINDALAPARRU146
28134000706ZPHS S. RAYAVARAMVISAKHAPATNAMS.RAYAVARAMS. RAYAVARAM146
28142490425MPL PS PRATHPANAGAREAST GODAVARIKAKINDA(URBAN)KAKINADA(M)146
28131500501MPPS K D PETAVISAKHAPATNAMGOLUGONDAKRISHNADEVIPETA146
28210700804ZPHS NIDZURKURNOOLKURNOOLNIDZUR146
28160400523ZPHS NANDIGAMAKRISHNANANDIGAMANANDIGAMA146
28190600106ZPPHS PATHA BITRAGUNTANELLOREBOGOLEBITRAGUNTA146
28141100715GHS YELESWARAMEAST GODAVARIYELESWARAMYELESWARAM146
28145490150ZPHS SURYA NAGAREAST GODAVARIAMALAPURAMAMALAPURAM145
28211100130GOVT.HS ATMAKURKURNOOLATMAKURATMAKUR145
28236690427ZPHS ROBERTSONPET(URDU)CHITTOORKUPPAMKUPPAM145
28174300106Z.PHS NADIGADDAGUNTURVINUKONDAKOPPUKONDA145
28141601903ZPHS GADALAEAST GODAVARIKORUKONDAGADALA145
28142391322ZPHS INDRAPALEMEAST GODAVARIKAKINADA(RURAL)SURYARAOPETA (PART)145
28174600307ZPHS ABBINENIGUNTAPALEMGUNTURPEDANANDIPADUGORIJAVOLUGUNTAPALEM144
28132401114GOVT HS Pendurthi (PT)VISAKHAPATNAMPENDURTHYPENDURTHI144
28131701212ZPHS (G), VMULAPDIVISAKHAPATNAMNARASIPATNAMVEMULAPUDI144
28122002502ZPHS GARUDABILLIVIZIANAGARAMBONDAPALLIGARUDABILLI143
28153700703ZPHS, VENDRAWEST GODAVARIPALAKODERUVENDRA143
28142301513ZPHS TOORANGIEAST GODAVARIKAKINADA(RURAL)TOORANGI(R)143
28133302101MPPS-1 THUMMAPALAVISAKHAPATNAMANAKAPALLITHUMMAPALA143
28142800303ZPHS NARENDRAPURAMEAST GODAVARIRAJANAGARAMNARENDRAPURAM143
28132800601MPPS P.M PALEMVISAKHAPATNAMCHINAGADILAP.M.PALEM143
28173200505MPUPS GUDIWADAGUNTURTENALIGUDIVADA143
28161600707MPUPS SURAYAPALEM DWKRISHNAVIJAYAWADA RURALGOLLAPUDI143
28140602107ZPHS TETAGUNTAEAST GODAVARITUNITETAGUNTA143
28161001104ZPHS VELVADAMKRISHNAMYLAVARAMVELVADAM142
28140701303ZPHS RAVIKAMPADUEAST GODAVARITHONDANGIRAVIKAMPADU142
28144100204ZPHS VALLURUEAST GODAVARIKAPILESWARAPURAMVALLURU142
28142900605ZPHS HUKUMPETAEAST GODAVARIRAJAHMUNDRY(RURAL)HUKUMPETA142
28151701106ZPHS, SAMISRAGUDEMWEST GODAVARINIDADAVOLENIDADAVOLE142
28174401806ZPHS NUJENDLAGUNTURNUZENDLANUZENDLA141
28173200301MPPS NANDIVELUGU(R)KBAZGUNTURTENALINANDIVELUGU141
28160601402MPUPS CHEVITIKALLUKRISHNAKANCHIKACHERLACHEVITIKALLU141
28171100604ZPHS VADDESWARAMGUNTURTHADEPALLEVADDESWARAM141
28161000915MBM ZPHS(Girls MYLAVARAMKRISHNAMYLAVARAMMYLAVARAM141
28192301403ZPHS KANDALERUNELLORERAPURKAMBHALAPALLE141
28173300706ZPHS VETAPALEMGUNTURTSUNDURVETAPALEM140
28142200505ZPHS MULAPETAEAST GODAVARIU.KOTHAPALLIMULAPETA140
28145500212ZPHS ALLAVARAMEAST GODAVARIALLAVARAMALLAVARAM139
28184801404ZPHS,MARLAPADUPRAKASAMTANGUTURMARLAPADU139
28191900704ZPPHS MARRIPADUNELLORESANGAMMARRIPADU139
28164602105ZPHS (SKLNM)PEDAGONNURUKRISHNAMUDINEPALLIPEDAGONNURU139
28152000308ZPHS, BHIMADOLEWEST GODAVARIBHIMADOLEBHIMADOLE138
28143500703ZPHS KAIKAVOLUEAST GODAVARIPEDAPUDIKAIKAVOLU138
28141601004ZPHS GADARADAEAST GODAVARIKORUKONDAGADARADA138
28111304721APTWRS BOYS SEETHAMPETASRIKAKULAMSEETHAMPETASEETHAMPETA138
28132890935MPPS S.I.G NAGARVISAKHAPATNAMCHINAGADILAVISAKHAPATNAM138
28142190740SBMR GOVT (G) HS JAGGAYYA CHERUVUEAST GODAVARIPITHAPURAMPITHAPURAM138
28110301203KGBV DEVUDALASRIKAKULAMR.AMADALAVALASADEVUDALA138
28142100403ZPHS P DONTHAMURUEAST GODAVARIPITHAPURAMPRO. DONTHAMURU138
28162302406ZPHS PALLERLAMUDIKRISHNANUZVIDPALLERLAMUDI138
28132990950MCPS CHENGALRAOPETAVISAKHAPATNAMVISAKHAPATNAM URBANVISAKAPATNAM (M.CORP)138
28163802201MPPS MALLAVOLU (MAIN)KRISHNAGUDURUMALLAVOLU137
28141100714ZPHS (G) YELESWARAMEAST GODAVARIYELESWARAMYELESWARAM137
28141801611GHS JAGGAMPETAEAST GODAVARIJAGGAMPETAJAGGAMPETA137
28171501401MPPS NANDIGAMA(HE)GUNTURSATTENAPALLENANDIGAMA137
28113702805ZPHS DONKURUSRIKAKULAMICHAPURAMBURJAPADU136
28145200108ZPHS CHEYYERUEAST GODAVARIKATRENIKONACHEYYERU136
28142101103ZPHS VIRAVAEAST GODAVARIPITHAPURAMVIRAVA136
28142495473MPL HS GANDI NAGAR KKDEAST GODAVARIKAKINDA(URBAN)KAKINADA(M)-2134
28132002401MPPS GUNNEMPUDIVISAKHAPATNAMBUTCHIAHPETAGUNNEMPUDI134
28181801107ZPHS MAKKENAVARIPALEMPRAKASAMSANTHAMAGULURUKOMMALAPADU134
28144600917ZPHS VANAPALLIEAST GODAVARIKOTHAPETAVANAPALLI134
28173701006ZPHS JAGGAPURAMGUNTUREDLAPADUJALADI133
28145201109ZPHS KANDIKUPPAEAST GODAVARIKATRENIKONAKANDIKUPPA133
28162700204ZPHS ATKURUKRISHNAUNGUTURUATKURU133
28133902403MPPS MANABALAVANIPALEMVISAKHAPATNAMNAKKAPALLIUPAMAKA AGRAHARAM133
28140701105ZPHS A KOTHAPALLIEAST GODAVARITHONDANGIA. KOTHAPALLE133
28152890826ZPHS (G), TANUKUWEST GODAVARITANUKUTANUKU133
28134000305MPPS DARLAPUDIVISAKHAPATNAMS.RAYAVARAMDARLAPUDI132
28222390713ZPHS NORTHANANTAPURKALYANDRUGKALYANDURG132
28110701913KGBV RANASTALAMSRIKAKULAMRANASTHALAMRANASTALAM132
28182901213Govt.HS, CHIMAKURTHYPRAKASAMCHIMAKURTHICHIMAKURTHI131
28132991085MCHS MADHAVADARAVISAKHAPATNAMVISAKHAPATNAM URBANVISAKAPATNAM (M.CORP)-2131
28172700212SPV ZPHS NAMBURGUNTURPEDAKAKANINAMBUR131
28140701516ZPHS AV NAGARAMEAST GODAVARITHONDANGIA.V.NAGARAM131
28233301422ZPHS VALMIKIPURAM(URDU)CHITTOORVAYALPADVAYALPAD131
28144101004ZPHS TEKIEAST GODAVARIKAPILESWARAPURAMTEKI131
28221101005ZPHS SALAKAMCHERUVUANANTAPURSINGANAMALASALAKAMCHERUVU130
28164102106ZPHS (PVCM) RUDRAPAKAKRISHNANANDIVADARUDRAPAKA130
28111600204ZPHS GULUMURUSRIKAKULAMHIRAMANDALAMGULUMURU130
28160702302ZPHS JAMMAVARAMKRISHNAVERULLAPADUJAMMAVARAM130
28223600707ZPHS VENKATAMPALLEANANTAPURCHENNEKOTHAPALLIPULETIPALLI130
28143095620GOVT HS (G) INNESPETAEAST GODAVARIRAJAHMUNDRY(URBAN)RAJAHMUNDRY-1-2130
28122800802ZPHS JONNAVALASAVIZIANAGARAMVIZIANAGARAMJONNAVALASA130
28133800301MPPS SEETHARAMPURAMVISAKHAPATNAMPAYAKARAOPETANAMAVARAM130
28182801306GOVT.HS MADDIPADUPRAKASAMMADDIPADUMADDIPADU130
28142300621ZPHS SURYARARAOPETAEAST GODAVARIKAKINADA(RURAL)VAKALAPUDI130
28145301007ZPHS GOLLAVILLIEAST GODAVARIUPPALAGUPTAMGOLLAVILLI130
28132990971MVDPS DANDUBAZARVISAKHAPATNAMVISAKHAPATNAM URBANVISAKAPATNAM (M.CORP)130
28142391022ZPHS APSP QUARTERS KKDEAST GODAVARIKAKINADA(RURAL)RAMANAYYAPETA129
28133090357MPPS DRIVER COLONYVISAKHAPATNAMGAJUWAKAGAJUWAKA (M)129
28132990944V MCPS VENKOJIPALEMVISAKHAPATNAMVISAKHAPATNAM URBANVISAKAPATNAM (M.CORP)129
28192901008ZPHS EPURU VENKANNAPALEMNELLOREMUTHUKUREPURU BIT - I A129
28141391110GHS RAMPACHODAVARAMEAST GODAVARIRAMPACHODAVARAMRAMPACHODAVARAM129
28221591132ZPHS (G) 2ND WARDANANTAPURURAVAKONDAURVAKONDA129
28141700315ZPHS GOKAVARAMEAST GODAVARIGOKAVARAMGOKAVARAM128
28153800102ZPHS, ANDALURUWEST GODAVARIVEERAVASARAMANDALURU128
28132301002ZPHS MALLUNAIDUPALEM(PARTVISAKHAPATNAMSABBAVARAMGULLEPALLI128
28171900704ZPHS OBULESUNIPALLEGUNTURDURGIOBULESUNIPALLI128
28236002006KVCR ZPHS RAYALAPETACHITTOORPEDDAPANJANIRAYALAPETA128
28183901706ZPHS,MOGALLURPRAKASAMVELIGANDLAMOGALLUR128
28143800403MPUPS BANDANAPUDIEAST GODAVARIKAJULURUBANDANAPUDI127
28183000508ZPHS MARRIPUDIPRAKASAMMARRIPUDIMARRIPUDI127
28110802509ZPHS DHARMAVARAMSRIKAKULAMETCHERLADHARMAVARAM127
28152390289GHS, 16TH DIV, ELURUWEST GODAVARIELURUELURU (U)126
28142500310MPPS (NO.3) VETLAPALEMEAST GODAVARISAMALKOTAVETLAPALEM126
28132890936MPPS THOTAGARUVUVISAKHAPATNAMCHINAGADILAVISAKHAPATNAM126
28143400511ZPHS BICCAVOLUEAST GODAVARIBICCAVOLUBICCAVOLU126
28173700807MPUPS EDLAPADUGUNTUREDLAPADUEDLAPADU126
28184700612ZPHS,ETHAMUKKALA (VILL)PRAKASAMKOTHAPATNAMETHAMUKKALA125
28174500304ZPHS KAVURUGUNTURCHILAKALURIPETAKAVURU125
28144000408ZPHS PASALAPUDIEAST GODAVARIRAYAVARAMPASALAPUDI125
28171801024KGBV HS KAREMPUDIGUNTURKAREMPUDIKAREMPUDI125
28140601701ZPHS (G) TUNIEAST GODAVARITUNITUNI (VR)125
28232301303ZPHS RAGIGUNTACHITTOORK.V.B.PURAMRAGIGUNTA125
28140501802ZPHS BODDAVARAMEAST GODAVARIKOTANANDURUBODDAVARAM125
28150401804ZPHS, MALAKAPALLIWEST GODAVARITALLAPUDIMALAKAPALLE124
28132890902MPPS HANUMANTHAVAKAVISAKHAPATNAMCHINAGADILAVISAKHAPATNAM124
28133800501MPPS (M) MANGAVARAMVISAKHAPATNAMPAYAKARAOPETAMANGAVARAM124
28194201303ZPHS MENAKURUNELLORENAIDUPETMENAKURU124
28123102301MPPS VALLAMPUDIVIZIANAGARAMVEPADAVALLAMPUDI124
28193101209ZPHS MANUBOLUNELLOREMANUBOLUMANUBOLU123
28223790260MPL GIRLS HS (KOTHAPETA)ANANTAPURDHARMAVARAMDHARMAVARAM (M)123
28171600212ZPHS KUBADPURAMGUNTURRAJUPALEMKUBADPURAM(ANUPALEM)123
28144400608ZPHS BALAYOGI PETAEAST GODAVARIRAVULAPALEMDEVARAPALLI123
28221500601MPPS NERIMETLAANANTAPURURAVAKONDANERIMETLA123
28132700603ZPHS TatituruVISAKHAPATNAMBHEEMUNIPATNAMTATITURU123
28153801019ZPHS, VEERAVASARAMWEST GODAVARIVEERAVASARAMVEERAVASARAM122
28121090139Govt.GIRLS HS OLD FORTVIZIANAGARAMBOBBILIBOBBILI122
28134000301MPPS DARLAPUDIVISAKHAPATNAMS.RAYAVARAMDARLAPUDI122
28140104906KGBV MAREDUMILLIEAST GODAVARIMAREDUMILLIMAREDUMILLI122
28171501402MPPS NANDIGAMA(LE)GUNTURSATTENAPALLENANDIGAMA122
28113200702ZPHS RENTIKOTASRIKAKULAMPALASARENTIKOTA122
28111304710A.P. TW E I R. SCHOOL (GISRIKAKULAMSEETHAMPETASEETHAMPETA122
28146003503ZPHS MULAGAPUDIEAST GODAVARIROWTULAPUDIMULAGAPUDI122
28163702204ZPHS CHINNAPURAMKRISHNAMACHILIPATNAMCHINNAPURAM122
28171000301MPPS ANANTHAVARAMGUNTURTHULLURANANTHAVARAM121
28192303132SBT GOVT GIRLS HIGH SCHOOL RAPURNELLORERAPURRAPUR121
28122400503ZPHS MOIDAVIZIANAGARAMNELLIMARLAMOIDAVIJAYARAMPURAM121
28236500304ZPHS KODATANAPALLECHITTOORGUDUPALLEAVULATHIMMANPALLE121
28121300610ZPHS RB PURAMVIZIANAGARAMRAMABHADRAPURAMRAMABHADRAPURAM121
28213200307ZPHS GADIVEMULAKURNOOLGADIVEMULAGADIVEMULA120
28174900304ZPHS PEDAPUDIGUNTURAMRUTHALURUPEDDAPUDI120
28173500505ZPHS GARAPADUGUNTURVATTICHERUKURUGARAPADU120
28185300809K R ZPHS,LINGASAMUDRAMPRAKASAMLINGASAMUDRAMLINGASAMUDRAM120
28142990322ZPHS DOWLESWARAMEAST GODAVARIRAJAHMUNDRY(RURAL)DOWLESWARAM120
28143500306GHS PEDAPUDIEAST GODAVARIPEDAPUDIPEDAPUDI120
28225701407ZPHS CHOWLURANANTAPURHINDUPURCHOWLUR119
28143100308ZPHS JEGURUPADUEAST GODAVARIKADIAMJEGURUPADU119
28181700408KYNM.ZPHS KONIDENAPRAKASAMBALLIKURAVAKONIDENA119
28110901211GHS PONDURUSRIKAKULAMPONDURUPONDURU119
28173500204ZPHS ANANTHAVARAPADUGUNTURVATTICHERUKURUANANTHAVARAPADU118
28170900805ZPHS LINGAPURAMGUNTURAMARAVATHILINGAPURAM118
28121104404ZPHS M M PALLEVIZIANAGARAMSALURUMOKHASAMAMIDIPALLE118
28194501322ZPHS(Girls), SULLURUPETNELLORESULLURPETSULLURUPETA118
28183300308ZPHS,PUSALAPADUPRAKASAMBESTAVARIPETAPUSALAPADU118
28160702402MPUPS PONNAVARAMKRISHNAVERULLAPADUPONNAVARAM118
28162001005ZPHS KANKIPADU (PT)KRISHNAKANKIPADUKANKIPADU118
28133801501MPPS S. NARASAPURAMVISAKHAPATNAMPAYAKARAOPETAS. NARASAPURAM118
28160600301MPUPS PERAKALAPADUKRISHNAKANCHIKACHERLAPERAKALAPADU118
28211290808APRIES(BC) SUNNIPENTAKURNOOLSRISAILAMSRISAILAM117
28122400904ZPHS K VELAGADAVIZIANAGARAMNELLIMARLACHANDRAMPETA117
28233801405ZPHS A.KOTHAKOTACHITTOORCHOWDEPALLEA. KOTHAKOTA117
28110802310ZPHS PONNADASRIKAKULAMETCHERLAPONNADA117
28173200708ZPHS ANGALAKUDURUGUNTURTENALIANGALAKUDURU117
28110501704KGBV G.SIGADAMSRIKAKULAMG.SIGADAMGANGUVARISIGADAM117
28133800102MPPS DURGA P.R.PETAVISAKHAPATNAMPAYAKARAOPETAPAYAKARAOPETA117
28150302001MPPS, PRAGADAPALLEWEST GODAVARIPOLAVARAMPRAGADA PALLE116
28184800121ZPHS,JAMMULAPALEMPRAKASAMTANGUTURTANGUTUR116
28123103401MPPS BALLANKIVIZIANAGARAMVEPADABALLANKI116
28123200709KGBV L KOTAVIZIANAGARAMLAKAVARAPUKOTALAKKAVARAPUKOTA116
28142990321ZPHS (G) DOWLESWARAMEAST GODAVARIRAJAHMUNDRY(RURAL)DOWLESWARAM116
28175400719ZPHS ADAVULADEEVIGUNTURNIZAMPATNAMADAVULADEEVI115
28164501304ZPHS ARTHAMURUKRISHNABANTUMILLIARTHAMURU115
28160402203ZPHS LINGALAPADUKRISHNANANDIGAMALINGALAPADU115
28182800303MPPS ANNANGIPRAKASAMMADDIPADUANNANGI115
28145200615ZPHS KATRENIKONAEAST GODAVARIKATRENIKONAKATRENIKONA115
28161001802MPPS GANAPAVARAMKRISHNAMYLAVARAMGANAPAVARAM115
28225200928ZPHS(G) THOTAGERIANANTAPURPENUKONDAPENIKONDA(RURAL)115
28120105409ZPHS KOMARADAVIZIANAGARAMKOMARADAKOMARADA115
28133801601MPPS PALTHERUVISAKHAPATNAMPAYAKARAOPETAPALTERU115
28182001104ZPHS DRONADULAPRAKASAMMARTURUDRONADULA115
28123490716KGBV KOTHAVALASAVIZIANAGARAMKOTHAVALASAKOTHAVALASA114
28184800122Govt.H S,TANGUTUR (VILL)PRAKASAMTANGUTURTANGUTUR114
28204001909ZPHS NANDALURKADAPANANDALURNANDALUR114
28172690302SMC JB S -1 3 W 2 L P P MGUNTURGUNTURGUNTUR (CORP.)114
28194502304ZPHS MANNAR POLURNELLORESULLURPETMANNAR POLURU (U)114
28191901508ZPPHS DUVVURUNELLORESANGAMDUVVURU114
28153000205ZPHS, KANURUWEST GODAVARIPERAVALIKANURU113
28142500105ZPHS PEDABRAHMADEVAMEAST GODAVARISAMALKOTAPEDABRAHMADEVAM113
28111990653GHS SRIKAKULAMSRIKAKULAMSRIKAKULAMSRIKAKULAM113
28132990941VMCKRKPS SEETHAMPETAVISAKHAPATNAMVISAKHAPATNAM URBANVISAKAPATNAM (M.CORP)113
28173501206ZPHS MUTLURUGUNTURVATTICHERUKURUMUTLURU113
28162800706ZPHS KATURUKRISHNAVUYYURUKATURU113
28173700902MPPS (LE) TIMMAPIURAMGUNTUREDLAPADUTHIMMAPURAM113
28184600403ZPHS,KADAVAKUDURUPRAKASAMCHINAGANGAMKADAVAKUDURU112
28194202229ZPGHS NAIDUPETNELLORENAIDUPETNAIDUPETA(L.SAGARAM)112
28123102501MPPS SOMPURAMVIZIANAGARAMVEPADASOMPURAM112
28112203114GHS NARASANNAPETASRIKAKULAMNARASANNAPETANARASANNAPETA (PT)112
28234200605ZPHS OVULACHETTIVARIPALLECHITTOORPAKALAMADDINAYANIPALLE112
28111401508ZPHS BHAMINISRIKAKULAMBHAMINIBHAMANI112
28163000101MPPS BHATLAPENUMARRU (R)KRISHNAMOVVABHATLAPENUMARRU112
28174100508KGBV IPURGUNTUREPURUIPURU112
28224500619AP MODEL SCHOOL, AMADUGURANANTAPURAMADAGURAMADAGUR112
28140600705ZPHS D POLAVARAMEAST GODAVARITUNID. POLAVARAM112
28141500807ZPHS RAGHUDEVAPURAM GP STREETEAST GODAVARISEETHANAGARAMRAGHUDEVAPURAM111
28171001106SKD ZPHS RAYAPUDIGUNTURTHULLURRAYAPUDI111
28122101102ZPHS THETTANGIVIZIANAGARAMGURLATHETTANGI111
28171300705ZPHS PONNEKALLUGUNTURTADIKONDAPONNEKALLU110
28145401502MPUPS THANDAVAPALLIEAST GODAVARIAMALAPURAMTHANDAVAPALLE110
28171900807ZPHS DURGIGUNTURDURGIDURGI110
28236401804ZPHS KENAMAKULAPALLECHITTOORSANTHIPURAMKENAMAKULAPALLE109
28192303114GOVT HS RAPURNELLORERAPURRAPUR109
28122401703ZPHS SARIPALLIVIZIANAGARAMNELLIMARLASARIPALLE109
28122001908ZPHS BONDAPALLIVIZIANAGARAMBONDAPALLIBONDAPALLE109
28112200802ZPHS KAMBAKAYASRIKAKULAMNARASANNAPETAKAMBAKAYA109
28230600211ZPHS MUDIVEDUCHITTOORKURABALAKOTAMUDIVEDU109
28172900910ZPHS KOLLIPARAGUNTURKOLLIPARAKOLLIPARA109
28143500111ZPHS (B) G MAMIDADAEAST GODAVARIPEDAPUDIG. MAMIDADA109
28151700505ZPHS, KATA KOTESWARAMWEST GODAVARINIDADAVOLETADIMALLA108
28141900104ZPHS SOMAVARAMEAST GODAVARIKIRLAMPUDISOMAVARAM108
28142200411ZPHS KONAPAPAPETAEAST GODAVARIU.KOTHAPALLIPONNADA108
28144000605ZPHS MACHAVARAMEAST GODAVARIRAYAVARAMMACHAVARAM (PT)108
28235400406ZPHS M.AGRAHARAMCHITTOORCHITTOORMURAKAMBATTU108
28145800305ZPHS RAMARAJULANKAEAST GODAVARIMALIKIPURAMRAMARAJULANKA108
28171002005ZPHS MANDADAMGUNTURTHULLURMANDADAM108
28153200514ZPHS (G), ATTILIWEST GODAVARIATTILIATTILI108
28173701104MPUPS KAUCHOLAGUNTUREDLAPADUKARUCHOLA108
28131900601MPPS CHILAKAVANIPALEMVISAKHAPATNAMRAVIKAMATHAMT. ARJAPURAM108
28183302008ZPHS,GALIJERUGULLAPRAKASAMBESTAVARIPETAGALIJERUGULLA107
28173700206ZPHS SOLASAGUNTUREDLAPADUSOLASA107
28122702405ZPHS JONNADAVIZIANAGARAMDENKADAJONNADA107
28173001105ZPHS DONEPUDIGUNTURKOLLURUDONEPUDI107
28223100808ZPHS RAMAPURAMANANTAPURBATHALAPALLEOBULAPURAM107
28163001401MPPS MOVVA (R)KRISHNAMOVVAMOVVA107
28223600309ZPHS CHENNEKOTHAPALLEMANANTAPURCHENNEKOTHAPALLICHENNEKOTHAPALLI106
28122895127GHS(G) SANTAPETAVIZIANAGARAMVIZIANAGARAMVIZIANAGARAM-1106
28183103507ZPHS GURUVAJIPETAPRAKASAMKANIGIRIGURAVAJIPETA106
28162900402ZPHS TADANKIKRISHNAPAMIDIMUKKALATADANKI105
28142500201MPPS (GG) G MEDAPADUEAST GODAVARISAMALKOTAG. MEDAPADU105
28233801008ZPHS PUDIPATLACHITTOORCHOWDEPALLEPUDIPATLA105
28123402202ZPHS DENDERUVIZIANAGARAMKOTHAVALASADENDERU105
28171700206ZPHS BRAHMANAPALLIGUNTURPIDUGURALLAKAMEPALLI105
28190400513ZPPHS JALADANKINELLOREJALADANKIJALADANKI105
28142900211ZPHS KONTHAMURUEAST GODAVARIRAJAHMUNDRY(RURAL)KOLAMURU105
28141003104ZPHS VOMMANGIEAST GODAVARIPRATIPADUVOMMANGI104
28142000805ZPHS KANDRAKOTAEAST GODAVARIPEDDAPURAMKANDRAKOTA104
28162001703Z P HS NEPPALLIKRISHNAKANKIPADUNEPPALLE104
28140700412ZPHS THONDANGIEAST GODAVARITHONDANGITHONDANGI104
28142301206ZPHS KOVVADAEAST GODAVARIKAKINADA(RURAL)KOVVADA104
28193401404ZPHS DAKKILINELLOREDAKKILIDAKKILI104
28130704302MPPS KothapentaVISAKHAPATNAMDEVARAPALLIKOTHAPENTA104
28171000608KVR ZPHS THULLURGUNTURTHULLURTHULLUR104
28184902007ZPHS,ZARUGUMALLIPRAKASAMZARUGUMALLIZARUGUMALLI104
28121901207GOVT HIGH SCHOOL P PENTA NEWCOLVIZIANAGARAMGAJAPATHINAGARAMPURITIPENTA104
28182801904ZPHS LINGAMGUNTAPRAKASAMMADDIPADULINGAMGUNTA103
28204991080ZPHS MASAPETAKADAPARAYACHOTYRAYACHOTY103
28142300206ZPHS PANDURUEAST GODAVARIKAKINADA(RURAL)PANDURU103
28170300837KGBV_GURAZALAGUNTURGURAZALAGURAZALA103
28230500308ZPHS BEERANGICHITTOORB.KOTHAKOTABEERANGI103
28150800713MPPS, T NARASAPURAMWEST GODAVARIT.NARSAPURAMT.NARASAPURAM103
28145900308ZPHS RAMESWARAMEAST GODAVARISAKHINETIPALLIRAMESWARAM103
28132502601MPPS SONTYAMVISAKHAPATNAMANANDAPURAMSONTYAM103
28192200108GOVT HS KULLURUNELLOREKALUVOYAKULLURU103
28142700508ZPHS MALLEPALLIEAST GODAVARIGANDEPALLIMALLEPALLE102
28132700503MPPS MajjivalasaVISAKHAPATNAMBHEEMUNIPATNAMMAJJIVALASA102
28191201209ZPPHS MAHIMALURNELLOREATMAKURMAHIMALUR102
28145490149ZPHS (G) SURYA NAGAREAST GODAVARIAMALAPURAMAMALAPURAM102
28112202009ZPHS LUKALAMSRIKAKULAMNARASANNAPETALUKALAM102
28123200504ZPHS KOTYADAVIZIANAGARAMLAKAVARAPUKOTALAKAVARAPU KOTA102
28236201603ZPHS VOGUCHITTOORV.KOTAVOGU102
28161000917GovtHS MYLAVARAMKRISHNAMYLAVARAMMYLAVARAM102
28221591124MPUPS 9WARD,SLN COLANANTAPURURAVAKONDAURVAKONDA102
28132990965MCPS PRAKASHRAOPETAVISAKHAPATNAMVISAKHAPATNAM URBANVISAKAPATNAM (M.CORP)102
28181900507M H ZPHS YEDDANA PUDIPRAKASAMYEDDANAPUDIYEDDANAPUDI102
28171300103MPUPS PAMULAPADUGUNTURTADIKONDAPAMULAPADU102
28182101306MPUPS UPPUTURPRAKASAMPARCHURUUPPUTUR102
28173501306ZPHS PALLAPADUGUNTURVATTICHERUKURUPALLAPADU102
28153100201MPUPS, KAVALIPURAMWEST GODAVARIIRAGAVARAMKAVALIPURAM101
28132891001MPPS GANDHINAGARVISAKHAPATNAMCHINAGADILAARILOVA101
28164602702MPUPS VANUDURRUKRISHNAMUDINEPALLIVANUDURRU101
28142000302ZPHS CHANDRAMAMPALLEEAST GODAVARIPEDDAPURAMCHANDRAMAMPALLE101
28174200605MPUPS CHINAKANCHARLAGUNTURSAVALYAPURAMPITCHIKALAPALEM101
28131700901MPPS TURAKABADIVISAKHAPATNAMNARASIPATNAMBALIGHATTAM101
28174200410ZPHS MATHUKUMALLIGUNTURSAVALYAPURAMSANAMPUDI101
28171900401MPUPS DHARMAVARAMGUNTURDURGIDHARMAVARAM101
28191500412ZPHS ISKAPALLINELLOREALLURISAKAPALLI101
28122700706ZPHS DENKADAVIZIANAGARAMDENKADADENKADA101
28110602203ZPHS METTAVALASASRIKAKULAMLAVERUBUDATHAVALASA100
28142500302MPPS (NO.2) VETLAPALEMEAST GODAVARISAMALKOTAVETLAPALEM100
28145600107ZPHS PEDAPATNAM LANKAEAST GODAVARIMAMIDIKUDURUPEDAPATNAM LANKA100
28121900404ZPHS MARUPALLIVIZIANAGARAMGAJAPATHINAGARAMMARUPALLE100
28141305603KGBV IRLAPALLIEAST GODAVARIRAMPACHODAVARAMIRLAPALLE100
28234702506ZPHS S.R.PURAMCHITTOORS.R.PURAMSREERANGARAJAPURAM99
28151002307ZPHS, DHARMAJIGUDEMWEST GODAVARILINGAPALEMDHARMAJIGUDEM99
28223401006APSWR.HS THIMMAPURAMANANTAPURKAMBADURTHIMMAPURAM99
28170190437ZPHS PWD COLONY MACHERLAGUNTURMACHERLAMACHERLA99
28172200808A.P.MODEL SCHOOL, DECHAVARAMGUNTURNAKARIKALLURUPENAGUNTLA99
28233101004ZPHS GUDAREVUPALLECHITTOORPILERGUDAREVUPALLE99
28121301601MPUPS KONDA KENGUVAVIZIANAGARAMRAMABHADRAPURAMKONDAKENGEUVA99
28133402201MPPS GANAPARTHIVISAKHAPATNAMMUNAGAPAKAGANAPARTHI99
28191202034GOVT HS ATMAKURNELLOREATMAKURATMAKUR99
28110601103ZPHS VENKATAPURAMSRIKAKULAMLAVERUVENKATAPURAM98
28182100105ZPHS A.B.V.PALEMPRAKASAMPARCHURUGARNEPUDI98
28133902405MPPS UPAMAKA AGRAHARMVISAKHAPATNAMNAKKAPALLIUPAMAKA AGRAHARAM98
28171600405K G B V S RAJUPALEMGUNTURRAJUPALEMRAJUPALEM98
28232601421ZPHS PADMAVATHIPURAMCHITTOORTIRUPATHI(R)TIRU CHANUR98
28175101208ZPHS K PALLEKONAGUNTURBATTIPROLUPALLEKONA98
28113702806ZPHS BURJAPADUSRIKAKULAMICHAPURAMBURJAPADU98
28121191045GOVT HIGH SCHOOL SALURVIZIANAGARAMSALURUSALURU TOWN98
28154600607ZPHS, KUMMARAPURUGUPALEMWEST GODAVARIMOGALTURKUMMARAPURUGUPALEM98
28180601307ZPHS PEDA ARAVEEDUPRAKASAMPEDARAVEEDUPEDA ARAVEEDU98
28132203104ZPHS ChowduvadaVISAKHAPATNAMK.KOTAPADUCHOWDUVADA98
28130900605ZPHS(B) MADUGULAVISAKHAPATNAMV.MADUGULAMADUGULA97
28236504203ZPHS SODIGANIPALLECHITTOORGUDUPALLESODIGANIPALLE97
28113303502ZPHS BAIRISARANGAPURAMSRIKAKULAMMANDASABAIRISARANGAPURAM97
28132100604ZPHS GAVARAVARAMVISAKHAPATNAMCHODAVARAMGAVARAVARAM97
28162101407ZPHS VEDURUPAVULURUKRISHNAGANNAVARAMVEDURUPAVULURU97
28161000803ZPH SCHOOL, PONDUGULAKRISHNAMYLAVARAMPONDUGULA97
28192301404APSWRS KANDALERU (G)NELLORERAPURKAMBHALAPALLE97
28171800103ZPHS MIRIYALAGUNTURKAREMPUDIMIRIYALA97
28120500403ZPHS THOTAPALLIVIZIANAGARAMGARUGUBILLITHOTAPALLE97
28171300806ZPHS RAVELAGUNTURTADIKONDARAVELA96
28133903101MPPS CHINATEENARLAVISAKHAPATNAMNAKKAPALLIPEDATEENARLA96
28142002104ZPHS RAYABHUPALAPATNAMEAST GODAVARIPEDDAPURAMRAYABHUPALAPATNAM96
28142501704ZPHS VENKATA KRISHNARAYAPURAMEAST GODAVARISAMALKOTAVENKATA KRISHNARAYAPURA96
28171900820A.P.MODEL SCHOOL, DURGIGUNTURDURGIDURGI95
28110702703ZPHS LANKAPETASRIKAKULAMRANASTHALAMRAVADA95
28172100910KGBVS(GIRLS) BOLLAPALLIGUNTURBOLLAPALLEBOLLAPALLI95
28170400702MPUPS MUTYLAM PADUGUNTURDACHEPALLEMUTYALAMPADU95
28182300230ZPHS EPURUPALEMPRAKASAMCHIRALAEPURUPALEM95
28175300604MPPS NAGARAM STGUNTURNAGARAMNAGARAM95
28110704805ZPHS NARUVASRIKAKULAMRANASTHALAMNARUVA95
28122501006ZPHS KUMILIVIZIANAGARAMPUSAPATIREGAKUMILI95
28161100504ZPHS KAMBAMPADUKRISHNAA.KONDURUKAMBAMPADU95
28145201110ZPHS PALLAMEAST GODAVARIKATRENIKONAKANDIKUPPA95
28133500817MPPS NO-1 KASIMKOTAVISAKHAPATNAMKASIMKOTAKASIMKOTA95
28130702503MPPS Alamanda KothapalliVISAKHAPATNAMDEVARAPALLIALAMANDA KOTHAPALLI94
28154600304ZPHS, MUTHYALAPALLEWEST GODAVARIMOGALTURMUTYALAPALLE94
28132101608MPPS G STREET(CDM)VISAKHAPATNAMCHODAVARAMCHODAVARAM94
28182200607ZPHS SWARNAPRAKASAMKARAMCHEDUSWARNA94
28185202611ZPHS,BOTLAGUDURPRAKASAMPAMURUBOTLAGUDUR94
28132990929MCPS KANCHARAPALEMVISAKHAPATNAMVISAKHAPATNAM URBANVISAKAPATNAM (M.CORP)94
28112002522ZPHS SRIKURMAM (GIRLS)SRIKAKULAMGARASRIKURMAM94
28122302103ZPHS PEDANADIPALLIVIZIANAGARAMCHEEPURUPALLIPEDANADIPALLE94
28194401706ZPHS YEKOLLUNELLOREDORAVARISATRAMYEKOLLU94
28132990933MCPS RLY. NEW COLONYVISAKHAPATNAMVISAKHAPATNAM URBANVISAKAPATNAM (M.CORP)93
28133801402MPPS SRIRAMPURAMVISAKHAPATNAMPAYAKARAOPETASRIRAMPURAM93
28141901005ZPHS BURUGUPUDIEAST GODAVARIKIRLAMPUDIBURUGUPUDI93
28181202236Govt.HS PODILIPRAKASAMPODILIPODILI93
28131502301ZPHS CHEEDIGUMMALAVISAKHAPATNAMGOLUGONDACHEEDIGUMMALA93
28122903212KGBV GANTYADAVIZIANAGARAMGANTYADAGANTYADA93
28121003403ZPHS PENTAVIZIANAGARAMBOBBILIPENTA93
28113100205ZPHS METTURUSRIKAKULAMVAJRAPUKOTTURUMETTURU93
28143700309ZPHS (G) VEMAVARAMEAST GODAVARITHALLAREVUG. VEMAVARAM93
28230500811ZPHS GOLLAPALLECHITTOORB.KOTHAKOTAGOLLAPALLE92
28133601301MPPS GIDUTHURUVISAKHAPATNAMMAKAVARAPALEMGIDUTHURU92
28112303808ZPHS LINGALAVALASASRIKAKULAMJALUMURULINGALAVALASA92
28111902503ZPHS VOPPANGISRIKAKULAMSRIKAKULAMVOPPANGI92
28222390714K.C. GOVT.HS KLDGANANTAPURKALYANDRUGKALYANDURG92
28182801105ZPHS TELLABADUPRAKASAMMADDIPADUDODDA VARAM92
28185201512Govt.H S,PAMURPRAKASAMPAMURUPAMUR92
28223790258B.S.R. MPL HIGH SCHOOL (SANJAY NAGAR)ANANTAPURDHARMAVARAMDHARMAVARAM (M)92
28174900708ZPHS AMRUTHALURUGUNTURAMRUTHALURUAMRUTHALUR92
28122702705ZPHS MOPADAVIZIANAGARAMDENKADAMOPADA92
28231191584ZPHS MANGALAM TRENDSCHITTOORTIRUPATHI(U)TIRUPATHI NMA92
28140700913ZPHS ADDARIPETAEAST GODAVARITHONDANGIKONA FOREST92
28233700206ZPHS EDIGAPALLECHITTOORPUNGANURBODEVARIPALLE91
28140500803ZPHS K E CHINNAYYAPALEMEAST GODAVARIKOTANANDURUK. E. CHINNAYYAPALEM91
28182801609ZPHS BASAVANNAPALEMPRAKASAMMADDIPADUINAMANAMELLUR91
28131600508ZPHS D. YerravaramVISAKHAPATNAMNATHAVARAMYELLAVARAM DONDAPETA91
28225200207ZPHS VENKATAGIRIPALEMANANTAPURPENUKONDAGUTTURU91
28110801705ZPHS ALLINAGARAMSRIKAKULAMETCHERLACHILAKAPALEM91
28182000313ZPHS MARTURPRAKASAMMARTURUMARTUR91
28224700519ZPHS NALLAMADAANANTAPURNALLAMADANALLAMADA91
28172401405ZPHS PONUGUPADUGUNTURPHIRANGIPURAMPONUGUPADU90
28202901808ZPHS MANTAPAMPALLIKADAPAVONTIMITTAMANTAPAMPALLE90
28130403203GOVT PS ARAKUVISAKHAPATNAMDUMBRIGUDAARAKU90
28141500205ZPHS PEDAVANGALAPUDIEAST GODAVARISEETHANAGARAMVANGALAPUDI90
28184001804ZPHS,GUNTU PALLIPRAKASAMP.C.PALLIGUNTU PALLI90
28112903007ZPHS VALLEVALASASRIKAKULAMSANTHABOMMALIGOVINDAPURAM89
28131501005ZPHS JOGAMPETAVISAKHAPATNAMGOLUGONDAGOLUGONDA89
28170190426ZPHS (G) NEAR R.W .GGUNTURMACHERLAMACHERLA89
28132990958MCPS ATCHIYYAMPETAVISAKHAPATNAMVISAKHAPATNAM URBANVISAKAPATNAM (M.CORP)89
28184202204ZPHS,K.UPPALAPADU (VILL)PRAKASAMKONDAPIK.UPPALAPADU89
28184700103ZPHS,ALOORPRAKASAMKOTHAPATNAMALOOR88
28123301402MPPS JAMI NEYYALA STVIZIANAGARAMJAMIJAMI88
28111709205ZPHS PURSHOTTAPURAMSRIKAKULAMSARUBUJJILIPURUSHOTTAPURAM88
28184700315ZPHS,KOTHAPATNAMPRAKASAMKOTHAPATNAMALLUR88
28110902502ZPHS THOLAPISRIKAKULAMPONDURUTHOLAPI88
28133501804ZPHS E.CHODAPALLIVISAKHAPATNAMKASIMKOTAESWARAPALLE CHOWDUVADA88
28164202201MPUPS BOMMULURUKRISHNAGUDIVADABOMMULURU88
28180601603ZPHS DEVARAJU GATTUPRAKASAMPEDARAVEEDUDEVARAJU GATTU88
28173800505SNRR ZPHS CHIRUMAMILLAGUNTURNADENDLACHIRUMAMILLA88
28146205320KGBV CHINTOOREAST GODAVARICHINTURCHINTUR88
28170100209GOVT HS V.P.SOUTHGUNTURMACHERLAVIJAYAPURI SOUTH88
28193901217ZPHS KOTANELLOREKOTAKOTA87
28142600306ZPHS RANGAMPETAEAST GODAVARIRANGAMPETARANGAMPETA87
28173700605ZPHS UNNAVAGUNTUREDLAPADUUNNAVA87
28123200905ZPHS CHANDULURUVIZIANAGARAMLAKAVARAPUKOTACHANDULURU87
28231491159ZPHS SRIKALAHASTI(GIRLS)CHITTOORSRIKALAHASTISRIKALAHASTI (M)87
28182600206SRJRY.ZPHS KONDAMANJULURPRAKASAMJ.PANGULURUKONDAMANJULUR87
28170800422AP MODEL SCHOOLGUNTURKROSURUKROSURU87
28170200501MPPS RAILPETGUNTURRENTACHINTALARENTACHINTALA87
28144600611ZPHS CHAPPIDIVARI PALEMEAST GODAVARIKOTHAPETAAVIDI87
28130900502ZPHS M. KODURUVISAKHAPATNAMV.MADUGULAMADUGULA KODURU87
28182500513ZPHS INKOLLUPRAKASAMINKOLLUINKOLLU87
28162901704ZPHS PAMIDIMUKKALAKRISHNAPAMIDIMUKKALAPAMIDIMUKKALA87
28131502303MPPS CHEEDIGUMMALAVISAKHAPATNAMGOLUGONDACHEEDIGUMMALA87
28232600107ZPHS CHERLOPALLICHITTOORTIRUPATHI(R)CHERLOPALLI86
28184501812ZPHS,VINODARAYUNI PALEMPRAKASAMNAGULUPPALAPADUKANUPARTHI86
28174700706ZPHS KOMMURUGUNTURKAKUMANUKOMMURU86
28174890728MPL HIGH SCHOOL 5 WGUNTURPONNURUPONNURU (M)86
28123400606ZPHS KANTAKAPALLEVIZIANAGARAMKOTHAVALASAKANTAKAPALLE86
28231801203ZPHS IRUGULAMCHITTOORSATHYAVEDUIRUGULAM86
28132502902ZPHS RAMAVARAMVISAKHAPATNAMANANDAPURAMRAMAVARAM86
28183802005ZPHS,C.S.PURAMPRAKASAMC.S.PURAMCHANDRA SEKHARA PURAM86
28233201225ZPHS CHADIVEVANDLAPALLICHITTOORKALIKIRIKALIKIRI86
28191600711ZPHS UTUKURNELLOREVIDAVALURUTUKUR86
28235600909ZPHS P.GOLLAPALLECHITTOORYADAMARI184.GOLLAPALLE86
28233701209ZPHS VANAMALA DINNECHITTOORPUNGANURVANAMALADINNE86
28183000704ZPHS KAKARLAPRAKASAMMARRIPUDIKAKARLA85
28113790218GHS ICHAPURAMSRIKAKULAMICHAPURAMICHCHAPURAM85
28221501804ZPHS AMIDYALAANANTAPURURAVAKONDAAMIDALA85
28133602501MPPS G. KODURU-1VISAKHAPATNAMMAKAVARAPALEMG. KODURU85
28132490804MPPS Vepagunta (PT)VISAKHAPATNAMPENDURTHYVEPAGUNTA84
28234900414ZPHS MENATAMPALLECHITTOORGANGADHARANELLOREVINJAM84
28133500806MPPS NO-2 KASIMKOTAVISAKHAPATNAMKASIMKOTAKASIMKOTA84
28200500503ZPHS NEELAPURAMKADAPADUVVURNEELAPURAM84
28145601204ZPHS LUTUKURRUEAST GODAVARIMAMIDIKUDURULUTUKURRU83
28232201407ZPHS ATHURUCHITTOORNINDRAATHURU83
28121400405ZPHS PALTHERUVIZIANAGARAMBADANGIPALTHERU83
28236605604ZPHS VANAGUTTAPALLECHITTOORKUPPAMCHEKKUNMATHAM83
28211290809APTWRIES(STB) SUNNIPENTAKURNOOLSRISAILAMSRISAILAM83
28193504209ZPHS VENKATAGIRINELLOREVENKATAGIRIPERIYAVARAM83
28121004202ZPHS PARADHIVIZIANAGARAMBOBBILIPARADHI83
28111901005ZPHS RAGOLUSRIKAKULAMSRIKAKULAMRAGOLU83
28132990963MCPS TOWN HALLVISAKHAPATNAMVISAKHAPATNAM URBANVISAKAPATNAM (M.CORP)83
28171500701MPPS PHANIDEM (HE)GUNTURSATTENAPALLEPANIDEM82
28122902904ZPHS BUDATANAPALLIVIZIANAGARAMGANTYADABUDATANAPALLI82
28122001702ZPHS RACHAKINDAMVIZIANAGARAMBONDAPALLIRACHAKINDAM82
28171200408ZPHS ATMAKURGUNTURMANGALAGIRIATMAKUR82
28110490422KGBV RAJAMSRIKAKULAMRAJAMRAJAM82
28132003101MPPS RAJAMVISAKHAPATNAMBUTCHIAHPETARAJAM82
28122503709ZPHS KONADAVIZIANAGARAMPUSAPATIREGAKONADA82
28173400307ZPHS, VEJENDLAGUNTURCHEBROLUVEJENDLA82
28132601903ZPHS ANANTHAVARAMVISAKHAPATNAMPADMANABHAMANANTHAVARAM82
28173291060N.S.SM.HS ITHANAGARGUNTURTENALITENALI (M)82
28175500413GOVT HS PITTLAVANIPALEMGUNTURPITTALAVANIPALEMPITTALAVANIPALEM82
28154400516ZPHS, DODDIPATLAWEST GODAVARIELAMANCHILIDODDIPATLA81
28221501701MPPS B.C.COLONY. MOPIDIANANTAPURURAVAKONDAMOPIDI81
28123200705ZPHS L KOTAVIZIANAGARAMLAKAVARAPUKOTALAKKAVARAPUKOTA81
28111602802ZPHS BHAGIRADHIPURAMSRIKAKULAMHIRAMANDALAMBHAGIRADHIPURAM81
28140501112KGBV KOTANANDURUEAST GODAVARIKOTANANDURUKOTANANDURU81
28164301711ZPHS KOWTARAMKRISHNAGUDLAVALLERUKOWTARAM81
28132991086MCHS SRIHARIPURAMVISAKHAPATNAMVISAKHAPATNAM URBANVISAKAPATNAM (M.CORP)-281
28182001102MPPS DRONADULA (PS)PRAKASAMMARTURUDRONADULA81
28180902205ZPHS BHUPATHIPALLIPRAKASAMMARKAPURBHUPATHIPALLI81
28191801407ZPHS DAMARAMADUGUNELLOREBUCHIREDDIPALEMDAMARAMADUGU81
28181102907ZPHS GOTLAGATTUPRAKASAMKONAKANAMITLAGOTLAGATTU81
28142601004ZPHS DODDIGUNTAEAST GODAVARIRANGAMPETAPATHA DODDIGUNTA80
28235102107ZPHS MUTHIREVULACHITTOORPUTHALAPATTUMUTHIREVULA80
28113008602GTWAHS JAYAPURAMSRIKAKULAMNANDIGAMJAYAPURAM80
28172100303MPPS MELLAVAGUGUNTURBOLLAPALLEMELLAVAGU80
28112200502ZPHS SUNDARAPURAMSRIKAKULAMNARASANNAPETASUNDARAPURAM80
28130903702ZPHS VERANARAYANAMVISAKHAPATNAMV.MADUGULAVEERANARAYANAM80
28132990957MCPS MDL. ALLIPURAMVISAKHAPATNAMVISAKHAPATNAM URBANVISAKAPATNAM (M.CORP)80
28220400406ZPHS VAJRAKARURANANTAPURVAJRAKARURVAJRAKARUR80
28121603211ZPHS GARBHAMVIZIANAGARAMMERAKAMUDIDAMGARBHAM80
28133300601MPPS MamidipalemVISAKHAPATNAMANAKAPALLIMAMIDIPALEM80
28113504308KGBV KANCHILISRIKAKULAMKANCHILIKANCHILI80
28140800506ZPHS CHEBROLUEAST GODAVARIGOLLAPROLUCHEBROLU80
28182600805ZPHS J PANGULURUPRAKASAMJ.PANGULURUPANGULURU80
28154100101MPPS (BOYS), ACHANTAWEST GODAVARIACHANTAACHANTA80
28172601112ZPHS ANIKREDDY PALEMGUNTURGUNTURANKIREDDIPALEM80
28182001305ZPHS BOBBE PALLIPRAKASAMMARTURUBOLLAPALLI79
28193901220M.J.P.A.P.B.C.W.R.SCHOOL (BOYS), KOTANELLOREKOTAKOTA79
28236201706ZPHS GOVINDAPURAMCHITTOORV.KOTABAIRUPALLE79
28133800302MPPS NAMAVARAMVISAKHAPATNAMPAYAKARAOPETANAMAVARAM79
28181000905ZPHS KALUZUVVALAPADUPRAKASAMTARLUPADUKALUZUVVALAPADU79
28132000504MPPS VADDADIVISAKHAPATNAMBUTCHIAHPETAVADDADI79
28230701408ZPHS THARIGONDACHITTOORGURRAMKONDATHARIGONDA79
28111706202ZPHS KAKITAPALLESRIKAKULAMSARUBUJJILICHINNAKAKITAPALLE79
28185501111ZPHS,CHAKICHERLAPRAKASAMULAVAPADUCHAKICHERLA79
28113505502ZPHS BURAGAMSRIKAKULAMKANCHILIBURAGAM79
28132201706ZPHS Alamanda KoduruVISAKHAPATNAMK.KOTAPADUALAMANDA KODURU79
28234001307ZPHS CHERUKUVARIPALLECHITTOORSODAMCHERUKUVARIPALLE79
28133700801MPPS RAMACHANDRAPALEMVISAKHAPATNAMKOTAURATLABAPIRAJU KOTHAPALLE79
28233800609ZPHS CHOWDEPALLECHITTOORCHOWDEPALLECHOWDEPALLE79
28131701001MPUPS DharmasagaramVISAKHAPATNAMNARASIPATNAMDHARMASAGARAM78
28122301205ZPHS METTAPALLIVIZIANAGARAMCHEEPURUPALLIMETTAPALLI78
28201100317ZPHS BADVELKADAPABADVELBADVEL (PT)78
28202901426ZPHS VONIMITTAKADAPAVONTIMITTAVONTIMETTA78
28181301132Z.P.GIRLS H SPRAKASAMDARSIDARSI78
28110202102APSWRS MADDUVALASASRIKAKULAMVANGARAMADDUVALASA78
28221500801MPPS NIMBAGALANANTAPURURAVAKONDANIMBAGAL78
28185201908ZPHS,LAKSHMI NARASAPURAMPRAKASAMPAMURUMOPADU78
28235700504ZPHS THUMBAKUPPAMCHITTOORBANGARUPALEMTHUMBA KUPPAM78
28234590678ZPHS SATHRAWADACHITTOORNAGARINAGARI78
28235100304ZPHS THALUPULAPALLECHITTOORPUTHALAPATTUTHALUPULAPALLE78
28192501011ZPHS N V GARDENSNELLORENELLOREALLIPURAM78
28174600506ZPHS PUSULURUGUNTURPEDANANDIPADUPUSULUR77
28182500904A R ZPHS DUDDUKURPRAKASAMINKOLLUDUDDUKUR77
28191600910ZPHS VIDAVALURNELLOREVIDAVALURVIDAVALUR77
28231901105ZPHS KARANICHITTOORNAGALAPURAMKARANI77
28121701603ZPHS DATTIVIZIANAGARAMDATHIRAJERUDATTI77
28131003710GES PATHA PADERUVISAKHAPATNAMPADERUPADERU77
28120604207ZPHS P BONDAPALLEVIZIANAGARAMPARVATHIPURAMPEDABONDAPALLE77
28130902401MPPS GADIRAIVISAKHAPATNAMV.MADUGULAGADIRAI76
28181300802ZPHS POTHA VARAMPRAKASAMDARSIPOTHAVARAM76
28122903206ZPHS GANTYADAVIZIANAGARAMGANTYADAGANTYADA76
28194202227ZPPHS L.A.SAGARAMNELLORENAIDUPETNAIDUPETA(L.SAGARAM)76
28235491812PCR GHS CHITTOORCHITTOORCHITTOORCHITTOOR(M)-276
28172000823KGBV VELDURTHIGUNTURVELDURTHISRIGIRIPADU76
28140501106ZPHS KOTANANDURUEAST GODAVARIKOTANANDURUKOTANANDURU76
28223300811A P MODEL SCHOOL KANAGANAPALLIANANTAPURKANAGANAPALLEKANAGANAPALLE76
28173400604MPPS(AA) SELAMPADUGUNTURCHEBROLUSEKUR76
28131901302ZPHS CHINAPACHILAVISAKHAPATNAMRAVIKAMATHAMCHINAPACHILA76
28233800206ZPHS MARRIMAKULA PALLECHITTOORCHOWDEPALLEKAGITHI76
28163000205ZPHS PEDASANAGALLUKRISHNAMOVVAPEDASANAGALLU76
28171600411MPPS(RR CENTRE),CHOWTAPAPAYAPALEMGUNTURRAJUPALEMRAJUPALEM75
28235901106ZPHS KALLUPALLICHITTOORGANGAVARAMKALLUPALLE75
28133800401MPPS GUNTAPALLEVISAKHAPATNAMPAYAKARAOPETAGUNTAPALLE75
28234300205ZPHS PATHAGUNTACHITTOORVEDURUKUPPAMPATHAGUNTA75
28192590702GOVT HS SANTHPET NELLORENELLORENELLORENELLORE (M)-375
28171002101MPPS(LE) VENKATAPALEMGUNTURTHULLURVENKATA PALEM75
28173700108MPUPS CHENGISKHANPETGUNTUREDLAPADUKONDAVEEDU75
28220590471SJP GOVT.HS 27TH WARDANANTAPURGUNTAKALGUNTAKAL (M)75
28193701505ZPHS KURUGONDANELLOREOZILIKURUGONDA75
28163100303ZPHS KODALIKRISHNAGHANTASALAKODALI75
28180300508ZPHS GANAPAVARAMPRAKASAMTRIPURANTHAKAMGANAPAVARAM75
28111005102ZPHS WALTAIRSRIKAKULAMSANTHAKAVITIVALTAIR75
28131901905ZPHS RAVIKAMATHAMVISAKHAPATNAMRAVIKAMATHAMRAVIKAMATHAM75
28174401807KGBV NUJENDLAGUNTURNUZENDLANUZENDLA75
28145490211ZPHS PANCHAYATH OFFICEEAST GODAVARIAMALAPURAMBANDARULANKA75
28111705803ZPHS SARUBUJJILISRIKAKULAMSARUBUJJILISARUBUJJILI75
28183601133ZPHS(G),GIDDALUR (PT)PRAKASAMGIDDALURUGIDDALUR (PT)75
28190901507ZPHS NANDIPADUNELLOREDUTTALURNANDIPADU75
28131700503MPUPS ChettupalliVISAKHAPATNAMNARASIPATNAMCHETTUPALLE75
28113402303ZPHS PALAVALASASRIKAKULAMSOMPETAPALAVALASA75
28111900106ZPHS NAVANAMBADUSRIKAKULAMSRIKAKULAMPONNAM75
28120604305ZPHS NARSIPURAMVIZIANAGARAMPARVATHIPURAMNARSIPURAM75
28170400502MPPS MADINAPADUGUNTURDACHEPALLEMADINAPADU75
28112600210K G B V MELIAPUTTISRIKAKULAMMELIAPUTTIMEILAPUTTI74
28184600613MPUPS,RAJU BANGARU PALEMPRAKASAMCHINAGANGAMCHINAGANJAM74
28225501818ZPHS CHILAMATHURANANTAPURCHILAMATHURCHILAMATHUR74
28121108304ZPHS BORABANDAVIZIANAGARAMSALURUBORABANDA74
28133801803MPPS EDATAMVISAKHAPATNAMPAYAKARAOPETAEDATAM74
28171901007ZPHS MUTUKURUGUNTURDURGIMUTUKURU74
28212801006ZPHS KAMBALAPADUKURNOOLKRISHNAGIRIKAMBALAPADU74
28120690932GGHS BELAGAMVIZIANAGARAMPARVATHIPURAMKOTHAVALASA74
28235200608GHS IRALACHITTOORIRALAIRALA73
28222400604ZPHS SANAPAANANTAPURATMAKURSANAPA73
28185600714ZPHS(Girls),S.KONDAPRAKASAMSINGARAYAKONDAOLD SINGARAYAKONDA73
28120801704ZPHS BURJAVIZIANAGARAMSEETHANAGARAMBURJA73
28170800416KGBV SCHOOL KROSURUGUNTURKROSURUKROSURU73
28194501323GOVT. HIGH SCHOOL , SULLURPETNELLORESULLURPETSULLURUPETA73
28235602403ZPHS KOTTALAMCHITTOORYADAMARIKOTALAM73
28132990936MCPS (URDU) MT PALEMVISAKHAPATNAMVISAKHAPATNAM URBANVISAKAPATNAM (M.CORP)73
28133500805MPPS NO-6 KASIMKOTAVISAKHAPATNAMKASIMKOTAKASIMKOTA73
28122600708ZPHS MUNJERUVIZIANAGARAMBHOGAPURAMMUNJERU73
28191800413PRM ZPHS REBALANELLOREBUCHIREDDIPALEMREBALA73
28132990938MCPS CBM DONDAPARTHIVISAKHAPATNAMVISAKHAPATNAM URBANVISAKAPATNAM (M.CORP)73
28170700802MPPS ATCHAMPET(SC)GUNTURACHAMETCHAMARRU73
28184301204ZPHS,MADDULURUPRAKASAMSANTHANUTHALAPADUBHATLA MACHAVARAM73
28185101903ZPHS,NALADALAPURPRAKASAMVALETIVARIPALEMNALADALAPUR73
28112504207ZPHS GANGUVADASRIKAKULAMPATHAPATNAMGANGUVADA73
28122402703ZPHS BOPPADAMVIZIANAGARAMNELLIMARLABOPPADAM73
28183300503ZPHS(G),B.PETAPRAKASAMBESTAVARIPETABESTAVARIPETA72
28132800301MPUPS SUNILSARMA COLONYVISAKHAPATNAMCHINAGADILAMADURAWADA72
28235801002ZPHS MANDIPETA KOTURCHITTOORPALAMANERSREE RANGARAJAPURAM72
28234201037GHS PAKALACHITTOORPAKALAPAKALA (PT)72
28133902003ZPHS D.L PURAMVISAKHAPATNAMNAKKAPALLIDONIVANILAKSHMIPURAM72
28110802111ZPHS KOTTAPETASRIKAKULAMETCHERLAMUDDADA72
28234700504ZPHS KOTHAPALLIMITTACHITTOORS.R.PURAMKOTHAPALLE72
28193202104ZPHS KONDAGUNTANELLOREGUDURKONDAGUNTA72
28232303403ZPHS ARAICHITTOORK.V.B.PURAMARAI72
28130800603GOVTHS CHEEDIKADAVISAKHAPATNAMCHEEDIKADACHEEDIKADA72
28182000808ZPHS VALAPARLAPRAKASAMMARTURUVALAPARLA71
28123002404ZPHS KOTTAMVIZIANAGARAMSRUNGAVARAPUKOTAKOTTAM71
28184102003ZPHS,IPPAGUNTAPRAKASAMPONNALURUIPPAGUNTA71
28122601704ZPHS RAVADAVIZIANAGARAMBHOGAPURAMRAVADA71
28122490504ZPHS JARAJAPUPETAVIZIANAGARAMNELLIMARLAJARAJAPUPETA71
28232302006ZPHS RAJULA KHANDRIGACHITTOORK.V.B.PURAMMATTAMANAPATHATTU R.KHA71
28180500705ZPHS DONAKONDA (RS)PRAKASAMDONAKONDABADAPURAM71
28231301305ZPHS YERPEDUCHITTOORYERPEDUYERPEDU71
28173301003ZPHS MANDURGUNTURTSUNDURMANDURU71
28193590522ZPHS(G) VENKATAGIRINELLOREVENKATAGIRIVENKATAGIRI71
28184500809ZPHS,AMMANA BROLUPRAKASAMNAGULUPPALAPADUAMMANA BROLU71
28130801102ZPHS TuruvoluVISAKHAPATNAMCHEEDIKADATURUVOLU71
28162001204ZPHS MADDURUKRISHNAKANKIPADUMADDURU71
28132700601MPPS TatituruVISAKHAPATNAMBHEEMUNIPATNAMTATITURU71
28111303503GTWAHS DONUBAISRIKAKULAMSEETHAMPETADONUBAI71
28194100607ZPHS GUNAPADUNELLORECHITTAMURGUNUPADU71
28190500827ZPHS OTTURUNELLOREKAVALITHUMMALAPENTA71
28174000312KGBV SANTAGUDIPADUGUNTURROMPICHERLASANTHAGUDIPADU71
28131500701MPPS CHODYAMVISAKHAPATNAMGOLUGONDACHODYAM70
28190500505ZPHS RUDRAKOTANELLOREKAVALIRUDRAKOTA70
28132800204ZPHS VADAPALEMVISAKHAPATNAMCHINAGADILAPARADESIPALEM70
28231404506ZPHS URANDURUCHITTOORSRIKALAHASTIURANDURU70
28192901313ZPHS MUTHUKURNELLOREMUTHUKURMUTHUKUR70
28211800305GOVT.HS(GIRLS) PEDDAPADUKURNOOLKALLURA. NAGALAPURAM70
28236501910ZPHS YAMAGANIPALLECHITTOORGUDUPALLEYAMAGANIPALLE70
28130802301MPPS ARJUNAGIRIVISAKHAPATNAMCHEEDIKADAARJUNAGIRI70
28162600709ZPHS BAPULAPADUKRISHNABAPULAPADUBAPULAPADU70
28174600203ZPHS ANNAPARRUGUNTURPEDANANDIPADUANNAPARRU70
28122402503ZPHS SATHIVADAVIZIANAGARAMNELLIMARLASATHIVADA70
28214000811AP MODEL SCHOOL, UYYALAWADDAKURNOOLUYYALAWADAUYYALAWADA70
28182001101MPPS DRONADULA (HE)PRAKASAMMARTURUDRONADULA69
28173700806MPPS DINTENAPADUGUNTUREDLAPADUEDLAPADU69
28191401607ZPHS DAGADARTHINELLOREDAGADARTHIDAGADARTHI69
28214403121ZPHS(GIRLS) B.PALLIKURNOOLBANAGANAPALLIBANAGANAPALLE69
28170102126KGBV MACHERLAGUNTURMACHERLAMACHERLA69
28180800909GOVT HS ARDHAVEEDUPRAKASAMARDHAVEEDUARDHAVEEDU69
28121000902ZPHS KALAVARAIVIZIANAGARAMBOBBILIKALAVARAI AGRAHARAM69
28171900702MPPS OBULESUNIPALLEGUNTURDURGIOBULESUNIPALLI69
28233701506ZPHS GUDURU PALLECHITTOORPUNGANURPUNGANURU (RURAL)69
28171600812ZPHS INIMETLAGUNTURRAJUPALEMUPPALAPADU69
28191202032ZPPHS ATMAKUR (WEST)NELLOREATMAKURATMAKUR69
28192801605ZPHS T P GUDURNELLORETHOTAPALLIGUDURT.P.GUDUR - II69
28133502002ZPHS NARASINGABILLIVISAKHAPATNAMKASIMKOTANARASINGABILLY69
28110601906ZPHS BUDUMURUSRIKAKULAMLAVERUBUDUMURU68
28160300207KVR ZPHS (B) PENUGANCHIPROLUKRISHNAPENUGANCHIPROLUPENUGANCHIPROLU68
28190300712ZPPHS SAIPETANELLOREKONDAPURAMSAIPETA68
28183800704MPPS,VADDEPALEMPRAKASAMC.S.PURAMPEDAGOGULAPALLI68
28122801904ZPHS DHARMAPURIVIZIANAGARAMVIZIANAGARAMDHARMAPURI68
28202301707ZPHS GANGI REDDY PALLYKADAPAV.N.PALLEANIMELA68
28193800106APSWRS CHILLAKURNELLORECHILLAKURCHILLAKUR68
28232502203ZPHS SBR PURAMCHITTOORVADAMALAPETSRI BOMMARAJU PURAM67
28133700701MPPS LINGAPURAMVISAKHAPATNAMKOTAURATLALINGAPURAM67
28235900704ZPHS GLS, FARMCHITTOORGANGAVARAMJEEDIMAKULAPALLE67
28170101502MPPS B.V.PALEMGUNTURMACHERLANAGULA VARAM67
28172100908ZPHS BANDLAMOTHUGUNTURBOLLAPALLEBOLLAPALLI67
28145501316ZPHS KOMARAGIRIPATNAMEAST GODAVARIALLAVARAMKOMARAGIRIPATNAM67
28142900708ZPHS ELETRICAL COLONYEAST GODAVARIRAJAHMUNDRY(RURAL)BOMMURU67
28132990964MCPS ATCHUTARAMAPATASALAVISAKHAPATNAMVISAKHAPATNAM URBANVISAKAPATNAM (M.CORP)67
28234601206ZPHS R.K.V.B. PETCHITTOORKARVETINAGARRAJAKUMARAVENKATABAHADU67
28172200106ZPHS GUNDLAPALLIGUNTURNAKARIKALLUGUNDLAPALLI67
28170300401MPPS PULIPADUGUNTURGURAZALAPULIPADU67
28112103602ZPHS GOLLALAVALASASRIKAKULAMPOLAKIGOLLALAVALASA67
28132501501MPPS VEMAGOTTIPALEMVISAKHAPATNAMANANDAPURAMGIDIJALA67
28170700102MPPS MADIPADUGUNTURACHAMETMADIPADU AGRAHARAM67
28175100405ZPHS VELLATURUGUNTURBATTIPROLUVELLATURU67
28212191056ZPHS M.S NAGARKURNOOLYEMMIGANURYEMMIGANUR(M)66
28236502103ZPHS BEGGILIPALLECHITTOORGUDUPALLEBEGGILIPALLE66
28201801502ZPHS HIMAKUNTLAKADAPASIMHADRIPURAMHIMAKUNTLA66
28133301601MPPS KundramVISAKHAPATNAMANAKAPALLIKUNDRAM66
28133701509GOVTHS KOTAURATLAVISAKHAPATNAMKOTAURATLAKOTAURATLA66
28236400204ZPHS SETTEPALLECHITTOORSANTHIPURAMVADAGANDLAPALLE66
28132991098MVDMCHS WARD NO 02VISAKHAPATNAMVISAKHAPATNAM URBANVISAKAPATNAM (M.CORP)-266
28113300113A.P.S.W.R. JUNIOR COLLEGE , MANDASA, SRIKAKULAMSRIKAKULAMMANDASAGOWDUGURANTI66
28121800903ZPHS PORAMVIZIANAGARAMMENTADAPORAM66
28132991089MCHS R.P PETAVISAKHAPATNAMVISAKHAPATNAM URBANVISAKAPATNAM (M.CORP)-266
28120402803ZPHS B J PURAMVIZIANAGARAMJIYYAMMAVALASABOMMIKA JAGANNADHAPURAM66
28233300706ZPHS KOTHAMANCHURUCHITTOORVAYALPADMANCHURU65
28110602108ZPHS MURAPAKASRIKAKULAMLAVERUMURAPAKA65
28111304718KGBV SEETHAMPETASRIKAKULAMSEETHAMPETASEETHAMPETA65
28234302604ZPHS DEVALAMPETACHITTOORVEDURUKUPPAMDEVALAM PETA65
28173500109MPPS PULLADIGUNTAGUNTURVATTICHERUKURUKORNEPADU65
28171501607ZPHS PEDAMAKKENAGUNTURSATTENAPALLEPEDAMAKKENA65
28184800101M.P.PS,TANGUTUR (H)PRAKASAMTANGUTURTANGUTUR65
28143100217ZPHS KADIAMEAST GODAVARIKADIAMKADIAM65
28133400303MPPS NAGULAPALLE-1VISAKHAPATNAMMUNAGAPAKANAGULAPALLE65
28132990914MCPS SRIHARIPURAMVISAKHAPATNAMVISAKHAPATNAM URBANVISAKAPATNAM (M.CORP)65
28203901039ZPHS MANNURKADAPARAJAMPETRAJAMPETA65
28221700105ZPHS GANIGERAANANTAPURKANEKALGANIGERA65
28232701410ZPHS NETHAKUPPAMCHITTOORR.C.PURAMNETHA KUPPAM65
28190701503ZPHS SIDDANA KONDURUNELLOREKALIGIRISIDDANA KONDURU65
28173700301MPPS LINGARAOPALEMGUNTUREDLAPADUMYDAVOLU65
28173200115ZPHS KHAZIPET (T)GUNTURTENALIKOLAKALUR65
28236690426ZPHS NEWPETCHITTOORKUPPAMKUPPAM65
28221001603MPUPS MUCHUKOTAANANTAPURPEDDAPAPPURMUCHUKOTA65
28132002301MPPS PEDA MADINAVISAKHAPATNAMBUTCHIAHPETAPEDA MADINA64
28132990955MCPS PEDAWALTAIRVISAKHAPATNAMVISAKHAPATNAM URBANVISAKAPATNAM (M.CORP)64
28230500226ZPHS B.KOTHAKOTA(URDU)CHITTOORB.KOTHAKOTAB.KOTHAKOTA64
28132990945VMCPS H.B. COLONYVISAKHAPATNAMVISAKHAPATNAM URBANVISAKAPATNAM (M.CORP)64
28174301150ZPHS(U)VNKGUNTURVINUKONDAVINUKONDA (PT)64
28141901303ZPHS VEERAVARAMEAST GODAVARIKIRLAMPUDIVEERAVARAM64
28221500201MPPS VELIGONDAANANTAPURURAVAKONDAVELIGONDA64
28113101402ZPHS PALLISARADHISRIKAKULAMVAJRAPUKOTTURUPALLISARADHI64
28132990913MCPS KAPPARADAVISAKHAPATNAMVISAKHAPATNAM URBANVISAKAPATNAM (M.CORP)64
28231403803ZPHS AKKURTHYCHITTOORSRIKALAHASTIAKKURTHY64
28236200308ZPHS JOUNIPALLECHITTOORV.KOTAJOUNIPALLE64
28185600306Govt.H S,MULAGUNTAPADUPRAKASAMSINGARAYAKONDAMULAGUNTA PADU64
28173400610ZPHS SEKURUGUNTURCHEBROLUSEKUR64
28221591129MPPS CHOWDESWARI COLONYANANTAPURURAVAKONDAURVAKONDA64
28142200905ZPHS KONDEVARAMEAST GODAVARIU.KOTHAPALLIKONDEVARAM64
28234300807ZPHS VEDURUKUPPAMCHITTOORVEDURUKUPPAMVEDURUKUPPAM64
28173200409ZPHS KATTEVARAMGUNTURTENALIKATHEVARAM64
28234600916ZPHS KARVETINAGAR(GIRLS)CHITTOORKARVETINAGARKARVETINAGAR64
28190201210ZPHS THIMMAREDDIPALLENELLOREVARIKUNTAPADUDAMANCHERLA63
28110203003ZPHS MARUVADASRIKAKULAMVANGARAMARUVADA63
28184600615ZPHS,CHINAGANJAMPRAKASAMCHINAGANGAMCHINAGANJAM63
28224901206ZPHS PEDAPALLIANANTAPURPUTTAPARTHIPEDABALLI63
28193702203ZPHS CHILLAMANCHENUNELLOREOZILICHILLAMANUCHENU63
28180401111Y.R,Z.P.H.S,KURICHEDUPRAKASAMKURICHEDUKURICHEDU63
28121603003ZPHS BILLALAVALASAVIZIANAGARAMMERAKAMUDIDAMBILLALAVALASA63
28236404003ZPHS THUMMISICHITTOORSANTHIPURAMTHUMMISI63
28132401901MPPS CH AgraharamVISAKHAPATNAMPENDURTHYCHEEMALAPALLI63
28133700103ZPHS PAMULAVAKAVISAKHAPATNAMKOTAURATLAPAMULAVAKA63
28171000303ZPHS ANANTHAVARAMGUNTURTHULLURANANTHAVARAM63
28131602702ZPHS GUNUPUDIVISAKHAPATNAMNATHAVARAMGUNUPUDI63
28220600903APSWRS RAJAPURAMANANTAPURGOOTYRAJAPURAM63
28132790215PNMEPS 17TH WARDVISAKHAPATNAMBHEEMUNIPATNAMBHEEMUNIPATNAM63
28132990940VMCPS NAKKAVANIPALEMVISAKHAPATNAMVISAKHAPATNAM URBANVISAKAPATNAM (M.CORP)63
28204601015Y V R ZPHS RAYAVARAMKADAPAT SUNDUPALLIRAYAVARAM63
28144200807MPPS AMBEDKAR NAGAR MULASTANAMEAST GODAVARIALAMURUJONNADA63
28185500320PVSS ZPHS,KAREDUPRAKASAMULAVAPADUKAREDU63
28111000203ZPHS BODDURUSRIKAKULAMSANTHAKAVITIBODDURU63
28180401905ZPHS DEKANAKONDAPRAKASAMKURICHEDUDEKANAKONDA62
28131901910MPPS RAVIKAMATHAMVISAKHAPATNAMRAVIKAMATHAMRAVIKAMATHAM62
28236303811ZPHS VEERNAMALACHITTOORRAMAKUPPAMVEERANAMALA62
28221400907ZPHS KUDAIRANANTAPURKUDAIRKUDAIR62
28133800103MPPS (RN) P.R.PETAVISAKHAPATNAMPAYAKARAOPETAPAYAKARAOPETA62
28221701019ZPHS(G) KANEKALANANTAPURKANEKALKANEKAL62
28192502905ZPHS BB NELLORENELLORENELLOREBUJA BUJA NELLORE62
28175701302MPPS N.CHERCH.C.J.PALEMGUNTURBAPATLACHERUVU62
28112204503ZPHS BORIGIVALASASRIKAKULAMNARASANNAPETAGOPALAPENTA62
28162000907ZPHS KOLAVENNUKRISHNAKANKIPADUKOLAVENNU62
28221202016T C GOVT.HS PAMIDIANANTAPURPAMIDIPAMIDI62
28170700605MPUPS CHINTHAPALLIGUNTURACHAMETCHINTAPALLI62
28190400909ZPPHS BRAHMANAKRAKANELLOREJALADANKIBRAHMANAKRAKA62
28113010603ZPHS DEVALABHADRASRIKAKULAMNANDIGAMDEVALABHADRA62
28122490815GHS NELLIMRELAVIZIANAGARAMNELLIMARLANELLIMARLA61
28120803502ZPHS GADELAVALASAVIZIANAGARAMSEETHANAGARAMGADELAVALASA61
28182400202ZPHS PANDILLA PALLIPRAKASAMVETAPALEMPANDILLA PALLI61
28112803707ZPHS NIMMADASRIKAKULAMKOTABOMMALINIMMADA61
28183602207ZPHS,UYYALAWADAPRAKASAMGIDDALURUVUYYALAWADA61
28191901705ZPPHS ANNAREDDYPALEMNELLORESANGAMANNAREDDYPALEM61
28132401004MPPS SHANTINAGARAMVISAKHAPATNAMPENDURTHYCHINAMUSHIDIVADA61
28181303304ZPHS KOTHAPALLIPRAKASAMDARSIKOTHAPALLI61
28111309804APTWRS MALLISRIKAKULAMSEETHAMPETAMALLI61
28234601105ZPHS DAMODARAMAHA RAJA PURAMCHITTOORKARVETINAGARDOMODARA MAHARAJAPURAM61
28122901804ZPHS PEDAMAJJIPALEMVIZIANAGARAMGANTYADAPEDAMAJJIPALEM60
28134300201MPPS PEDAPADUVISAKHAPATNAMATCHUTAPURAMPEDAPADU60
28132991079MCPS RELLIVEEDIVISAKHAPATNAMVISAKHAPATNAM URBANVISAKAPATNAM (M.CORP)-260
28233301012ZPHS CHINATHAPARTHICHITTOORVAYALPADCHINTAPARTHI60
28230301308ZPHS BURAKAYALAKOTACHITTOORMULAKALACHERUVUBURAKAYALAKOTA60
28221591131MPPS PEDDAMUSTURUANANTAPURURAVAKONDAURVAKONDA60
28162000303ZPHS MANTHENAKRISHNAKANKIPADUMANTHENA60
28191202104ZPPHS VASILINELLOREATMAKURVASILI60
28233790842ZPHS PUNGANUR(GIRLS)CHITTOORPUNGANURPUNGANUR60
28173400204ZPHS , NARAKODURUGUNTURCHEBROLUNARAKODUR60
28132701203MPPS AmanamVISAKHAPATNAMBHEEMUNIPATNAMAMANAM60
28122600113ZPHS BHOGAPURAMVIZIANAGARAMBHOGAPURAMBHOGHAPURAM60
28171600203MPPS (H) PARVATHIPURAMGUNTURRAJUPALEMKUBADPURAM(ANUPALEM)60
28192402122DNR ZPHS(G) PODALAKRNELLOREPODALAKURPODALAKUR60
28175000606MNM HS GUDAVALLIGUNTURCHERUKUPALLEGUDAVALLI60
28234001208ZPHS BOORAGAMANDACHITTOORSODAMBOORAGAMANDA60
28122202901ZPHS KONDAPALEMVIZIANAGARAMGARIVIDIKONDAPALEM@S.NAGAR59
28142200205ZPHS (EM) NAGULAPALLIEAST GODAVARIU.KOTHAPALLINAGULAPALLI59
28112103415ZPGHS POLAKISRIKAKULAMPOLAKIPOLAKI59
28172700311ZPHS PEDAKAKANIGUNTURPEDAKAKANIPEDAKAKANI59
28230500225ZPHS B.KOTHAKOTA(BOYS)CHITTOORB.KOTHAKOTAB.KOTHAKOTA59
28193200206ZPHS VINDURUNELLOREGUDURVINDURU58
28181301401MPPS KATTASINGANAPALEMPRAKASAMDARSIJAMMIGUMPALA58
28234100305ZPHS PULICHERLA,CHITTOORPULICHERLAREDDIVARIPALLE58
28110602802ZPHS KESAVARAYUNIPALEMSRIKAKULAMLAVERUKESAVARAYAPURAM58
28226000810ZPHS MORUBAGALANANTAPURGUDIBANDAMORUBAGAL58
28171000802MPUPS DONDAPADUGUNTURTHULLURDONDAPADU58
28231701308ZPHS VARADAIAHPALEMCHITTOORVARADAIAHPALEMVARADAIAHPALEM58
28112102504ZPHS EDDULAVALASASRIKAKULAMPOLAKIEDDULAVALASA58
28192590698ZPHS DARGAMITTA NELLORENELLORENELLORENELLORE (M)-258
28130700404GOVT HS DevarapalliVISAKHAPATNAMDEVARAPALLIDEVARAPALLI58
28111890135MPL HS CHINTADASRIKAKULAMAMADALAVALASAAMADALAVALASA58
28236405802ZPHS SIVARAMAPURAMCHITTOORSANTHIPURAMSIVARAMAPURAM58
28236000409ZPHS MUTHUKURCHITTOORPEDDAPANJANIMUTHUKUR58
28236101502ZPHS KADAPANATHAMCHITTOORBAIREDDIPALLEKADAPANATHAM58
28184801706ZPHS,PONDURPRAKASAMTANGUTURPONDUR57
28130700401MPPS Devarapalli H/CVISAKHAPATNAMDEVARAPALLIDEVARAPALLI57
28210401607KGBVRS NANDAVARAMKURNOOLNANDAVARAMNANDAVARAM57
28190301003ZPPHS KOMMINELLOREKONDAPURAMKOMMI57
28180901407ZPHS VEMULAKOTAPRAKASAMMARKAPURVEMULAKOTA57
28122002702ZPHS OMPALLIVIZIANAGARAMBONDAPALLIOMPALLI57
28213100905APREIS(BC)(G) NERAWADAKURNOOLPANYAMNERAWADA57
28133600507ZPHS BURUGUPALEMVISAKHAPATNAMMAKAVARAPALEMBURUGUPALEM57
28232601306ZPHS OTERUCHITTOORTIRUPATHI(R)AVILALA57
28173800504MPPS CHIRUMAMILLAGUNTURNADENDLACHIRUMAMILLA57
28181600506ZPHS SANKHAVARAPPADUPRAKASAMADDANKIDHARMAVARAM57
28185101308ZPHS, POKURUPRAKASAMVALETIVARIPALEMNEKUNAMPURAM ALIASPOKUR57
28235500502ZPHS A.L PURAMCHITTOORGUDIPALAADILAKSHMAMBAPURAM57
28175100309TM RAO HIGH SCHOOLGUNTURBATTIPROLUBHATTIPROLU (PT)57
28121800804ZPHS P M PALLIVIZIANAGARAMMENTADAPEDAMEDAPALLI57
28233200510ZPHS MEDIKURTHICHITTOORKALIKIRIMEDIKURTHI57
28113206704ZPHS BRAHMANATARLASRIKAKULAMPALASABRAHMANATARLA57
28172200411KGBV NEKARIKALLUGUNTURNAKARIKALLUNEKARIKALLU57
28180902004ZPHS THIPPAYA PALEMPRAKASAMMARKAPURTHIPPAYA PALEM57
28213600611ZPHS SIRVELKURNOOLSIRVELSIRVEL57
28194101906ZPHS MALLAMNELLORECHITTAMURMALLAM57
28182900904ZPHS DEVARAPALEMPRAKASAMCHIMAKURTHIDEVARAPALEM57
28120601008ZPHS M.R.NAGARAMVIZIANAGARAMPARVATHIPURAMSANGAMVALASA56
28192400905ZPHS MAHAMMADAPURAMNELLOREPODALAKURMAHAMMADAPURAM56
28112802604ZPHS LAKHAM DIDDISRIKAKULAMKOTABOMMALILAKKAMDIDDI56
28132990931MCPS BURMA COLONYVISAKHAPATNAMVISAKHAPATNAM URBANVISAKAPATNAM (M.CORP)56
28122700906ZPHS PEDATADIVADAVIZIANAGARAMDENKADAPEDATADIVADA56
28180401115ZPHS KURICHEDU(GIRLS)PRAKASAMKURICHEDUKURICHEDU56
28193000308ZPHS KASUMURUNELLOREVENKATACHALAMKASUMURU56
28181301118Govt.HS DARSIPRAKASAMDARSIDARSI56
28111202518ZPHS(GIRLS) PALAKONDASRIKAKULAMPALAKONDAPALAKONDA (PT)56
28184900403ZPHS,PATCHAVAPRAKASAMZARUGUMALLIPATCHAVA56
28154100707ZPHS, PENUMANCHLIWEST GODAVARIACHANTAPENUMANCHILI56
28133801303MPPS RAJANAGARMVISAKHAPATNAMPAYAKARAOPETAKESAVARAM56
28192101206APTWRS SOMASILANELLOREANANTHASAGARAMSOMASILA56
28110703606ZPHS TEPPALAVALASASRIKAKULAMRANASTHALAMTHEPPALAVALASA56
28185000608ZPHS,PALUKURPRAKASAMKANDUKURUPALUKUR56
28193001606ZPHS NIDIGUNTA PALEMNELLOREVENKATACHALAMSURVEPALLE BIT - IV56
28123302808ZPHS ALAMANDAVIZIANAGARAMJAMIALAMANDA56
28181600505ZPHS DHARMAVARAMPRAKASAMADDANKIDHARMAVARAM56
28121401503MPUPS MUGADAVIZIANAGARAMBADANGIMUGADA56
28113400904ZPHS B.R.C.PURAMSRIKAKULAMSOMPETABESIRAMACHANDRAPURAM56
28140211703KGBV CHAVITIDIBBALUEAST GODAVARIY.RAMAVARAMCHAVITIDIBBALU56
28182700810ZPHS PAMIDI PADUPRAKASAMKORISAPADUPAMIDI PADU56
28202401112ZPHS CHILAMAKURKADAPAYERRAGUNTLACHILAMKUR56
28111903109ZPHS PEDDAGANGALLAPETASRIKAKULAMSRIKAKULAMMOFASBANDAR55
28231601509ZPHS B.N. KANDRIGACHITTOORB.N.KANDRIGAKANAMANAMBEDU55
28132990920MCPS MALKAPURAMVISAKHAPATNAMVISAKHAPATNAM URBANVISAKAPATNAM (M.CORP)55
28231700304ZPHS SANTHAVELLORECHITTOORVARADAIAHPALEMSANTHAVELLORE55
28132990939MCPS MADHURANAGARVISAKHAPATNAMVISAKHAPATNAM URBANVISAKAPATNAM (M.CORP)55
28163201105Z P HS MANGALAPURAMKRISHNACHALLAPALLIMANGALAPURAM55
28183601408ZPHS,K.S.PALLIPRAKASAMGIDDALURUKRISHNAM SETTY PALLI55
28185600513ZPHS,PAKALAPRAKASAMSINGARAYAKONDAPAKALA55
28120501602ZPHS NAGURUVIZIANAGARAMGARUGUBILLINAGURU55
28130590502GOVT PS ARAKUAVALEEYVISAKHAPATNAMARAKUVALLEYARAKUVALLEY55
28190101404ZPHS AYYAVARIPALLINELLORESEETHARAMAPURAMAYYAVARIPALLE55
28112802422KGBV KOTABOMMALISRIKAKULAMKOTABOMMALIKOTABOMMALI54
28185501116ZPH S,PEDAPATTAPUPALEMPRAKASAMULAVAPADUCHAKICHERLA54
28222600107MPUPS REGEDI KOTHURANANTAPURBUKKARAYASAMUDRAMPODARALLA54
28236602707ZPHS CHANDAMCHITTOORKUPPAMEKARLAPALLE54
28221001301MPPS PEDDAPAPPURANANTAPURPEDDAPAPPURPEDDAPAPPUR54
28220902006MPUPS CHUKKALURU CROSSANANTAPURTADPATRITADIPATRI(R)54
28182901705ZPHS RAJUPALEM L.PURAMPRAKASAMCHIMAKURTHIRAJU PALEM LAXMI PURAM54
28235800121GHS PALAMANERCHITTOORPALAMANERPALAMANER54
28174200205ZPHS POTLURUGUNTURSAVALYAPURAMPOTLURU54
28173801013ZPHS ENDUGUMPALEMGUNTURNADENDLANADENDLA54
28113010502ZPHS NARSIPURAMSRIKAKULAMNANDIGAMNARSIPURAM54
28132602003MPPS MADDIVISAKHAPATNAMPADMANABHAMMADDI54
28236400803ZPHS KONERUKUPPAMCHITTOORSANTHIPURAMKONERUKUPPAM54
28184801504ZPHS,KONIJEDUPRAKASAMTANGUTURKONIJEDU54
28113002902ZPHS DIMMIDIJOLASRIKAKULAMNANDIGAMDIMIDIJOLA54
28211800103ZPHS PARLAKURNOOLKALLURPARLA54
28171800206ZPHS PEDAKODAMAGUNDLAGUNTURKAREMPUDIPEDAKODAMAGUNDLA54
28121303105ZPHS ARIKITHOTAVIZIANAGARAMRAMABHADRAPURAMARIKATOTA54
28121201406ZPHS PACHIPENTAVIZIANAGARAMPACHIPENTAPACHIPENTA54
28111304507GTWAHS HADDABHANGISRIKAKULAMSEETHAMPETAHADDABHANGI53
28180900608ZPHS GAJJALAKONDAPRAKASAMMARKAPURGAJJALAKONDA53
28192700808MVRR ZPP HS NARSAPURAMNELLOREINDUKURPETSOMARAJUPALLE53
28230100601MPPS KALICHERLA (T)CHITTOORPEDDAMANDYAMKALICHERLA53
28191200506ZPPHS KARATAMPADUNELLOREATMAKURKARATAMPADU53
28151900410ZPHS, UNGUTURUWEST GODAVARIUNGUTURUUNGUTURU53
28234801006ZPHS AMUDALACHITTOORPALASAMUDRAMAMUDALA53
28162101705MPUPS KESARAPALLIKRISHNAGANNAVARAMKESARAPALLE53
28113100403ZPHS GARUDABHADRASRIKAKULAMVAJRAPUKOTTURUGARUDABHADRA53
28131902802MPPS KOTHAKOTA (H)VISAKHAPATNAMRAVIKAMATHAMKOTHAKOTA53
28113403404ZPHS YERRAMUKKAMSRIKAKULAMSOMPETASIRIMAMIDI53
28234400409ZPHS G.K.PURAMCHITTOORPUTTURTHORUR53
28132502605ZPHS SONTYAMVISAKHAPATNAMANANDAPURAMSONTYAM53
28225600316MJPAPBCWRS LEPAKSHIANANTAPURLEPAKSHILEPAKSHI53
28193901218ZPGHS KOTANELLOREKOTAKOTA53
28113702104ZPHS LODDAPUTTISRIKAKULAMICHAPURAMLODDAPUTTI53
28162001303ZPHS (B) PRODDUTURUKRISHNAKANKIPADUPRODDUTURU53
28192600524SRI JBR GOVT HS KOVURNELLOREKOVURKOVUR52
28193504210APRS PERIYAVARAMNELLOREVENKATAGIRIPERIYAVARAM52
28170300848A.P.MODEL SCHOOL, GURAZALAGUNTURGURAZALAGURAZALA52
28120705302ZPHS A VENKAMPETAVIZIANAGARAMMAKKUVAVENKAMPETA52
28223200402ZPHS HAMPAPURAMANANTAPURRAPTADUHAMPAPURAM52
28122103503ZPHS GURLAVIZIANAGARAMGURLAGURLA52
28184400107ZPHS,THROVAGUNTA (VILL)PRAKASAMONGOLETHROVAGUNTA52
28192700610ZPHS GANGAPATNAMNELLOREINDUKURPETGANGAPATNAM52
28235600713ZPHS YADAMARI-ICHITTOORYADAMARIYADAMARI52
28181300408ZPHS CHANDALURPRAKASAMDARSICHANDALUR52
28113004702ZPHS K.AGRAHARAMSRIKAKULAMNANDIGAMKAVITI52
28110302803ZPHS LINGALAVALASASRIKAKULAMR.AMADALAVALASALINGALA VALASA52
28112201403ZPHS BADAMSRIKAKULAMNARASANNAPETABADAM52
28183300502ZPHS,BESTAVARIPETAPRAKASAMBESTAVARIPETABESTAVARIPETA51
28194004008ZPHS MULAPADAVANELLOREVAKADUREDDIPALEM BIT - II51
28210800937GOVT.HS NDKKURNOOLNANDIKOTKURNANDI KOTKUR51
28183100920ZPHS(Girls) KANIGIRI 9THPRAKASAMKANIGIRIKANIGIRI51
28141501502ZPHS MIRTHIPADUEAST GODAVARISEETHANAGARAMMIRTHIPADU51
28231191699MCHS T.V.GUNTACHITTOORTIRUPATHI(U)TIRUPATHI (M)51
28130904102ZPHS KINTHALIVISAKHAPATNAMV.MADUGULAKINTHALI51
28120704710ZPHS MAKKUVAVIZIANAGARAMMAKKUVAMAKKUVA51
28132502006MPPS ANANDAPURAMVISAKHAPATNAMANANDAPURAMANANDAPURAM51
28111401520KGBV BHAMINISRIKAKULAMBHAMINIBHAMANI51
28194302204ZPHS CHEMBEDUNELLOREPELLAKURCHEMBEDU51
28194100907ZPHS CHITTAMURNELLORECHITTAMURCHITTAMUR51
28123301409MPPS JAMI ALLU STVIZIANAGARAMJAMIJAMI51
28191801406MPPS R C R NAGARNELLOREBUCHIREDDIPALEMDAMARAMADUGU51
28191701401MPPS NORTH RAJUPALEMNELLOREKODAVALURNORTH RAJUPALEM51
28112304103ZPHS KARAVANJASRIKAKULAMJALUMURUKARAVANJA51
28233800904ZPHS CHARALACHITTOORCHOWDEPALLECHARALA51
28134100820ZPHS R.S. ROAD YLMVISAKHAPATNAMYELLAMANCHILIYELLAMANCHILI51
28170600109ZPHS BELLAMKONDAGUNTURBELLAMKONDABODANAM51
28184301402Z P H.S,CHILAKAPADUPRAKASAMSANTHANUTHALAPADUCHILAKAPADU51
28122802104ZPHS MALICHERLAVIZIANAGARAMVIZIANAGARAMMALICHERLA51
28110703304ZPHS PATHRLAPALLISRIKAKULAMRANASTHALAMPATHARLAPALLE50
28181101905ZPHS KONAKANAMITLAPRAKASAMKONAKANAMITLAKONAKANAMITLA50
28180701503ZPHS YEGUVA CHERLO PALLIPRAKASAMP.DORNALAYEGUVA CHERLO PALLI50
28185090337ZPHS,KANDUKURU,O.V ROADPRAKASAMKANDUKURUKANDUKUR50
28183700508Z P H S,RAJUPALEMPRAKASAMKOMAROLURAJUPALEM50
28183602009ZPHS,SANJEEVARAOPETAPRAKASAMGIDDALURUSANJEEVARAO PETA50
28120801003ZPHS NIDAGALLUVIZIANAGARAMSEETHANAGARAMNIDAGALLU50
28181302708ZPHS POTHA KAMURUPRAKASAMDARSIPOTHAKAMURU50
28236100106ZPHS PEDDACHELLARA GUNTACHITTOORBAIREDDIPALLEPEDDACHELLARA GUNTA50
28236606305ZPHS PONNANGURCHITTOORKUPPAMPONNANGUR50
28236602306ZPHS KANGUNDICHITTOORKUPPAMKANGUNDI50
28110100204ZPHS KAMBARA VALASASRIKAKULAMVEERAGHATTAMKAMBARA50
28112000506ZPHS VOMARAVALLISRIKAKULAMGARAVOMARAVALLI50
28194401709APRS BOYS YEKOLLUNELLOREDORAVARISATRAMYEKOLLU50
28113502204ZPHS M.SARIYAPALLISRIKAKULAMKANCHILIMATHAMSARYAPALLI50
28173400903MPPS ( APS ) CHEBROLEGUNTURCHEBROLUCHEBROLE50
28110400103ZPHS, DOSARISRIKAKULAMRAJAMD.R.N.VALASA50
28122203203ZPHS THONDRANGIVIZIANAGARAMGARIVIDITHONDRANGI49
28133901101MPPS MUKUNDARAJUPETAVISAKHAPATNAMNAKKAPALLIMUKUNDARAJUPETA49
28120690931GHS BELAGAMVIZIANAGARAMPARVATHIPURAMKOTHAVALASA49
28234800608GHS PALASAMUDRAMCHITTOORPALASAMUDRAMPALASAMUDRAM49
28131902201MPPS MEDIVADAVISAKHAPATNAMRAVIKAMATHAMMEDIVADA49
28180800207ZPHS YACHAVARAMPRAKASAMARDHAVEEDUGANNEPALLI49
28123102502ZPHS SOMPURAMVIZIANAGARAMVEPADASOMPURAM49
28183202403ZPHS,HANUMANTHUNI PADUPRAKASAMHANUMANTHUNIPADUHANUMANTHUNI PADU49
28204991083GOVT HS RAYACHOTY DIETKADAPARAYACHOTYRAYACHOTY49
28230401008ZPHS PEDDATHIPPASAMUDRAM(TELUGU)CHITTOORPEDDATHIPPA SAMUDRAMPEDDATHIPPASAMUDRAM49
28133800101MPPS (PH) P.R. PETAVISAKHAPATNAMPAYAKARAOPETAPAYAKARAOPETA49
28192801405ZPHS EDURUNELLORETHOTAPALLIGUDUREDURU - I49
28113007814KGBV NANDIGAMSRIKAKULAMNANDIGAMNANDIGAM49
28132990907MCPS MADHAVADARAVISAKHAPATNAMVISAKHAPATNAM URBANVISAKAPATNAM (M.CORP)49
28191800232ZPGHS BUCHIREDDYPALEMNELLOREBUCHIREDDIPALEMVAVVERU49
28181001602ZPHS MEERJA PETAPRAKASAMTARLUPADUMEERJA PETA49
28120207604ZPHS GLPURAMVIZIANAGARAMG.L.PURAMGUMMALAKSHMIPURAM49
28122601303ZPHS POLIPALLEVIZIANAGARAMBHOGAPURAMPOLIPALLE49
28130905201MPPS PONGALIPAKAVISAKHAPATNAMV.MADUGULAPONGALIPAKA49
28122904402ZPHS RAMAVARAMVIZIANAGARAMGANTYADARAMAVARAM49
28181900801MPPS PUNURUPRAKASAMYEDDANAPUDIPUNURU49
28236604504ZPHS GARIGACHINEPALLECHITTOORKUPPAMKOTHAPALLE48
28132303302MPPS VEDULANARAVAVISAKHAPATNAMSABBAVARAMNANGINARAPADU48
28191300907ZPPHS ANUMASAMUDRA PETANELLOREANUMASAMUDRAMPETANUMASAMUDRAMPETA48
28190700609ZPHS KALIGIRINELLOREKALIGIRIKALIGIRI48
28234600605ZPHS KATHERAPALLECHITTOORKARVETINAGARKATHERAPALLE48
28193001409ZPHS SURVEPALLINELLOREVENKATACHALAMSURVEPALLE BIT - II48
28173600707ZPHS GOTTIPADUGUNTURPRATHIPADUGOTTIPADU48
28172100913AP MODEL SCHOOL BOLLAPALLIGUNTURBOLLAPALLEBOLLAPALLI48
28133390147DR.B.R.AR MPL BHIMNI SUMVISAKHAPATNAMANAKAPALLIANAKAPALLE (M)48
28191501005ZPHS NORTH MOPURNELLOREALLURNORTH MOPUR48
28174401811A.P.MODEL SCHOOL, NUZENDLAGUNTURNUZENDLANUZENDLA48
28192300505ZPHS PENUBARTHINELLORERAPURPENUBARTHI48
28232802004ZPHS ITHEPALLECHITTOORCHANDRAGIRIITHEPALLE48
28192302308ZPHS VEPINAPINELLORERAPURGILAKAPADU48
28203800609ZPHS REDDIVARIPALLI/PVKADAPAVEERABALLIPEDDIVEEDU48
28174590267KGBV CHILAKALURIPETGUNTURCHILAKALURIPETACHILAKALURI PETA (M)48
28236203303ZPHS CHINTHAMAKULAPALLECHITTOORV.KOTACHINTAMAKULAPALLE48
28183501012ZPHS,RACHERLAPRAKASAMRACHARLARACHERLA48
28133902002MPPS D .L PURAM-IVISAKHAPATNAMNAKKAPALLIDONIVANILAKSHMIPURAM48
28120404609ZPHS JIYYAMMAVALASAVIZIANAGARAMJIYYAMMAVALASAJIYYAMMAVALASA48
28181701304ZPHS KOPPERA PADUPRAKASAMBALLIKURAVAKOPPERAPADU47
28133700504ZPHS K VENKATAPURAMVISAKHAPATNAMKOTAURATLAKODAVATIPUDI47
28113308103ZPHS BETHALAPURAMSRIKAKULAMMANDASABETHALAPURAM47
28236201107ZPHS GONUMAKULAPALLECHITTOORV.KOTAGONUMAKULAPALLE47
28221001502MPUPS TABJULAANANTAPURPEDDAPAPPURTABJULA47
28133201304GHS THANAMVISAKHAPATNAMPARAWADATHANAM47
28122100103ZPHS PEDABANTUPALLIVIZIANAGARAMGURLAPEDABANTUPALLI47
28133190302MPPS DIBBAPALEMVISAKHAPATNAMPEDAGANTAYADABAPUJI NAGAR47
28162000405ZPHS TENNERUKRISHNAKANKIPADUTENNERU47
28132991088MCHS GANDHIGRAMVISAKHAPATNAMVISAKHAPATNAM URBANVISAKAPATNAM (M.CORP)-247
28113103103ZPHS VAJRAPUKOTTURUSRIKAKULAMVAJRAPUKOTTURUVAJRAPUKOTTURU47
28234801503ZPHS TR PURAMCHITTOORPALASAMUDRAMTIRUMALARAJUPURAM47
28120902803ZPHS VANTARAMVIZIANAGARAMBALIJIPETAVANTARAM47
28190101011ZPHS S R PURAMNELLORESEETHARAMAPURAMSEETHARAMAPURAM47
28230201404ZPHS KANNEMADUGUCHITTOORTHAMBALLAPALLEKANNEMADUGU47
28134002102MPUPS REVUPOLAVARAM(PARTVISAKHAPATNAMS.RAYAVARAMPEDDA UPPALEM46
28181302102ZPHS RAJAM PALLIPRAKASAMDARSIRAJAMPALLI46
28171801028A.P.MODEL SCHOOLSGUNTURKAREMPUDIKAREMPUDI46
28234401608ZPHS PARAMESWARAMANGALAMCHITTOORPUTTURPARAMESWARA MANGALAM46
28132991094NMCHS P&T COLONYVISAKHAPATNAMVISAKHAPATNAM URBANVISAKAPATNAM (M.CORP)-246
28122895156GHS SKT MRVIZIANAGARAMVIZIANAGARAMVIZIANAGARAM-146
28231406203ZPHS THONDAMANADUCHITTOORSRIKALAHASTITHONDAMANADU46
28133602506ZPHS G. KODURUVISAKHAPATNAMMAKAVARAPALEMG. KODURU46
28180600109ZPHS SANIKAVARAMPRAKASAMPEDARAVEEDUSANIKAVARAM46
28171500601MPPS GUJJARLAPUDIGUNTURSATTENAPALLEBHATLUR46
28234703805ZPHS PULLURCHITTOORS.R.PURAMPULLUR46
28151300703ZPHS, EAST CHODAVARAMWEST GODAVARINALLAJERLACHODAVARAM (WEST)46
28235800705ZPHS DODDIPALLECHITTOORPALAMANERKURMOI46
28113505703ZPHS GOKARNAPURAMSRIKAKULAMKANCHILIGOKARNAPURAM46
28132990927MCPS RAMJIESTATEVISAKHAPATNAMVISAKHAPATNAM URBANVISAKAPATNAM (M.CORP)45
28192101906ZPHS REVURUNELLOREANANTHASAGARAMREVURU45
28181501210ZPHS BODDIKURA PADUPRAKASAMTALLURUBODDIKURAPADU45
28202300503ZPHS PAYASAM PALLYKADAPAV.N.PALLEPAYASAMPALLE45
28132700507ZPHS MajjivalasaVISAKHAPATNAMBHEEMUNIPATNAMMAJJIVALASA45
28132700206MPPS MajjipetaVISAKHAPATNAMBHEEMUNIPATNAMDAKAMARRI45
28235700709ZPHS PAPUDESIVARI KANDIGACHITTOORBANGARUPALEMNALAGAMPALLI45
28181000602ZPHS POTHALAPADUPRAKASAMTARLUPADUPOTHALAPADU45
28134100806MPPS KOTHAPETA, YLM.VISAKHAPATNAMYELLAMANCHILIYELLAMANCHILI45
28112203113ZPHS NARASANNAPETASRIKAKULAMNARASANNAPETANARASANNAPETA (PT)45
28122101403ZPHS NADUPURUVIZIANAGARAMGURLANADUPURU45
28132801301MPPS YELLAPUVANIPALEMVISAKHAPATNAMCHINAGADILAYELLAPAVANIPALEM45
28233101129ZPHS PILER(URDU)CHITTOORPILERPILERU45
28230401606ZPHS BURLAPALLECHITTOORPEDDATHIPPA SAMUDRAMBOORLAPALLE45
28230200814ZPHS THAMBALAPALLECHITTOORTHAMBALLAPALLETHAMBALLAPALLE45
28230700712ZPHS GURRAMKONDA(TELUGU)CHITTOORGURRAMKONDAGURRAMKONDA45
28220800345AP MODEL SCHOOL YADIKIANANTAPURYADIKIYADIKI45
28121000304ZPHS NARASIMHUNIPETAVIZIANAGARAMBOBBILIGOPALARAYUDUPETA44
28113600214ZPHS SAHALALAPUTTUGASRIKAKULAMKAVITISILAGAM44
28180501905ZPHS MANGINAPUDIPRAKASAMDONAKONDAMANGINAPUDI44
28162500409ZPHS GUDIPADUKRISHNAMUSUNURUGULLAPUDI44
28191901410ZPHS GANDHIJANASANGAMNELLORESANGAMPADAMATIPALEM44
28173201005ZPHS BURRI PALEMGUNTURTENALIBURRIPALEM44
28183601810ZPHS,MUNDLA PADUPRAKASAMGIDDALURUMUNDLA PADU44
28180300610ZPHS MEDAPIPRAKASAMTRIPURANTHAKAMMEDAPI44
28203301209ZPHS GANGANAPALLIKADAPAPENDLIMARRYGNGANAPALLE44
28134300901MPPS KONDAKARLAVISAKHAPATNAMATCHUTAPURAMKONDAKARLA44
28192501504ZPHS KRISHINAGARNELLORENELLOREGUNDLAPALEM44
28172500503ZPHS MANDAPADUGUNTURMEDIKONDURUMANDAPADU44
28111602613KGBV HIRAMANDALAMSRIKAKULAMHIRAMANDALAMHIRAMANDALAM44
28173500106MPPS VINJANAMPADUGUNTURVATTICHERUKURUKORNEPADU44
28183902108ZPHS,IMMADICHERUVUPRAKASAMVELIGANDLAIMMADI CHERUVU44
28113101504ZPHS DOKULAPADUSRIKAKULAMVAJRAPUKOTTURUDOKULAPADU44
28122895126ZPHS VT AGRAHARAMVIZIANAGARAMVIZIANAGARAMVIZIANAGARAM-144
28221301106ZPHS B.KRISHNAPURAMANANTAPURGARLADINNEKRISHNAPURAM44
28183101604ZPHS TALLURPRAKASAMKANIGIRITHALLUR44
28174000421A.P.MODEL SCHOOLSGUNTURROMPICHERLAVIPPARLA44
28234800303ZPHS SR KANDRIGACHITTOORPALASAMUDRAMKRISHNAJMMAPURAM44
28181700207ZPHS UPPUMAGULURPRAKASAMBALLIKURAVAUPPUMAGULUR44
28211600502MPUPS VEEPANAGANDLAKURNOOLMIDTHURVEEPANAGANDLA44
28121603303ZPHS BHYRIPURAMVIZIANAGARAMMERAKAMUDIDAMBHYRIPURAM44
28234301011ZPHS PACHIKAPALLAMCHITTOORVEDURUKUPPAMPACHIKAPALLEM44
28121191044GGHS SALURVIZIANAGARAMSALURUSALURU TOWN44
28224900705ZPHS BEEDUPALLIANANTAPURPUTTAPARTHIBEEDUPALLE44
28121803208ZPHS MENTADAVIZIANAGARAMMENTADAMENTADA43
28236605103ZPHS NADIMURCHITTOORKUPPAMNADIMUR43
28132401106MPPS RELLICOLONYVISAKHAPATNAMPENDURTHYPENDURTHI43
28230901407ZPHS VAGALLACHITTOORK.V.PALLEVAGALLA43
28193900306ZPHS CHITTEDUNELLOREKOTACHITTEDU43
28202502109ZPHS CHINNACHEPPALLIKADAPAKAMALAPURAMCHINNACHEPALLE43
28181900605MPUPS YANAMADALAPRAKASAMYEDDANAPUDIYANAMADALA43
28210100903ZPHS HALVIKURNOOLKOWTHALAMHALVI43
28225791303ZPHS KOTNURUANANTAPURHINDUPURHINDUPUR (M)-243
28235000807ZPHS GUDYANAMPALLECHITTOORPENUMURGUNTIPALLE43
28120400608ZPHS PEDAMERANGIVIZIANAGARAMJIYYAMMAVALASAPEDAMERANGI43
28212701208ZPHS DEVANAKONDAKURNOOLDEVANAKONDADEVANAKONDA43
28132990967MCPS FORT BASICVISAKHAPATNAMVISAKHAPATNAM URBANVISAKAPATNAM (M.CORP)43
28123200202ZPHS GOLJAMVIZIANAGARAMLAKAVARAPUKOTAGOLJAM43
28236000109ZPHS SREERAMAPURAMCHITTOORPEDDAPANJANIBATTAMDODDI43
28185202805ZPHS,KAMBALADINNEPRAKASAMPAMURUKAMBALADINNE43
28184000510ZPHS,PEDA ALAVALA PADUPRAKASAMP.C.PALLIPEDA ALAVALA PADU43
28201300723ZPHS KHAJIPETA(GIRLS)KADAPAKHAJIPETKHAJIPETA SUNKESULA43
28132790239MPL HS 18TH WARDVISAKHAPATNAMBHEEMUNIPATNAMBHEEMUNIPATNAM43
28183600704ZPHS,PODILI KONDA PALLEPRAKASAMGIDDALURUPODILI KONDA PALLE43
28180201210ZPHS PIDIKITIVARI PALLIPRAKASAMPULLALACHERUVUCHAPALA MADUGU42
28180800205ZPHS RANGAPURAMPRAKASAMARDHAVEEDUGANNEPALLI42
28121702105ZPHS D RAJERUVIZIANAGARAMDATHIRAJERUDATTI RAJERU42
28232302303ZPHS K.V.B.PURAMCHITTOORK.V.B.PURAMKUMARA VENKATA BHUPALAP42
28132800508ZPHS YendadaVISAKHAPATNAMChinna GadhiliYendada42
28184501104ZPHS,NAGULUPPALA PADUPRAKASAMNAGULUPPALAPADUNAGULUPPALA PADU42
28231302706ZPHS KANDADUCHITTOORYERPEDUKANDADU42
28160801517ZPHS(G)KONDAPALLEKRISHNAIBRAHIMPATNAMKONDAPALLE42
28121090140MPL HS POTTISRI RAMULUVIZIANAGARAMBOBBILIBOBBILI42
28175000210GOVT HS KAVURUGUNTURCHERUKUPALLEKAVURU42
28231701314ZPHS GOVARDHANAPURAMCHITTOORVARADAIAHPALEMVARADAIAHPALEM42
28191701107APTWRS KODAVALURNELLOREKODAVALURKODAVALUR42
28236401204ZPHS SOGADABALLACHITTOORSANTHIPURAMMOTAKOTHURU42
28132990942VMCPS MADDILAPALEMVISAKHAPATNAMVISAKHAPATNAM URBANVISAKAPATNAM (M.CORP)42
28173800107ZPHS SATULURUGUNTURNADENDLASATHULURU42
28220800320ZPHS YADIKIANANTAPURYADIKIYADIKI41
28132990928MCPS R.P. PETAVISAKHAPATNAMVISAKHAPATNAM URBANVISAKAPATNAM (M.CORP)41
28173201206ZPHS PEDARAVURUGUNTURTENALIPEDARAVURU41
28113001702ZPHS PEDDABANAPURAMSRIKAKULAMNANDIGAMPEDDABANAPURAM41
28233600407ZPHS MATLAVARIPALLECHITTOORRAMASAMUDRAMPEDDAKURAPPALLE41
28110402403ZPHS POGIRISRIKAKULAMRAJAMPOGIRI41
28181900806GK & MKZPHS PUNURUPRAKASAMYEDDANAPUDIPUNURU41
28184902201MPPS,NANDANAVANAM ,S CPRAKASAMZARUGUMALLINANDANAVANAM41
28120301703ZPHS MONDEMKHALLUVIZIANAGARAMKURUPAMMONDEMKHALLU41
28111902704ZPHS KILLIPALEMSRIKAKULAMSRIKAKULAMPATHASRIKAKULAM (RURAL)41
28110902903ZPHS KINTHALISRIKAKULAMPONDURUKINTHALI41
28235900106ZPHS GUNDUGALLUCHITTOORGANGAVARAMGUNDUGALLU41
28201690643ZPHS JMD(GIRLS)KADAPAJAMMALAMADUGUJAMMALAMADUGU41
28130590507GOVT HS KANTABAMSUGUDAVISAKHAPATNAMARAKUVALLEYARAKUVALLEY41
28122102002ZPHS GUJJANGIVALASAVIZIANAGARAMGURLAGUJJANGIVALASA41
28112702704ZPHS RAVIVALASASRIKAKULAMTEKKALIRAVIVALASA41
28184901302ZPHS,CHIRRIKURA PADUPRAKASAMZARUGUMALLICHIRRIKURA PADU41
28193290136ZPGHS GUDURNELLOREGUDURGUDUR (M)41
28180800804ZPHS C. DONAKONDAPRAKASAMARDHAVEEDUDONAKONDA41
28113304702ZPHS G.R.PURAMSRIKAKULAMMANDASAVEERAGUNNAMAPURAM41
28132202107MPPS GompavanipalemVISAKHAPATNAMK.KOTAPADUKINTADA41
28236600604ZPHS GUDLANAYANIPALLECHITTOORKUPPAMGUDLANAYANIPALLE41
28191701512ZPHS YELLAYAPALEMNELLOREKODAVALURYELLAYAPALEM40
28202601703ZPHS PEDDAPUTHA (VILL)KADAPAVALLURPEDDAPUTHA40
28235301805ZPHS THAVANAMPALLECHITTOORTHAVANAMPALLETHAVANAMPALLE40
28234901509ZPHS KALEPALLECHITTOORGANGADHARANELLOREVARATHURU40
28221101906ZPHS SINGANAMALAMANANTAPURSINGANAMALASINGANAMALA40
28181601004ZPHS BOMMANAMPADUPRAKASAMADDANKIBOMMANAMPADU40
28132990947MCPS SIVAJIPALEMVISAKHAPATNAMVISAKHAPATNAM URBANVISAKAPATNAM (M.CORP)40
28182700213ZPHS MEDARAMETLAPRAKASAMKORISAPADUBODDUVANI PALEM40
28192402121DNR ZPHS PODALAKURNELLOREPODALAKURPODALAKUR40
28236690428ZPHS KUPPAM(GIRLS)CHITTOORKUPPAMKUPPAM40
28133701508ZPHS KOTAURATLA(GIRLS)VISAKHAPATNAMKOTAURATLAKOTAURATLA40
28171200407MPPS (MAIN) ATMAKURGUNTURMANGALAGIRIATMAKUR40
28235901411ZPHS GANGAVARAMCHITTOORGANGAVARAMGANGAVARAM40
28121401606ZPHS BADANGIVIZIANAGARAMBADANGIBADANGI40
28212601803ZPHS CHINNAHOTHURKURNOOLASPARICHINNAHOTHUR40
28121000804ZPHS KOMATIPALLIVIZIANAGARAMBOBBILIKOMATIPALLE (NEAR BOBBI40
28111706702GTWAHS VENNELAVALASASRIKAKULAMSARUBUJJILIVENNALAVALASA40
28236202017ZPHS KARIPPALLECHITTOORV.KOTAVENKATAGIRIKOTA40
28204300606ZPHS BAYANAPALLIKADAPAKODUROBANAPALLE40
28182001007ZPHS KONANKIPRAKASAMMARTURUKONANKI40
28175200605SVNAHS CHATRAGADDAGUNTURREPALLECHATRAGADDA40
28132700209ZPHS MajjipetaVISAKHAPATNAMBHEEMUNIPATNAMDAKAMARRI40
28132991087MCHS MALKAPURAMVISAKHAPATNAMVISAKHAPATNAM URBANVISAKAPATNAM (M.CORP)-240
28231701805ZPHS BATHALAVALLAMCHITTOORVARADAIAHPALEMCHEDULLAPAKAM40
28184000603ZPHS,NEREDU PALLIPRAKASAMP.C.PALLINEREDU PALLI40
28122103504KGBV GURLAVIZIANAGARAMGURLAGURLA40
28161790954VMC HS, P.LANKAKRISHNAVIJAYAWADA URBANVIJAYAWADA (CORP.)-339
28232801306ZPHS THONDAWADACHITTOORCHANDRAGIRITHONDAWADA39
28181002102ZPHS CHENNA REDDI PALLIPRAKASAMTARLUPADUCHENNA REDDI PALLI39
28230801543KGBV KALAKADACHITTOORKALAKADAKALAKADA39
28132602403ZPHS REVIDIVISAKHAPATNAMPADMANABHAMVENKATAPURAM39
28132202004ZPHS K KOTAPADUVISAKHAPATNAMK.KOTAPADUKINTADA KOTAPADU39
28133090329MPPS YaradaVISAKHAPATNAMGAJUWAKAGAJUWAKA (M)39
28181203004ZPHS UPPALA PADUPRAKASAMPODILIUPPALAPADU39
28234301503ZPHS THIRUMALAIAHPALLECHITTOORVEDURUKUPPAMVENUGOPALA PURAM39
28212300205ZPHS S.KUDLURKURNOOLADONISANTHEKUDLUR39
28113302817KGVB MANDASASRIKAKULAMMANDASAMANDASA (PT)39
28232200706ZPHS KOTHA ARURUCHITTOORNINDRAARURU39
28192590706MCHS FATHEKHANPET NELLORENELLORENELLORENELLORE (M)-339
28132101606MPPS CHODAVARAM (MAIN)VISAKHAPATNAMCHODAVARAMCHODAVARAM39
28192402303ZPHS MOGALLURNELLOREPODALAKURMOGALLUR39
28172300614GBV MUPPALLAGUNTURMUPPALLAMUPPALLA39
28132203201MPPS GarugubilliVISAKHAPATNAMK.KOTAPADUGARUGUBILLI39
28123101402MPPS VAVILAPADUVIZIANAGARAMVEPADAVAVILAPADU39
28122301304ZPHS KARLAMVIZIANAGARAMCHEEPURUPALLIKARLAM39
28210701808ZPHS GARGEYAPURAMKURNOOLKURNOOLGARGEYAPURAM39
28123102002ZPHS NKR PURAM AGRVIZIANAGARAMVEPADANEELAKANTARAJAPURAM AGR39
28173200112ZPHS KOLAKALURUGUNTURTENALIKOLAKALUR39
28231406405ZPHS VEDAMCHITTOORSRIKALAHASTIVEDAM39
28231190117ZPHS S.N.PURAMCHITTOORTIRUPATHI(U)AKKARAMPALLE39
28120502804ZPHS GARUGUBILLIVIZIANAGARAMGARUGUBILLIGARUGUBILLI39
28193603204ZPHS NIDIGALLUNELLOREBALAYAPALLINIDIGALLU39
28236200211ZPHS KRISHNAPURAMCHITTOORV.KOTAKRISHNAPURAM39
28236303006ZPHS ARIMANIPENTACHITTOORRAMAKUPPAMPEDDUR38
28171801104MPUPS PETASANNEGANDLAGUNTURKAREMPUDIPETASANNIGANDLA38
28235901207ZPHS MELUMOICHITTOORGANGAVARAMMELUMOY38
28234900415ZPHS BALAGANGANAPALLECHITTOORGANGADHARANELLOREVINJAM38
28232101505ZPHS ZAMBADACHITTOORVIJAYAPURAMPATHA ARCOT38
28203901038ZPHS RAJAMPET(GIRLS)KADAPARAJAMPETRAJAMPETA38
28171500706ZPHS PHANIDEMGUNTURSATTENAPALLEPANIDEM38
28236600804ZPHS K.D.PALLECHITTOORKUPPAMKRISHNADASANAPALLE38
28121504604ZPHS PERUMALIVIZIANAGARAMTHERLAMPERUMALI38
28170300302ZPHS_TELUKUTLAGUNTURGURAZALATELUKUTLA38
28223200904ZPHS M BANDAMEEDA PALLIANANTAPURRAPTADUBANDAMEEDAPALLE38
28236402106ZPHS RALLABADUGURUCHITTOORSANTHIPURAMRALLABADUGURU38
28172500810ZPHS MEDIKONDURGUNTURMEDIKONDURUMEDIKONDURU38
28235702202ZPHS TEKUMANDACHITTOORBANGARUPALEMTEKUMANDA38
28132991083MCHS NGOS COLONYVISAKHAPATNAMVISAKHAPATNAM URBANVISAKAPATNAM (M.CORP)-238
28192503104ZPHS KANUPARTHIPADUNELLORENELLOREKANUPARTHIPADU38
28180400306ZPHS KALLURPRAKASAMKURICHEDUKALLUR38
28191402008ZPHS RAMALINGAPURAMNELLOREDAGADARTHIPEDAPUTHEDU38
28131502602MPUPS GUNUPALAVISAKHAPATNAMGOLUGONDAGUNDUPALA38
28183002206ZPHS GARLA PETAPRAKASAMMARRIPUDIGARLA PETA38
28173100504ZPHS VARAHAPURAMGUNTURVEMURUVARAHAPURAM38
28234490989GHS PUTTURCHITTOORPUTTURPUTTUR38
28183101705ZPHS KOTHA YERUVARI PALLIPRAKASAMKANIGIRIHAJISPURAM38
28112700206ZPHS NARASINGAPALLISRIKAKULAMTEKKALINARASINGASPALLI38
28204901608ZPHS GORLAMUDIVEEDUKADAPARAYACHOTYGORLAMUDIVEEDU37
28183100982AP MODEL SCHOOLPRAKASAMKANIGIRIKANIGIRI37
28121703902ZPHS GADASAMVIZIANAGARAMDATHIRAJERUGADASAM37
28171600302MPPS(H) CHOWTAPAPAYAPALEMGUNTURRAJUPALEMCHOWTAPAYAPALEM37
28130406803G P SCHOOL KINCHUMANDAVISAKHAPATNAMDUMBRIGUDAKINCHUMANDA37
28210202410ZPHS(B) KOSIGIKURNOOLKOSIGIKOSIGI37
28132102101MPPS GOVADAVISAKHAPATNAMCHODAVARAMGOVADA37
28121400902ZPHS REJERUVIZIANAGARAMBADANGIREJERU37
28184902304ZPHS,K.BITRAGUNTAPRAKASAMZARUGUMALLIK.BITRAGUNTA37
28121300611KGBV R B PURAMVIZIANAGARAMRAMABHADRAPURAMRAMABHADRAPURAM37
28190401205ZPPHS SOMAVARAPPADUNELLOREJALADANKISOMAVARAPPADU37
28134101007ZPHS K P PURAMVISAKHAPATNAMYELLAMANCHILIREGUPALEM37
28110800312ZPHS FAREEDUPETASRIKAKULAMETCHERLASHERMAHAMMADPURAM37
28113105903ZPHS DEVUNALTHADASRIKAKULAMVAJRAPUKOTTURUDEVUNALTADA37
28110701503ZPHS PYDIBHIMAVARAMSRIKAKULAMRANASTHALAMPYDIBHIMAVARAM37
28193101704ZPHS,B.VENKANNAPALEMNELLOREMANUBOLUBADDEVOLU37
28233700107ZPHS CHANDRAMAKULU PALLECHITTOORPUNGANURCHANDRAMAKULAPALLE37
28132101611ZPHS (G) CDMVISAKHAPATNAMCHODAVARAMCHODAVARAM37
28170601310KGBV S BELLAMKONDAGUNTURBELLAMKONDABELLAMKONDA37
28172200705ZPHS KANDLAGUNTAGUNTURNAKARIKALLUCHAGALLU37
28235701305ZPHS GUNDLA KATTAMANCHICHITTOORBANGARUPALEMGUNDLA KATTAMANCHI37
28182601406ZPHS CHANDALURPRAKASAMJ.PANGULURUCHANDALUR36
28171100101MPPS PENUMAKA(HE)GUNTURTHADEPALLEPENUMAKA36
28111102305ZPHS BURJASRIKAKULAMBURJABURJA36
28132800104MPPS SAI RAM COLONYVISAKHAPATNAMCHINAGADILAKOMMADI36
28233600107ZPHS CHEMBAKURCHITTOORRAMASAMUDRAMCHEMBAKUR36
28234602503ZPHS KETHUMAHARAJU PURAMCHITTOORKARVETINAGARKETHUMATMAHARAJAPURAM36
28133502001MPPS NARASINGABILLYVISAKHAPATNAMKASIMKOTANARASINGABILLY36
28112803606ZPHS HARICHANDRAPURAMSRIKAKULAMKOTABOMMALIHARICHANDRAPURAM36
28174301004A.P.MODEL SCHOOL,CH KT PALEMGUNTURVINUKONDATHIMMAYAPALEM36
28235900206ZPHS GOREELADODDICHITTOORGANGAVARAMPASUPATHURU36
28170901707ZPHS MANDEPUDIGUNTURAMARAVATHINEMALIKALLU36
28236101009ZPHS BELUPALLECHITTOORBAIREDDIPALLEBELUPALLE36
28132991093MCHS MADHURA NAGARVISAKHAPATNAMVISAKHAPATNAM URBANVISAKAPATNAM (M.CORP)-236
28142000203MPUPS TIRUPATIEAST GODAVARIPEDDAPURAMTIRUPATI36
28113010802ZPHS LAKSHIDASUPURAMSRIKAKULAMNANDIGAMLAKHIDASUPURAM36
28232900311ZPHS CHINNAGOTTIGALLUCHITTOORCHINNAGOTTIGALLUCHINNAGOTTI GALLU36
28132990935MCPS NGOS COLONYVISAKHAPATNAMVISAKHAPATNAM URBANVISAKAPATNAM (M.CORP)36
28225700109AP MODEL SCHOOLANANTAPURHINDUPURCHALIVENDALA36
28236300303ZPHS CHELDIGANIPALLECHITTOORRAMAKUPPAMCHELDIGANIPALLE36
28180501506ZPHS MALLAM PETAPRAKASAMDONAKONDAMALLAMPETA36
28122102803ZPHS VALLAPURAMVIZIANAGARAMGURLAVALLAPURAM36
28122203403ZPHS SIVARAMVIZIANAGARAMGARIVIDISIVARAM35
28236200708ZPHS PATRAPALLECHITTOORV.KOTAPATRAPALLE35
28211890519APURSCHOOLKURNOOLKALLURKALLUR-335
28122895221KGBV VIZIANAGARAMVIZIANAGARAMVIZIANAGARAMVIZIANAGARAM-235
28211890452ZPHS SHAREEN NAGARKURNOOLKALLURKALLUR35
28210302109KGBVRSCHOOLKURNOOLMANTRALAYAMMANTRALAYAM35
28184001011ZPHS,PEDACHERLO PALLIPRAKASAMP.C.PALLIPEDACHERLO PALLI35
28130902302ZPHS VOMMALIVISAKHAPATNAMV.MADUGULAVOMMALI35
28142201205ZPHS KOTHAPALLIEAST GODAVARIU.KOTHAPALLIKOTHAPALLI35
28185600606ZPHS,WOOLLAPALEMPRAKASAMSINGARAYAKONDABINGINI PALLI35
28132890942ZPHS YELLAPUVANIPALEMVISAKHAPATNAMCHINAGADILAVISAKHAPATNAM35
28133390143MPL GAVARAPALEM H.S 28 WAVISAKHAPATNAMANAKAPALLIANAKAPALLE (M)35
28222100727ZPHS KANAKUR (PO)ANANTAPURSETTURMULAKALEDU35
28234502701ZPHS THADUKUPETCHITTOORNAGARIVENKATANARASIMHARAJUPET35
28180503102ZPHS GANGADEVIPALLIPRAKASAMDONAKONDAGANGADEVIPALLI35
28110101816KGVB VEERAGHATTAMSRIKAKULAMVEERAGHATTAMVEERAGHATTAM35
28131602701MPPS GUNUPUDIVISAKHAPATNAMNATHAVARAMGUNUPUDI34
28184800107MPPS,ALAKURAPADU(H)PRAKASAMTANGUTURTANGUTUR34
28230301214ZPHS DEVALACHERUVUCHITTOORMULAKALACHERUVUDEVALCHERUVU34
28171900503ZPHS ADIGOPPULAGUNTURDURGIADIGOPPULA34
28223790259MPL BOYS HS (KOTHAPETA)ANANTAPURDHARMAVARAMDHARMAVARAM (M)34
28183401406ZPHS,YERRABALEMPRAKASAMCUMBUMYERRABALEM34
28235901506ZPHS KEELAPATLACHITTOORGANGAVARAMKEELAPATLA34
28122101702ZPHS PALAVALASAVIZIANAGARAMGURLAPALAVALASA34
28121901303ZPHS G C PENTAVIZIANAGARAMGAJAPATHINAGARAMGANGACHOLLAPENTA34
28235900313ZPHS GANDRAJUPALLECHITTOORGANGAVARAMGANDRAJUPALLE34
28235601204ZPHS K.GOLLAPALLICHITTOORYADAMARIKASIRALLA34
28190501006ZPHS, SARVAYAPALEMNELLOREKAVALIKAVALI BIT - I (U)34
28233601209ZPHS ARIKELACHITTOORRAMASAMUDRAMARIKELA34
28132600203ZPHS VIJAYANANDAPURAMVISAKHAPATNAMPADMANABHAMNERELLAVALASA34
28236602204ZPHS DASEGOWNURCHITTOORKUPPAMDASEGOWNIYUR34
28121502407ZPHS THERLAMVIZIANAGARAMTHERLAMTHERLAM34
28122490825KGBV NELLIMARLAVIZIANAGARAMNELLIMARLANELLIMARLA34
28221501114AP MODEL SCHOOLANANTAPURURAVAKONDACHINNAMUSTUR34
28221500101MPPS BUDGAVIANANTAPURURAVAKONDABUDAGAVI34
28231403103ZPHS MUCHIVOLUCHITTOORSRIKALAHASTIMUCHIVOLU34
28184300401MPPS,MYNAMPADUPRAKASAMSANTHANUTHALAPADUMYNAMPADU34
28230500224ZPHS B.KOTHAKOTA(GIRLS)CHITTOORB.KOTHAKOTAB.KOTHAKOTA34
28120900103ZPHS AJJADAVIZIANAGARAMBALIJIPETAAJJADA34
28191701406ZPHS NORTHRAJUPALEMNELLOREKODAVALURNORTH RAJUPALEM34
28133390145MGGHS WARD 27VISAKHAPATNAMANAKAPALLIANAKAPALLE (M)33
28184900604ZPHS,KAMEPALLIPRAKASAMZARUGUMALLIKAMEPALLI33
28123101009KGBV VEPADAVIZIANAGARAMVEPADAVEPADA33
28113601905ZPHS KUSUMPURAMSRIKAKULAMKAVITIKUSUMPURAM33
28223600320APMODELSCHOOLANANTAPURCHENNEKOTHAPALLICHENNEKOTHAPALLI33
28194601705ZPPHS TADANELLORETADATADA33
28231501703ZPHS PUDICHITTOORTHOTTAMBEDUPUDI33
28173301206ZPHS MODUKURUGUNTURTSUNDURMODUKURU33
28120901710KGBV BALJIPETAVIZIANAGARAMBALIJIPETAPALAGARA33
28236402702ZPHS KARLAGATTACHITTOORSANTHIPURAMKARLAGATTA33
28120500802ZPHS ULLIBHADRAVIZIANAGARAMGARUGUBILLIULLIBHADRA33
28232501206ZPHS VADAMALAPET(BOYS)CHITTOORVADAMALAPETVADAMALA33
28122103302ZPHS KALAVACHERLAVIZIANAGARAMGURLAKALAVACHERLA33
28236303703ZPHS BALLACHITTOORRAMAKUPPAMBALLA33
28234400602ZPHS GOLLAPALLICHITTOORPUTTURGOLLAPALLI33
28122103804ZPHS KELLAVIZIANAGARAMGURLAKELLA33
28234590675VIDYADATHA ZPHS CHINTHALAPATTEDACHITTOORNAGARINAGARI33
28182900703ZPHS BANDLAMUDIPRAKASAMCHIMAKURTHIBANDLAMUDI33
28231000413ZPHS KOTAKADA PALLECHITTOORYERRAVARIPALEMBODEVANDLAPALLE33
28181002202ZPHS TADIVARI PALLIPRAKASAMTARLUPADUTADIVARI PALLI33
28235700605ZPHS THUMBAPALYAMCHITTOORBANGARUPALEMTHUMBA33
28194100703ZPHS METTUNELLORECHITTAMURMETTU33
28215100727GOVT.HS PATHIKONDAKURNOOLPATHIKONDAPATTIKONDA33
28211890453APSWRS B.CAMPKURNOOLKALLURKALLUR32
28190300503ZPPHS KONDAPURAMNELLOREKONDAPURAMGUDAVALLURU (KONDAPURAM32
28183701313Govt H S,KOMAROLUPRAKASAMKOMAROLUKOMAROLU32
28123001706MPPS S KOTA SR COLVIZIANAGARAMSRUNGAVARAPUKOTASRUNGAVARAPUKOTA32
28111401509APSWRS BHAMINISRIKAKULAMBHAMINIBHAMANI32
28122890405ZPHS GAJULAREGAVIZIANAGARAMVIZIANAGARAMGAJULAREGA32
28181501603ZPHS SIVARAMAPURAMPRAKASAMTALLURUSIVARAMAPURAM32
28204401018ZPHSOBV PALLEKADAPAOBULAVARIPALLICHINNAORAMPADU32
28180102504ZPHS BOYALA PALLIPRAKASAMYERRAGONDAPALEMBOYALAPALLI32
28210701903ZPHS DIGUVAPADUKURNOOLKURNOOLDIGUVAPADU32
28130902801MPPS K.J. PURAMVISAKHAPATNAMV.MADUGULAKASPA JAGANNADHAPURAM32
28231900203ZPHS BERRAKUPPAMCHITTOORNAGALAPURAMBEERAKUPPAM32
28113009104ZPHS PEDDATAMARAPAPALLESRIKAKULAMNANDIGAMPEDDATAMARAPALLI32
28121902804ZPHS ZINNAMVIZIANAGARAMGAJAPATHINAGARAMZINNAM32
28173600706AIDED HS GOTTIPADUGUNTURPRATHIPADUGOTTIPADU32
28184600712ZPHS,PEDAGANJAMPRAKASAMCHINAGANGAMPEDAGANJAM32
28123202804ZPHS K P REGAVIZIANAGARAMLAKAVARAPUKOTAKALLEPALLE32
28133390142MUNICIPAL HIGH SCHOOLVISAKHAPATNAMANAKAPALLIANAKAPALLE (M)32
28113100206ZPHS VONKULURUSRIKAKULAMVAJRAPUKOTTURUMETTURU32
28233400307ZPHS REDDIVARIPALLECHITTOORNIMMANAPALLEREDDIVARIPALLE32
28122601403ZPHS MAHARAJUPETAVIZIANAGARAMBHOGAPURAMRAJAPULOVA32
28174000906ZPHS GOGULAPADUGUNTURROMPICHERLAGOGULAPADU32
28231500303ZPHS CHIYYAVARAMCHITTOORTHOTTAMBEDUCHIYYAVARAM32
28185100604ZPHS,VOLETIVARI PALEMPRAKASAMVALETIVARIPALEMVOLETIVARI PALEM32
28212700403ZPHS KAPPATRALLAKURNOOLDEVANAKONDAKAPPATRALLA32
28184490557D.R.R.M.M.H S,SANTHAPETPRAKASAMONGOLEONGOLE32
28122202502ZPHS THATIGUDAVIZIANAGARAMGARIVIDITHATIGUDA32
28190300505KGBV KONDAPURAMNELLOREKONDAPURAMGUDAVALLURU (KONDAPURAM31
28234302206ZPHS ALLAMADUGUCHITTOORVEDURUKUPPAMALLAMADUGU31
28111311704GTWAHS VONDRAJOLASRIKAKULAMSEETHAMPETAVONDRAJOLA31
28121901208GOVT GIRLS HIGH SCHOOL P PENTA NEW COLVIZIANAGARAMGAJAPATHINAGARAMPURITIPENTA31
28233900807ZPHS SOMALACHITTOORSOMALASOMALA31
28173100904ZPHS PERAVALIGUNTURVEMURUPERAVALI31
28183901806ZPHS,VELIGANDLAPRAKASAMVELIGANDLAVELIGANDLA31
28132301201MPPS SABBAVARAM AGRAHARAMVISAKHAPATNAMSABBAVARAMSABBAVARAM AGRAHARM31
28131902701MPPS DONDAPUDIVISAKHAPATNAMRAVIKAMATHAMDONDAPUDI31
28211900324ZPHS(GIRLS) KODUMURKURNOOLKODUMURKODUMUR31
28113002604GTWAHS SAVARALINGUPURAMSRIKAKULAMNANDIGAMSAVARALINGUPURAM31
28112000802ZPHS KORNISRIKAKULAMGARAKORNI31
28180200807ZPHS PULLALA CHERUVUPRAKASAMPULLALACHERUVUPULLALA CHERUVU31
28112802415ZPGHS KOTABOMMALISRIKAKULAMKOTABOMMALIKOTABOMMALI31
28233100209ZPHS TALAPULACHITTOORPILERTALUPULA31
28181700601MPUPS CHENNUPALLIPRAKASAMBALLIKURAVACHENNUPALLI31
28132490805MPPS GANGIREDLA COLONYVISAKHAPATNAMPENDURTHYVEPAGUNTA31
28231000508ZPHS NERABYLUCHITTOORYERRAVARIPALEMNERABYLU31
28121401003ZPHS VADADAVIZIANAGARAMBADANGIVADADA31
28132601602ZPHS GANDHAVARAMVISAKHAPATNAMPADMANABHAMGANDHAVARAM31
28232000105ZPHS PULINGUNTACHITTOORPITCHATURMUDIYURU31
28120107404ZPHS KOTIPAMVIZIANAGARAMKOMARADAKOTIPAM31
28131800401MPPS ButchampetaVISAKHAPATNAMROLUGUNTABUTCHAMPETA31
28110400506ZPHS KANCHARAMSRIKAKULAMRAJAMKANCHARAM31
28182600704ZPHS BUDAWADAPRAKASAMJ.PANGULURUBUDAVADA31
28220801304ZPHS NAGARURANANTAPURYADIKINAGARUR31
28231803103ZPHS DASUKUPPAMCHITTOORSATHYAVEDUDASUKUPPAM31
28133100204MPPS MADEENA BAGHVISAKHAPATNAMPEDAGANTAYADANADUPURU31
28174301160KGBV VINUKONDAGUNTURVINUKONDAVINUKONDA (PT)30
28133501406ZPHS THALLAPALEMVISAKHAPATNAMKASIMKOTATHALLAPALEM30
28131502703ZPHS KOTHA YELLAVARAMVISAKHAPATNAMGOLUGONDAKOTHA YELLAVARAM30
28170400818KGBV DACHEPALLIGUNTURDACHEPALLEDACHEPALLI30
28233300910ZPHS G. BOYANAPALLECHITTOORVAYALPADGANDABOYANAPALLE30
28132800603MPPS P.M PALEM (RHC)VISAKHAPATNAMCHINAGADILAP.M.PALEM30
28123302504ZPHS KUMARAMVIZIANAGARAMJAMIKUMARAM30
28132301704ZPHS ARIPAKAVISAKHAPATNAMSABBAVARAMARIPAKA30
28113601108ZPHS NELAVANKASRIKAKULAMKAVITINELAVANKA30
28234500503ZPHS M.KOTHURCHITTOORNAGARIMANGADU30
28203901040GOVT HS RAJAMPETKADAPARAJAMPETRAJAMPETA30
28181501409ZPHS NAGAM BOTLA PALEMPRAKASAMTALLURUNAGAMBHOTLA PALEM30
28236201207ZPHS KUMBARLAPALLECHITTOORV.KOTAKUMBARLAPALLE30
28133090309MPPS MindiVISAKHAPATNAMGAJUWAKAGAJUWAKA (M)30
28133190337MPPS DAYAL NAGARVISAKHAPATNAMPEDAGANTAYADABAPUJI NAGAR30
28132101001MPPS ADI ANDRHA (CDM)VISAKHAPATNAMCHODAVARAMANNAVARAM30
28133190336MPPS PEDAGANTYADAVISAKHAPATNAMPEDAGANTAYADABAPUJI NAGAR30
28112504106GTWAHS LABARASRIKAKULAMPATHAPATNAMLABARA30
28233700509ZPHS ADAVINATHUNIKUNTACHITTOORPUNGANURRAGANIPALLE30
28200500816ZPHS PULLAREDDYPETAKADAPADUVVURDUVVUR30
28132101612GOVTHS GANDHIGRAMVISAKHAPATNAMCHODAVARAMCHODAVARAM30
28184300712S S K C M ZPHS,SANTHANUTHALAPADUPRAKASAMSANTHANUTHALAPADUGANGAVARAM29
28231491160GHS PANAGALLUCHITTOORSRIKALAHASTISRIKALAHASTI (M)29
28220800904ZPHS N.CHIKKEPALLIANANTAPURYADIKINITTURU29
28112902204ZPHS PATHAMEGHAVARAMSRIKAKULAMSANTHABOMMALIMEGHAVARAM29
28236606415ZPHS ADAVIBUDUGURCHITTOORKUPPAMADAVI BUDUGUR29
28120207607KGBV G.L.PURAMVIZIANAGARAMG.L.PURAMGUMMALAKSHMIPURAM29
28185500605ZPHS,BHEEMAVARAMPRAKASAMULAVAPADUBHEEMAVARAM29
28183100921Govt.HS, KANIGIRIPRAKASAMKANIGIRIKANIGIRI29
28123301401MPPS JAMI AMBEDKR NGRVIZIANAGARAMJAMIJAMI29
28133801602MPPS ANKAMPETAVISAKHAPATNAMPAYAKARAOPETAPALTERU29
28120802206ZPHS SEETANAGARAMVIZIANAGARAMSEETHANAGARAMPEDABHOGILA29
28213601205ZPHS RAJA NAGARKURNOOLSIRVELGUMPARAMANDINNE29
28131209401MPPS VamigeddaVISAKHAPATNAMCHINTAPALLIVAMIGEDDA29
28110103702ZPHS TETTANGISRIKAKULAMVEERAGHATTAMTETTANGI29
28184100503ZPHS,CHENNIPADUPRAKASAMPONNALURUCHENNIPADU29
28131700713GOVTHS NARSIPATNAMVISAKHAPATNAMNARASIPATNAMNARSIPATNAM29
28211501205A.P. MODEL SCHOOL, J-BUNGLOWKURNOOLJ-BANGLAWJUPADU BUNGLOW29
28222501005ZPHS ALAMURANANTAPURANANTAPURALAMURU29
28113601004ZPHS D.G.PUTTUGASRIKAKULAMKAVITIDEPPILI GONAPAPUTTUGA29
28192000309ZPHS CHEJERLANELLORECHEJERLACHEJERLA29
28121803210KGBV MENTADAVIZIANAGARAMMENTADAMENTADA29
28184301604ZPHS,MANGAMURUPRAKASAMSANTHANUTHALAPADUMANGAMURU29
28122702706KGBV DENKADAMOPADAVIZIANAGARAMDENKADAMOPADA29
28111106603ZPHS GUTTAVALLISRIKAKULAMBURJAGUTTAVALLI29
28132991097M.G.MCHS WARD NO 12VISAKHAPATNAMVISAKHAPATNAM URBANVISAKAPATNAM (M.CORP)-229
28132991099MCHS PRAKASHRAO PETAVISAKHAPATNAMVISAKHAPATNAM URBANVISAKAPATNAM (M.CORP)-229
28231303008ZPHS PAPANAIDUPETCHITTOORYERPEDUVIKRUTHAMALA29
28121202203ZPHS PANCHALIVIZIANAGARAMPACHIPENTAPANCHALI29
28132203102MPPS ChowduvadaVISAKHAPATNAMK.KOTAPADUCHOWDUVADA29
28231503808ZPHS CHITTATHURCHITTOORTHOTTAMBEDUCHITTATHUR29
28181701006ZPHS VAIDANAPRAKASAMBALLIKURAVAVAIDANA28
28161400917ZPHS VISSANNAPETKRISHNAVISSANNAPETVISSANNAPET28
28184300405Govt.H S,MYNAMPADU (VILL)PRAKASAMSANTHANUTHALAPADUMYNAMPADU28
28121001901MPUPS KRISHNAPURAMVIZIANAGARAMBOBBILIKRISHNAPURAM28
28110502803ZPHS BATHUVASRIKAKULAMG.SIGADAMBATHUVA28
28235901305ZPHS KOTHAPALLICHITTOORGANGAVARAMKOTHAPALLE28
28211890451ZPHS KALLURKURNOOLKALLURKALLUR28
28120207506APTWRS(BOYS) BHADRAGIRIVIZIANAGARAMG.L.PURAMPIRTHANI @ ELWINPETA28
28222700409GOVT.HS(B) NARPALAANANTAPURNARPALANARPALA28
28183202309ZPHS, SEETHARAMA PURAMPRAKASAMHANUMANTHUNIPADUDODDI CHINTALA28
28180700712Govt.H S DORNALAPRAKASAMP.DORNALADORNALA28
28231191822SPJN MCHS S.D.LAY OUTCHITTOORTIRUPATHI(U)TIRUPATHI (M)28
28132990910MCPS TRINADHAPURAMVISAKHAPATNAMVISAKHAPATNAM URBANVISAKAPATNAM (M.CORP)28
28183100403ZPHS DIRISAVANCHAPRAKASAMKANIGIRIDIRISAVANCHA28
28232001006ZPHS VENGALATHURUCHITTOORPITCHATURVENGALATHURU28
28153100102MPPS (SPL), RELANGIWEST GODAVARIIRAGAVARAMRELANGI28
28121191047MPL HS KAN GADIVEEDHIVIZIANAGARAMSALURUSALURU TOWN28
28111104502ZPHS MAMIDIVALASASRIKAKULAMBURJAMAMIDIVALASA28
28153800201MPPS (SPL), NOWDURUWEST GODAVARIVEERAVASARAMNAVUDURU28
28111501506ZPHS KUNTIBHADRASRIKAKULAMKOTTURUSIRUSUVADA28
28193200308ZPHS CHENNURUNELLOREGUDURCHENNURU - II27
28171700363KGBV PIDUGURALLAGUNTURPIDUGURALLAPIDUGURALLA27
28213800931GOVT.HS ALLAGADDAKURNOOLALLAGADDAALLAGADDA27
28181701403ZPHS KOMMINENIVARIPALEMPRAKASAMBALLIKURAVAVALLAPALLI27
28111502606GTWAHS LABBASRIKAKULAMKOTTURULABBA27
28233590591VIVEKANANDA MPL.HIGH SCHOOLCHITTOORMADANAPALLEMADANAPALLE (M)27
28184490554Govt.HS(G),BANDLAMITTAPRAKASAMONGOLEONGOLE27
28113402403ZPHS KARTHALIPALEMSRIKAKULAMSOMPETAKARTHALIPALEM27
28132990975MCPS K.SALIPETAVISAKHAPATNAMVISAKHAPATNAM URBANVISAKAPATNAM (M.CORP)27
28230800204ZPHS NADIMCHERLACHITTOORKALAKADANADIMICHERLA27
28230500407ZPHS BADIKAYALAPALLECHITTOORB.KOTHAKOTABADIKAYALAPALLE27
28112503703ZPHS ROMPIVALASASRIKAKULAMPATHAPATNAMROMPIVALASA27
28152102102MPPS (LP), VANGURUWEST GODAVARIPEDAVEGIVANGURU27
28130802702MPPSVarahapuramVISAKHAPATNAMCHEEDIKADAVARAHAPURAM27
28235201513ZPHS M.PAIPALLECHITTOORIRALAMUDIGOLAM27
28121802902ZPHS CHALLAPETAVIZIANAGARAMMENTADACHALLAPETA27
28233502007ZPHS PENCHUPADUCHITTOORMADANAPALLEPENCHUPADU27
28230201212ZPHS KOSUVARIPALLECHITTOORTHAMBALLAPALLEKOSUVARIPALLE27
28230100615MPPS KALICHERLA MAIN (U)CHITTOORPEDDAMANDYAMKALICHERLA27
28235702604ZPHS BODABANDLACHITTOORBANGARUPALEMBODABANDLA27
28236502304ZPHS SETTIPALLECHITTOORGUDUPALLESETTIPALLE27
28231502206ZPHS LINGAMANAIDU PALLECHITTOORTHOTTAMBEDUPOYYA27
28180801107ZPHS PAPINENI PALLIPRAKASAMARDHAVEEDUPAPINENI PALLI27
28231191819MCHS MALAVYAJI STREETCHITTOORTIRUPATHI(U)TIRUPATHI (M)27
28132990943V MCPS ISUKATHOTAVISAKHAPATNAMVISAKHAPATNAM URBANVISAKAPATNAM (M.CORP)26
28121501802ZPHS NEMALAMVIZIANAGARAMTHERLAMNEMALAM26
28232601103ZPHS MALLAMGUNTACHITTOORTIRUPATHI(R)MALLAM GUNTA26
28193800105ZPHS CHILLAKURNELLORECHILLAKURCHILLAKUR26
28184002113ZPHS,PEDA IRLA PADUPRAKASAMP.C.PALLIPEDA IRLA PADU26
28112602603ZPHS PEDDAPADMAPURAMSRIKAKULAMMELIAPUTTIPEDDAPADMAPURAM26
28183401607Govt H S,THURIMELLAPRAKASAMCUMBUMTHURIMELLA26
28133390146MPL TOWN GIRLS HSVISAKHAPATNAMANAKAPALLIANAKAPALLE (M)26
28111901206ZPHS SILAGAMSINGIVALASASRIKAKULAMSRIKAKULAMSILAGAMSINGIVALASA26
28145900611ZPHS MORIEAST GODAVARISAKHINETIPALLIMORI26
28112601206ZPHS KARAJADASRIKAKULAMMELIAPUTTIKARAJADA26
28181301905ZPHS EAST VENKATA PURAMPRAKASAMDARSIEAST VENKATA PURAM26
28221001107MPUPS THIMMACHERUVUANANTAPURPEDDAPAPPURJUTUR26
28172000204MPUPS GUNDLAPADUGUNTURVELDURTHIGUNDLAPADU26
28133501101MPPS KOTHAPALLEVISAKHAPATNAMKASIMKOTAKOTHAPALLE26
28200290507ZPHS D NANDYALKADAPAMYLAVARAMDOMMARA NANDYALA26
28111500503ZPHS KHURIGAMSRIKAKULAMKOTTURUKHURIGAM26
28132890910MPPS GOPALAPATNAM WARD-1VISAKHAPATNAMCHINAGADILAVISAKHAPATNAM26
28235900404ZPHS PONNAMAKULA PALLECHITTOORGANGAVARAMKEELAPALLE26
28212800505K G B G VIDYALAYAM, KRISHNAGIRIKURNOOLKRISHNAGIRIKRISHNAGIRI25
28210102719KGBV KOWTHALAMKURNOOLKOWTHALAMKOWTHALAM25
28113100602ZPHS BATHUPURAMSRIKAKULAMVAJRAPUKOTTURUBATHUPURAM25
28123200801MPPS KITHANNAPETAVIZIANAGARAMLAKAVARAPUKOTAKITHANNAPETA25
28212303302MPPS NAGANATHANA HALLIKURNOOLADONINAGANATHANA HALLI25
28180990424ZPHS 10TH WARDPRAKASAMMARKAPURMARKAPUR25
28231302903ZPHS MUNAGALAPALEMCHITTOORYERPEDUMUNAGALAPALEM25
28180101416ZPHS VEERABHADRA PURAMPRAKASAMYERRAGONDAPALEMVENKATADRI PALEM25
28180101802ZPHS AMANIGUDIPADUPRAKASAMYERRAGONDAPALEMALLIPALEM25
28235200314ZPHS POLAKALACHITTOORIRALAPOLAKALA25
28170701504MPUPS GRANDHASIRIGUNTURACHAMETORAVAKALLU25
28180200505ZPHS MARRIVEMULAPRAKASAMPULLALACHERUVUMARRIVEMULA25
28231302103ZPHS BANDARUPALLECHITTOORYERPEDUMANNASAMUDRAM25
28122400103ZPHS PARASAMVIZIANAGARAMNELLIMARLAPARASAM25
28120690934KPMHS KOTTAVALSAVIZIANAGARAMPARVATHIPURAMKOTHAVALASA25
28134302403MPPSMOSAYYAPETAVISAKHAPATNAMATCHUTAPURAMCHODAPALLI25
28123301501MPPS LAKSHMIPURAMVIZIANAGARAMJAMILAKSHMIPURAM25
28191001524GOVT HS UDAYAGIRINELLOREUDAYAGIRIUDAYAGIRI @ KONDAYAPALE25
28122903603ZPHS PEDAVEMALIVIZIANAGARAMGANTYADAPEDAVEMALI25
28236200106ZPHS THOTAKANUMACHITTOORV.KOTATHOTAKANUMA25
28234800805ZPHS V.R.KUPPAMCHITTOORPALASAMUDRAMVENGALARAJUKUPPAM25
28235300204ZPHS KRISHNAPURAMCHITTOORTHAVANAMPALLEMALLAKUNTA25
28123001719ZPHS (G) SKOTAVIZIANAGARAMSRUNGAVARAPUKOTASRUNGAVARAPUKOTA25
28123100201MPPS K G PUDIVIZIANAGARAMVEPADAKONDAGANGUPUDI25
28192502405ZPHS SOUTH MOPURNELLORENELLORESOUTH MOPUR25
28113500804ZPHS MUNDALASRIKAKULAMKANCHILIMUNDALA24
28171100106ZPHS PENUMAKAGUNTURTHADEPALLEPENUMAKA24
28221001602MPUPS M.VARADAYA PALLEANANTAPURPEDDAPAPPURMUCHUKOTA24
28110104002ZPHS NEELANAGARAMSRIKAKULAMVEERAGHATTAMNEELANAGARAM24
28233900305ZPHS KANDURCHITTOORSOMALAKANDURU24
28123100901MPPS DABBIRAJUPETAVIZIANAGARAMVEPADADABBIRAJUPETA24
28192600523ZPHS(G) KOVURNELLOREKOVURKOVUR24
28192600804ZPHS LEGUNTAPADUNELLOREKOVURLEGUNTAPADU24
28232100606ZPHS PANNURUCHITTOORVIJAYAPURAMPANNURU24
28132102301MPPS BENNAVOLUVISAKHAPATNAMCHODAVARAMBENNAVOLU24
28181700906ZPHS PEDA AMBATIPUDIPRAKASAMBALLIKURAVAGUNTUPALLI24
28183400915Govt H S,CUMBUM (PT)PRAKASAMCUMBUMCUMBUM (PT)24
28122001909KGBV BONDAPALLIVIZIANAGARAMBONDAPALLIBONDAPALLE24
28231503508ZPHS THOTTAMBEDUCHITTOORTHOTTAMBEDUTHOTTAMBEDU24
28235001607ZPHS SATHAMBAKAMCHITTOORPENUMURSATHAMBAKAM24
28236604404ZPHS MITTAPALLECHITTOORKUPPAMMITTAPALLE24
28181600103ZPHS MYLAVARAMPRAKASAMADDANKIMYLAVARAM24
28221600907MPUPS YELAVAGALAVANKAANANTAPURBELUGUPPANARASAPURAM24
28132501605ZPHS TARLUVADAVISAKHAPATNAMANANDAPURAMTARLUVADA24
28190900813ZPHS DUTTALURNELLOREDUTTALURDUTTALUR24
28111901617KGVB SRIKAKULAMSRIKAKULAMSRIKAKULAMSINGUPURAM24
28123003302ZPHS THIMIDIVIZIANAGARAMSRUNGAVARAPUKOTATHIMIDI23
28211890480MPUPS IGBC COLONYKURNOOLKALLURKALLUR23
28191600405ZPHS VAVILLANELLOREVIDAVALURVAVILLA23
28121003104ZPHS ALAJANGIVIZIANAGARAMBOBBILIALAJANGI23
28113102602ZPHS BENDISRIKAKULAMVAJRAPUKOTTURUBENDI23
28111105103ZPHS OV PETASRIKAKULAMBURJAVOPIVADAVENKAMPETA23
28130903402MPUPS PENTAYYAPALEMVISAKHAPATNAMV.MADUGULAPOTHANAPUDI23
28175701603MPUPS KANKATAPALEMGUNTURBAPATLAKANKATAPALEM23
28113002003ZPHS TURAKALAKOTASRIKAKULAMNANDIGAMTURAKALAKOTA23
28232500205ZPHS PATHIPUTTURCHITTOORVADAMALAPETPATHIPUTHURU23
28236402504ZPHS 64.PEDDURUCHITTOORSANTHIPURAMMUDDANAPALLE23
28232700404ZPHS K.K.V.PURAMCHITTOORR.C.PURAMKATTAKINDA VENKATAPURAM23
28236000503ZPHS APPINAPALLECHITTOORPEDDAPANJANIAPPINAPALLE23
28133090308MPPS RAM NAGARVISAKHAPATNAMGAJUWAKAGAJUWAKA (M)22
28236403302ZPHS DANDIKUPPAMCHITTOORSANTHIPURAMDANDIKUPPAM22
28234200506ZPHS MOGARALACHITTOORPAKALAMOGARALA22
28180300908ZPHS TRIPURANTHAKAMPRAKASAMTRIPURANTHAKAMTRIPURANTHAKAM22
28132890913MPPS LAKSHMINAGAR(F -BLOCK)VISAKHAPATNAMCHINAGADILAVISAKHAPATNAM22
28211300521ZPHS, MAIN ROAD, VELGODEKURNOOLVELUGODUVELGODE22
28133201102ZPHS PEDAMUSHIDIVADAVISAKHAPATNAMPARAWADALAMARTHI AGRAHARAM22
28182300431Z.P. High Schoool, VODAREVUPRAKASAMCHIRALACHIRALA (RURAL)22
28110802514ZPHS D.MATHILESAMSRIKAKULAMETCHERLADHARMAVARAM22
28131600803MPUPS CHERLOPALEMVISAKHAPATNAMNATHAVARAMCHERLOPALEM22
28192900406ZPHS MUSUNURUVARIPALEMNELLOREMUTHUKURPYNAPURAM22
28231602206ZPHS KALLIVETTUCHITTOORB.N.KANDRIGAKALLIVETTU22
28230100109ZPHS ELLAMVARI PALLECHITTOORPEDDAMANDYAMPAPEPALLE22
28190500204ZPHS R C PALEMNELLOREKAVALIRAJU VARI CHINTALA PALEM22
28192590716BVSMC (G) NAWABPET NELLONELLORENELLORENELLORE (M)-322
28120400705ZPHS CHINAMERANGIVIZIANAGARAMJIYYAMMAVALASACHINAMERANGI22
28112604605GTWAGHS PEDDAMADISRIKAKULAMMELIAPUTTIPEDDAMADI22
28236000208ZPHS KARASANAPALLECHITTOORPEDDAPANJANIKARASANAPALLE22
28213800944APSWRS(G) ALLAGADDAKURNOOLALLAGADDAALLAGADDA22
28133601103ZPHS VAJRAGADAVISAKHAPATNAMMAKAVARAPALEMVAJRAGADA22
28236503002ZPHS SANGANAPALLECHITTOORGUDUPALLESANGANAPALLE21
28122895130MPL HS CONTONMENTVIZIANAGARAMVIZIANAGARAMVIZIANAGARAM-121
28211701115A.P MODEL SCHOOL, ORVAKALKURNOOLORVAKALORVAKAL21
28112402603ZPHS SARAVAKOTASRIKAKULAMSARAVAKOTASARAVAKOTA21
28133902505Z.P.H.SCHOOL JANAKAYYAPETAVISAKHAPATNAMNAKKAPALLICHUKALAVANILAKSHMIPURAM21
28184501301MPPS,UPUGUNDR SATRAM BAZPRAKASAMNAGULUPPALAPADUUPPUGUNDUR21
28112000409KGBV KUMMARIPETASRIKAKULAMGARAGARA21
28132790238MPL HS 14TH WARDVISAKHAPATNAMBHEEMUNIPATNAMBHEEMUNIPATNAM21
28110304903ZPHS PANASALAVALASASRIKAKULAMR.AMADALAVALASAPANASALA VALASA21
28233501214ZPHS BASINIKONDACHITTOORMADANAPALLEBASINIKONDA21
28235900910ZPHS DANDAPALLICHITTOORGANGAVARAMDANDAPALLE21
28224201013APMODAL SCHOOL,DEVIREDDYPALLIANANTAPURNALLACHERUVUTALAMARLAVANDLAPALLE21
28192501111ZPHS NARAYANREDDYPETNELLORENELLOREGUDIPALLIPADU21
28232301704ZPHS KALANGI H.WCHITTOORK.V.B.PURAMKANDLURU21
28232700304ZPHS KAMMAKANDRIGACHITTOORR.C.PURAMNADAVALURU20
28181001410ZPHS TARLUPADUPRAKASAMTARLUPADUTARLUPADU20
28121191046MPL HS DABBISTREETVIZIANAGARAMSALURUSALURU TOWN20
28150501514APSWREIS (G) JR. COLLEGE, GOPALAPURAMWEST GODAVARIGOPALAPURAMGOPALAPURAM20
28193801304ZPHS CHINTHAVARAMNELLORECHILLAKURCHINTHAVARAM20
28211701111KGBV (RVM) HS, ORVAKALKURNOOLORVAKALORVAKAL20
28213600104ZPHS GOVINDPALLEKURNOOLSIRVELGOVINDPALLE20
28223201108ZPHS MARURANANTAPURRAPTADUMARUR20
28213901517ZPHS CHAGLAMARRIKURNOOLCHAGALAMARRICHAGALAMARRI20
28236604702ZPHS PEDDAGOPANAPALLECHITTOORKUPPAMPEDDAGOPANAPALLE20
28120501707ZPHS RAVIVALASAVIZIANAGARAMGARUGUBILLILAKHANAPURAM20
28170500901MPPS PINNELLUGUNTURMACHAVARAMPINNELLI20
28191202033ZPPGHS ATMAKURNELLOREATMAKURATMAKUR20
28232100703ZPHS GANGAMAMBA PURAMCHITTOORVIJAYAPURAMGANGAMAMBA PURAM20
28211600416A.P MODEL SCHOOL, MIDTHURKURNOOLMIDTHURMIDTHUR20
28222100907ZPHS CHERLOPALLI (PO)ANANTAPURSETTURKHAIREVU20
28131603105MPPS MANYAPURATLAVISAKHAPATNAMNATHAVARAMMANUYAPURATLA20
28132002002MPPS BUTCHAYYAPETAVISAKHAPATNAMBUTCHIAHPETABUTCHAYYAPETA20
28111102202ZPHS KK RAJAPURAMSRIKAKULAMBURJAKORIKANAKURMIRAJAPURAM19
28235501102ZPHS S.R.G. PALLECHITTOORGUDIPALASRIRANGAMPALLE19
28110102103ZPHS KATHULAKAVITISRIKAKULAMVEERAGHATTAMKATHULAKAVITI19
28111201503ZPHS BHASURUSRIKAKULAMPALAKONDABHASURU19
28132991078MCPS EXSERVICEMEN COLONYVISAKHAPATNAMVISAKHAPATNAM URBANVISAKAPATNAM (M.CORP)-219
28120605105ZPHS BANDALUPPIVIZIANAGARAMPARVATHIPURAMBANDALUPPI19
28120703004ZPHS SAMBARAVIZIANAGARAMMAKKUVASAMBARA19
28132100201MPPS LAXMIPURAMVISAKHAPATNAMCHODAVARAMLAXMIPURAM19
28236690429GHS KUPPAM(BOYS)CHITTOORKUPPAMKUPPAM19
28232701708ZPHS KUPPAM BADURCHITTOORR.C.PURAMKUPPAMBADURU19
28192590699ZPHS(G) DARGAMITTA NELLORNELLORENELLORENELLORE (M)-219
28212501421A.P. MODEL SCHOOL, ALURKURNOOLALURALUR19
28113504507ZPHS JALANTARAKOTASRIKAKULAMKANCHILIJALANTRAKOTA19
28110102004GTWAHS GANGAMPETASRIKAKULAMVEERAGHATTAMMOKASHARAJAPURAM19
28230500253APMS B.KOTHAKOTACHITTOORB.KOTHAKOTAB.KOTHAKOTA19
28122003202ZPHS GOTLAMVIZIANAGARAMBONDAPALLIGOTLAM19
28132000401MPPS VRR PETAVISAKHAPATNAMBUTCHIAHPETAVIJAYARAMARAJUPETA19
28121601205ZPHS M M DAMVIZIANAGARAMMERAKAMUDIDAMMERAKAMUDIDAM19
28111309704GTWAHS SAMBHAMSRIKAKULAMSEETHAMPETASAMBHAM19
28236302204ZPHS VIJALAPURAMCHITTOORRAMAKUPPAMVIJALAPURAM19
28231801916GHS SATHYAVEDU(GIRLS)CHITTOORSATHYAVEDUSATYAVEDU18
28234200416ZPHS DAMALCHERUVUCHITTOORPAKALADAMALCHERUVU18
28222100114AP MODEL SCHOOL, SETTURANANTAPURSETTURSETTUR18
28182800301MPPS BHUREPALLIPRAKASAMMADDIPADUANNANGI18
28132502305ZPHS VELLANKIVISAKHAPATNAMANANDAPURAMVELLANKI18
28182901609ZPHS GONUGUNTAPRAKASAMCHIMAKURTHIGONUGUNTA18
28181700505ZPHS BALLIKURAVAPRAKASAMBALLIKURAVABALLIKURAVA18
28235402506ZPHS THUMMINDACHITTOORCHITTOORTHUMMINDA18
28113303302ZPHS SONDIPUDISRIKAKULAMMANDASASONDIPUDI18
28223300906ZPHS MAMILLAPALLIANANTAPURKANAGANAPALLEMUKTHAPURAM18
28133800108MPPS (BRU) P.R.PETAVISAKHAPATNAMPAYAKARAOPETAPAYAKARAOPETA18
28174801804MPUPS PEDAPALEMGUNTURPONNURUVALLABHARAO PALEM18
28223401005ZPHS THIMMAPURAMANANTAPURKAMBADURTHIMMAPURAM18
28180101717Govt.HS YERRAGONDA PALEMPRAKASAMYERRAGONDAPALEMYERRAGONDAPALEM18
28204400601MPPS BOMMAVARAMKADAPAOBULAVARIPALLIBOMMAVARAM18
28210700204ZPHS REMATAKURNOOLKURNOOLREMATA18
28152800306ZPHS, DUVVAWEST GODAVARITANUKUDUVVA18
28184400501MPPS,PANAKALAPALEMPRAKASAMONGOLECHEJARLA18
28123002401MPPS KOTTAMVIZIANAGARAMSRUNGAVARAPUKOTAKOTTAM17
28203191456MPL CORP URDU MAIN HIGH SCHOOLKADAPACUDDAPAHCUDDAPAH (M)-217
28192501010ZPHS ALLIPURAMNELLORENELLOREALLIPURAM17
28131801604MPPS KOVVURUVISAKHAPATNAMROLUGUNTAKOVVURU17
28123001701MPPS S KOTA IIVIZIANAGARAMSRUNGAVARAPUKOTASRUNGAVARAPUKOTA17
28112802202ZPHS JARJANGISRIKAKULAMKOTABOMMALIJARJANGI17
28122402305ZPHS ALUGOLUVIZIANAGARAMNELLIMARLAALUGOLU17
28132000601MPPS L.B.P.AGRAHARAMVISAKHAPATNAMBUTCHIAHPETAL. B. P. AGRAHARAM17
28132700506ZPHS LaxmipuramVISAKHAPATNAMBHEEMUNIPATNAMMAJJIVALASA17
28231701605ZPHS KAREPAKAMCHITTOORVARADAIAHPALEMKAREPAKAM17
28225000104ZPHS KRISHNAPURAMANANTAPURBUKKAPATNAMKRISHNAPURAM17
28133190334MPPS NELLIMUKKUVISAKHAPATNAMPEDAGANTAYADABAPUJI NAGAR17
28121702106KGBV D RAJERUVIZIANAGARAMDATHIRAJERUDATTI RAJERU17
28236606103ZPHS CHINNAOBBACHITTOORKUPPAMCHINNAOBBA17
28113402603ZPHS POTRAKHANDASRIKAKULAMSOMPETAPOTHRAKONDA17
28236203405ZPHS LINGAPURAM, V.KOTA(MANDAL)CHITTOORV.KOTABOYA CHINNAGANNAPALLE17
28232601902ZPHS M.M.KANDRIGACHITTOORTIRUPATHI(R)PANAKAM17
28235900505ZPHS PATHIKONDACHITTOORGANGAVARAMPATHIKONDA17
28231900907ZPHS VEMBAKAMCHITTOORNAGALAPURAMVEMBAKAM17
28112902502ZPHS KOLLIPADUSRIKAKULAMSANTHABOMMALIKOLLIPADU17
28231300105ZPHS PALLAMCHITTOORYERPEDUPALLAM17
28231601206ZPHS PALLAMALACHITTOORB.N.KANDRIGAPALLAMALA17
28226100708ZPHS K.SIVARAMANANTAPURAMARAPURAMSIVARAM17
28182900802MPPS PATIMIDAPALEMPRAKASAMCHIMAKURTHIPADAMATI NAYUDUPALEM17
28231400504ZPHS VELAMPADUCHITTOORSRIKALAHASTIVELAMPADU17
28133390144MPLHS GANDHINAGARAMVISAKHAPATNAMANAKAPALLIANAKAPALLE (M)17
28213100622AP MODEL SCHOOL,PANYAMKURNOOLPANYAMPANYAM17
28236602307ZPHS NAYANURUCHITTOORKUPPAMKANGUNDI17
28171900801MPPS (M) DURGIGUNTURDURGIDURGI17
28131300404MPPS SILERUVISAKHAPATNAMG.K.VEEDHI UPPER SILERU17
28180102005ZPHS KOLUKULAPRAKASAMYERRAGONDAPALEMKOLUKULA16
28133090325MPPS KurmannapalemVISAKHAPATNAMGAJUWAKAGAJUWAKA (M)16
28120901706ZPHS BALJIPETAVIZIANAGARAMBALIJIPETAPALAGARA16
28123201001MPPS MARLAPALLEVIZIANAGARAMLAKAVARAPUKOTAMARLAPALLE16
28236402203DNTWGHS SOMAPURAMCHITTOORSANTHIPURAMGESIKAPALLE16
28212191053ZPHS(GIRLS) YEMMIGANURKURNOOLYEMMIGANURYEMMIGANUR(M)16
28110504203ZPHS DEVARAVALASASRIKAKULAMG.SIGADAMDEVARAVALASA16
28113100702ZPHS AKKUPALLESRIKAKULAMVAJRAPUKOTTURUAKKUPALLE16
28236301306ZPHS RAMAKUPPAM(GIRLS)CHITTOORRAMAKUPPAMRAMAKUPPAM16
28131502102MPPS PAKALAPADUVISAKHAPATNAMGOLUGONDAPAKALAPADU16
28131901301MPPS CHINAPACHILAVISAKHAPATNAMRAVIKAMATHAMCHINAPACHILA16
28232300205ZPHS KOVANURCHITTOORK.V.B.PURAMKOVANUR16
28112500803GTWAHS BAIDALAPURAMSRIKAKULAMPATHAPATNAMBAIDALAPURAM16
28234500209ZPHS GUNDRAJUKUPPAMCHITTOORNAGARIGUNDRAJUKUPPAM16
28121001204ZPHS PAKKIVIZIANAGARAMBOBBILIPAKKI16
28212900507ZPHS KRISHNAPURAMKURNOOLVELDURTIKALUGOTLA16
28231405303ZPHS EGUVAVEEDHICHITTOORSRIKALAHASTIEGUVAVEEDHI16
28233101210ZPHS SIVARAMPURAMCHITTOORPILERDODDIPALLE16
28181103406ZPHS PEDARIKATLAPRAKASAMKONAKANAMITLAPEDARIKATLA16
28232501807ZPHS SEETHARAMAPURAMCHITTOORVADAMALAPETSEETHARAMA PURAM16
28235702107ZPHS MIGILIMITTOORCHITTOORBANGARUPALEMMOGILI16
28236202806ZPHS PAMUGANIPALLECHITTOORV.KOTAPAMUGANIPALLE16
28132790240PANDIT NEHRU MPLHS 17WARDVISAKHAPATNAMBHEEMUNIPATNAMBHEEMUNIPATNAM15
28132100601MPPS GAVARAVARAMVISAKHAPATNAMCHODAVARAMGAVARAVARAM15
28123200201MPPS GOLJAMVIZIANAGARAMLAKAVARAPUKOTAGOLJAM15
28132601902MPPS ANANTHAVARAMVISAKHAPATNAMPADMANABHAMANANTHAVARAM15
28193601002ZPHS BALAYAPALLINELLOREBALAYAPALLIBALAYAPALLE15
28121700404ZPHS R C PURAMVIZIANAGARAMDATHIRAJERUSHIKARUGANJI15
28214100808ZPHS DORNIPADUKURNOOLDORNIPADUDORNIPADU15
28181800807ZPHS ELCHURPRAKASAMSANTHAMAGULURUELCHUR15
28231291021ZPHS RENIGUNTA(GIRLS)CHITTOORRENIGUNTARENIGUNTA15
28132991092K.N.M.G.HS WARD NO 32VISAKHAPATNAMVISAKHAPATNAM URBANVISAKAPATNAM (M.CORP)-215
28180401304ZPHS POTLAPADUPRAKASAMKURICHEDUPOTLAPADU15
28212601909KGBVRS, ASPARIKURNOOLASPARIASPARI15
28230700711ZPHS GURRAMKONDA(URDU)CHITTOORGURRAMKONDAGURRAMKONDA15
28230902108APRS GYARAMPALLI(BOYS)CHITTOORK.V.PALLEGYARAMPALLE15
28130704201MPUPS MULAKALAPALLIVISAKHAPATNAMDEVARAPALLIMULAKALA PALLI15
28111501403ZPHS MATHALASRIKAKULAMKOTTURUMATHALA15
28133303202MPPS KOTHURU(N)VISAKHAPATNAMANAKAPALLIRAJUPALEM15
28236000209ZPHS RAJUPALLECHITTOORPEDDAPANJANIKARASANAPALLE14
28181501408ZPHS EAST GANGAVARAMPRAKASAMTALLURUNAGAMBHOTLA PALEM14
28182801301MPPS MADDIPADU EASTPRAKASAMMADDIPADUMADDIPADU14
28232501207ZPHS VADAMALAPET(GIRLS)CHITTOORVADAMALAPETVADAMALA14
28110901224KGBV PONDURUSRIKAKULAMPONDURUPONDURU14
28132800308MPPS KOTHOPALEM (POST)VISAKHAPATNAMCHINAGADILAMADURAWADA14
28110103204ZPHS VANDUVASRIKAKULAMVEERAGHATTAMVANDUVA14
28185200505MPPS,VAGGAMPALLIPRAKASAMPAMURUVAGGAMPALLI14
28233590589ZPHS MADANAPALLICHITTOORMADANAPALLEMADANAPALLE (M)14
28170500301MPPS VEMAVARAM(M)GUNTURMACHAVARAMVEMAVARAM14
28235502504GHS BOMMASAMUDRAMCHITTOORGUDIPALADAKSHINA BRAHMANA PALLE14
28123201201MPPS R R PURA AGRHMVIZIANAGARAMLAKAVARAPUKOTARANGARAYAPURA AGRAHARAM14
28233401011ZPHS BALANAYINIPALLECHITTOORNIMMANAPALLEVENGAMVARI PALLI14
28236100508ZPHS THEERTHAMCHITTOORBAIREDDIPALLETHEERTHAM14
28236001607ZPHS NELAPALLECHITTOORPEDDAPANJANIKOLATHUR14
28213000905ZPHS RANGAPURAMKURNOOLBETHAMCHERLARANGAPURAM14
28131802601MPPS KomaravoluVISAKHAPATNAMROLUGUNTAKOMARAVOLU14
28232600210ZPHS PERUMALLAPALLICHITTOORTIRUPATHI(R)PUDIPATLA13
28111300310GTWAHS CHINABAGGASRIKAKULAMSEETHAMPETAMARRIPADU13
28183200602ZPHS,MAHAMMADA PURAMPRAKASAMHANUMANTHUNIPADUMOHAMMADA PURAM13
28132502007ZPHS ANANDAPURAMVISAKHAPATNAMANANDAPURAMANANDAPURAM13
28113802702ZPHS RAVICHANDRISRIKAKULAMLAXMINARSU PETARAVICHANDRI13
28182300231ZPHS (GIRLS) EPURUPALEMPRAKASAMCHIRALAEPURUPALEM13
28183803503ZPHS,AMBAVARAMPRAKASAMC.S.PURAMAMBAVARAM13
28231200707ZPHS GUTHIVARIPALLECHITTOORRENIGUNTAR. MALLAVARAM13
28236302904ZPHS SINGASAMUDRAMCHITTOORRAMAKUPPAMSINGASAMUDRAM13
28132003102ZPHS RAJAMVISAKHAPATNAMBUTCHIAHPETARAJAM13
28133001304ZPHS AGANAMPUDIVISAKHAPATNAMGAJUWAKAAGANAMPUDI13
28112504005ZPHS PEDDALOGIDISRIKAKULAMPATHAPATNAMBORUBHADRA13
28113601205ZPHS MUTYALAPETASRIKAKULAMKAVITIKAPASUKUDDI13
28171501405ZPHS NANDIGAMAGUNTURSATTENAPALLENANDIGAMA13
28110502402ZPHS D.BONDAPALLISRIKAKULAMG.SIGADAMDALEMRAJUVALASA13
28214200911A.P MODEL SCHOOL, GOSAPDUKURNOOLGOSPADUGOSPADU13
28132601601MPPS GANDHAVARAMVISAKHAPATNAMPADMANABHAMGANDHAVARAM13
28194503104ZPHS KOTAPOLURUNELLORESULLURPETKOTAPOLURU13
28234000304ZPHS PALAMANDACHITTOORSODAMPALAMANDA13
28191800233GOVT HS, BUCHINELLOREBUCHIREDDIPALEMVAVVERU13
28192801006ZPHS CHINNAPALLI PALEMNELLORETHOTAPALLIGUDURKODURU - I12
28235403306ZPHS THALAMBADUCHITTOORCHITTOORTHALAMBEDU12
28203191452MPL HS MADRAS ROAD MAIN CKADAPACUDDAPAHCUDDAPAH (M)-212
28131802704ZPHS J. NaidupalemVISAKHAPATNAMROLUGUNTAJAGGAMPETA12
28110603406ZPHS THAMADASRIKAKULAMLAVERUTHAMVADA12
28180700605ZPHS PEDA BOMMALA PURAMPRAKASAMP.DORNALAPEDA BOMMALAPURAM12
28192590707MCHS AC NAGAR NELLORENELLORENELLORENELLORE (M)-312
28232801721GHS CHANDRAGIRI(BOYS)CHITTOORCHANDRAGIRICHANDRAGIRI12
28132790237DR. BRAMPL.HS 07TH WARDVISAKHAPATNAMBHEEMUNIPATNAMBHEEMUNIPATNAM12
28131701208MPPS SRIRAMAPURAMVISAKHAPATNAMNARASIPATNAMVEMULAPUDI12
28121902602ZPHS LOGISAVIZIANAGARAMGAJAPATHINAGARAMLOGISA12
28191201303MPUPS CHERLOYADAVALLINELLOREATMAKURNAGULAPADU12
28233100808ZPHS JANGAMPALLECHITTOORPILERVEPULABYLU12
28173000104ZPHS ANANTHAVARAMGUNTURKOLLURUANANTHAVARAM12
28120690935DR DVM MPL HSVIZIANAGARAMPARVATHIPURAMKOTHAVALASA12
28132991091MCHS NEW COLONYVISAKHAPATNAMVISAKHAPATNAM URBANVISAKAPATNAM (M.CORP)-212
28231800205ZPHS RAJAGOPALAPURAMCHITTOORSATHYAVEDURAJAGOPALAPURAM12
28132101802MPPS AMBERUPURAMVISAKHAPATNAMCHODAVARAMAMBERUPURAM11
28182700214AV ZPHS THIMMANAPALEMPRAKASAMKORISAPADUBODDUVANI PALEM11
28214001305ZPHS BODEMMANURKURNOOLUYYALAWADABODEMMANUR11
28231602102ZPHS NELAVAICHITTOORB.N.KANDRIGANELAVOY11
28133701103ZPHS JALLURUVISAKHAPATNAMKOTAURATLAJALLURU11
28133200606MPPS GANGIREDLA COLONYVISAKHAPATNAMPARAWADALANKELAPALEM11
28234101511ZPHS KALLURCHITTOORPULICHERLAKALLURU11
28112001503ZPHS SATIVADASRIKAKULAMGARASATIVADA11
28122800201MPUPS DWARAPUDIVIZIANAGARAMVIZIANAGARAMDWARAPUDI11
28132890929MPPS LAKSHMINAGARVISAKHAPATNAMCHINAGADILAVISAKHAPATNAM11
28232200602ZPHS CHAVARAMBAKAMCHITTOORNINDRACHAVARAMBAKAM11
28132701204ZPHS AmanamVISAKHAPATNAMBHEEMUNIPATNAMAMANAM11
28233000213ZPHS PEDDAMALLELACHITTOORROMPICHERLAPEDDAMALLELA11
28112000404ZPHS GARASRIKAKULAMGARAGARA11
28181202235ZPHS PODILIPRAKASAMPODILIPODILI11
28232501906MPUPS S.V.PURAMCHITTOORVADAMALAPETS.V. PURAM11
28230300514ZPHS SOMPALLECHITTOORMULAKALACHERUVUSOMPALLE11
28170400824A.P.MODEL SCHOOL, DACHEPALLIGUNTURDACHEPALLEDACHEPALLI11
28212901013ZPHS(BOYS) VELDURTHYKURNOOLVELDURTIVELDURTHI11
28121003402MPPS PENTAVIZIANAGARAMBOBBILIPENTA11
28185400709ZPHS,GUDLURPRAKASAMGUDLURUGUDLUR11
28122501309KGBV, P P REGAVIZIANAGARAMPUSAPATIREGAPUSAPATIREGA11
28121703205ZPHS PEDAMANAPURAMVIZIANAGARAMDATHIRAJERUPEDAMANAPURAM11
28235400503ZPHS DODDIPALLECHITTOORCHITTOORDODDIPALLE10
28173200502MPPS KOPALLE (A T ROAD)GUNTURTENALIGUDIVADA10
28174600201MPPS ANNAPARRUGUNTURPEDANANDIPADUANNAPARRU10
28236100806ZPHS LAKKANAPALLECHITTOORBAIREDDIPALLELAKKANAPALLE10
28110704403ZPHS MARUVADASRIKAKULAMRANASTHALAMMARUVADA10
28173801008MPPS ENDUGUMPALEM (NW)GUNTURNADENDLANADENDLA10
28112602203ZPHS JADUPALLISRIKAKULAMMELIAPUTTIJADUPALLE10
28221601006ZPHS VENKATADRIPALLIANANTAPURBELUGUPPASEERPI10
28112504706GTWAHS BOMMIKASRIKAKULAMPATHAPATNAMHARIDWARAM10
28181800409Govt.HS SANTHAMAGULURPRAKASAMSANTHAMAGULURUSANTHAMAGULUR10
28132600503MPPS B.TALLAVALASAVISAKHAPATNAMPADMANABHAMB.R. TALLAVALASA10
28230400207ZPHS KANDUKURUCHITTOORPEDDATHIPPA SAMUDRAMKANDUKURU10
28232401607ZPHS PALAMANGALAMCHITTOORNARAYANAVARAMPALAMANGALAM9
28180300303ZPHS RAMASAMUDRAMPRAKASAMTRIPURANTHAKAMRAMASAMUDRAM9
28234301210ZPHS RKM.PURAMCHITTOORVEDURUKUPPAMMAMBEDU9
28122895129MPL HS KASPAVIZIANAGARAMVIZIANAGARAMVIZIANAGARAM-19
28113301103GTWAGHS BUDAMBOSRIKAKULAMMANDASASINGUPURAM9
28122291117ZPHS SRIRAMNAGARVIZIANAGARAMGARIVIDISRIRAMNAGAR9
28212391340MPLHS.RR LABOUR COLONYKURNOOLADONIADONI (M)-29
28184700610MPPS,ETHAMUKKALA (WC)PRAKASAMKOTHAPATNAMETHAMUKKALA9
28191400910ZPHS KATTUBADIPALEMNELLOREDAGADARTHICHENNURU9
28232001204ZPHS SIDDIRAJULA KANDRIGACHITTOORPITCHATURSIVAGIRI9
28211700107ZPHS NANNURKURNOOLORVAKALNANNUR9
28236603202ZPHS GONUGURCHITTOORKUPPAMGONUGUR8
28181601204ZPHS THIMMAYAPALEMPRAKASAMADDANKIRAMAYAPALEM8
28132101631MPPS K.COLONYVISAKHAPATNAMCHODAVARAMCHODAVARAM8
28171590901MPPS S PALLI (SRBN)GUNTURSATTENAPALLESATTENAPALLE8
28182601103ZPHS ALAVALA PADUPRAKASAMJ.PANGULURUALAVALA PADU8
28184201607Govt.H S,KONDAPI (VILL)PRAKASAMKONDAPIKONDAPI8
28230201506ZPHS RENIMAKULAPALLECHITTOORTHAMBALLAPALLERENIMAKULAPALLE8
28173501301MPPS PALLAPADUGUNTURVATTICHERUKURUPALLAPADU8
28231191823SRK MCHS,KORLAGUNTACHITTOORTIRUPATHI(U)TIRUPATHI (M)8
28112705502ZPHS LINGALAVALASASRIKAKULAMTEKKALILINGALAVALASA8
28132200702ZPHS KoruvadaVISAKHAPATNAMK.KOTAPADUKORUVADA8
28235301010ZPHS ARAGONDA(GIRLS)CHITTOORTHAVANAMPALLEARAGONDA8
28112103303ZPHS AMPALAMSRIKAKULAMPOLAKIAMPALAM8
28180502902ZPHS TELLA PADUPRAKASAMDONAKONDATELLA PADU8
28211900204ZPHS VARKURKURNOOLKODUMURVARKUR8
28132002101MPPS POLEPALLEVISAKHAPATNAMBUTCHIAHPETAPOLEPALLE8
28236405403ZPHS KOLAMADUGUCHITTOORSANTHIPURAMKOLAMADUGU8
28170500612KGBV PILLUTLAGUNTURMACHAVARAMPILLUTLA7
28113600404ZPHS PATHAKOJJIRIASRIKAKULAMKAVITIKOJJIRIA7
28236606205ZPHS T.SADAMURCHITTOORKUPPAMT.SADAMUR7
28175700407MPUPS ETHERUGUNTURBAPATLAETHERU7
28231802105ZPHS MADANAMBEDUCHITTOORSATHYAVEDUMADAMAMBEDU7
28181402404ZPHS MUNDLAMURPRAKASAMMUNDLAMURUMUNDLAMUR7
28233500114ZPHS CHINNATIPPASAMUDRAMCHITTOORMADANAPALLECHINNATHIPPASAMUDRAM7
28212391302AP RES S(BC) AREKALKURNOOLADONIADONI (M)-27
28194501324A P S W RESIDENTIAL SCHOOL, SULLURPETANELLORESULLURPETSULLURUPETA7
28180701907ZPHS RAMACHANDRA KOTAPRAKASAMP.DORNALAKATAKANI PALLI7
28211600414KGBV SCHOOLKURNOOLMIDTHURMIDTHUR7
28132002503ZPHS SEETHAYYAPETAVISAKHAPATNAMBUTCHIAHPETACHINTAPAKA7
28193702205APRS CHILLAMANCHENUNELLOREOZILICHILLAMANUCHENU7
28184400804MPPS,MUKTHINUTHALAPADU MAINPRAKASAMONGOLEMUKTHINUTHALA PADU7
28230100620ZPHS KALICHERLA(TELUGU)CHITTOORPEDDAMANDYAMKALICHERLA7
28236000802ZPHS NIDIGUNTACHITTOORPEDDAPANJANINIDIGUNTA7
28133801603ZPHS PALTERUVISAKHAPATNAMPAYAKARAOPETAPALTERU7
28192590717RSR MCHS STONEHOUSEPET NENELLORENELLORENELLORE (M)-36
28230801529ZPHS BATAVARIPALLE(TELUGU)CHITTOORKALAKADAKALAKADA6
28133801302MPPS VENKATANAGARAMVISAKHAPATNAMPAYAKARAOPETAKESAVARAM6
28113300312ZPHS KRISHNAPURAMSRIKAKULAMMANDASASIRIPURAM6
28215100758A.P MODEL SCHOOL, PATHIKONDAKURNOOLPATHIKONDAPATTIKONDA6
28132002601MPPS TURAKALAPUDIVISAKHAPATNAMBUTCHIAHPETATURAKALAPUDI6
28234700903ZPHS GANGAMMAGUDICHITTOORS.R.PURAMARIMAKULAPALLE6
28235102108ZPHS M.BANDAPALLECHITTOORPUTHALAPATTUMUTHIREVULA6
28113305604GTWA HS GIRLS PATTULOGAMSRIKAKULAMMANDASAKONDALOGAM6
28110100403ZPHS NARSIPURAM GORASRIKAKULAMVEERAGHATTAMNARSIPURAM6
28181202237Govt.HS(GIRLS)PRAKASAMPODILIPODILI6
28214001503ZPHS KONDUPALLEKURNOOLUYYALAWADAKONDUPALLE6
28235600502MPUPS 70 KOTHAPALLECHITTOORYADAMARIJANGALAPALLE6
28232303104ZPHS SADASIVA PURAMCHITTOORK.V.B.PURAMSADASIVA PURAM6
28230300624APMS MULAKALACHERUVUCHITTOORMULAKALACHERUVUMOLAKALACHERUVU6
28184101509ZPHS,MUNDLAMURIVARI PALEMPRAKASAMPONNALURUCHERUKUR6
28111402103ZPHS PEDDADIMILISRIKAKULAMBHAMINIPEDDADIMILI6
28181402407AP MODEL SCHOOL-MUNDLAMURUPRAKASAMMUNDLAMURUMUNDLAMUR6
28181800903ZPHS KUNDURRU (WEST)PRAKASAMSANTHAMAGULURUKUNDURU (WEST)6
28133902502MPPS JANAKAYYAPETAVISAKHAPATNAMNAKKAPALLICHUKALAVANILAKSHMIPURAM6
28130903301MPUPS VEERAVILLIVISAKHAPATNAMV.MADUGULAVEERAVILLI AGRM.6
28132103102MPUPS DUDDUPALEMVISAKHAPATNAMCHODAVARAMDUDDUPALEM6
28236500403ZPHS POGURUPALLECHITTOORGUDUPALLEPOGURUPALLE6
28202502106MPPS CHINNACHEPPALLIKADAPAKAMALAPURAMCHINNACHEPALLE5
28211801204MPUPS THADAKANAPALLEKURNOOLKALLURTHADAKANAPALLE5
28191801401MPPS DAMARAMADUGU MAINNELLOREBUCHIREDDIPALEMDAMARAMADUGU5
28111300205GTWAHS PUTHIKAVALASA(GIRLS)SRIKAKULAMSEETHAMPETATUMBALI5
28131209001MPPS CHINNAGEDDAVISAKHAPATNAMCHINTAPALLICHINNAGEDDA5
28132991090MCHS K COLONYVISAKHAPATNAMVISAKHAPATNAM URBANVISAKAPATNAM (M.CORP)-25
28131700902MPPS (M) BalighattamVISAKHAPATNAMNARASIPATNAMBALIGHATTAM5
28233601505ZPHS K.C.PALLECHITTOORRAMASAMUDRAMKUDURUCHEEMANAPALLE5
28122490814ZPHS(G) NELLIMERLAVIZIANAGARAMNELLIMARLANELLIMARLA5
28133202411MPPS MUTYALAMMAPALEMVISAKHAPATNAMPARAWADACHEEPURUPALLE (EAST)5
28211700803ZPHS HUSAINAPURAMKURNOOLORVAKALHUSAINAPURAM5
28233101177MJPAP BC WELFARE SCHOOL FOR GIRLS, PILERCHITTOORPILERPILERU5
28183900112ZPHS,PANDUVA NAGULAVARAMPRAKASAMVELIGANDLAPANDUVA NAGULA VARAM5
28133100501MPPS GANGAVARAMVISAKHAPATNAMPEDAGANTAYADANELLIMUKKU5
28236202308ZPHS GANDHARAMAKULA PALLECHITTOORV.KOTAPADIGALAKUPPAM5
28132402317MPPS PALLINARAYANAPURAMVISAKHAPATNAMPENDURTHYVEPAGUNTA5
28181900703ZPHS GANNAVARAMPRAKASAMYEDDANAPUDIGANNAVARAM5
28133201302GOVTPS THANAMVISAKHAPATNAMPARAWADATHANAM4
28132602004ZPHS MADDIVISAKHAPATNAMPADMANABHAMMADDI4
28191701106ZPHS KODAVALURNELLOREKODAVALURKODAVALUR4
28112702004ZPHS TALAGAMSRIKAKULAMTEKKALITALAGAM4
28181801202ZPHS CHAVITIPALEMPRAKASAMSANTHAMAGULURUCHAVITIPALEM4
28234490988ZPHS RACHA PALEMCHITTOORPUTTURPUTTUR4
28230600215APMS MUDIVEDUCHITTOORKURABALAKOTAMUDIVEDU4
28121090173KGBV BOBBILIVIZIANAGARAMBOBBILIBOBBILI4
28111601303ZPHS TAMPASRIKAKULAMHIRAMANDALAMTAMPA4
28236501604ZPHS GUDUPALLECHITTOORGUDUPALLEGUDUPALLE4
28132991084MCHS KAPPARADAVISAKHAPATNAMVISAKHAPATNAM URBANVISAKAPATNAM (M.CORP)-24
28194601708ZPPGHS TADANELLORETADATADA4
28113701803ZPHS BIRLANGISRIKAKULAMICHAPURAMBIRLANGI4
28233590593HOPE MPL.HIGH SCHOOLCHITTOORMADANAPALLEMADANAPALLE (M)4
28132100501MPPS LAKKAVARAMVISAKHAPATNAMCHODAVARAMLAKKAVARAM4
28131404801GOVT PS,RajendrapalemVISAKHAPATNAMKOYYURURAJENDRAPALEM4
28184301202MPPS,MADDULURUPRAKASAMSANTHANUTHALAPADUBHATLA MACHAVARAM4
28130607801MPPS AnanthagiriVISAKHAPATNAMANANTHAGIRIANANTHAGIRI4
28233201228MJPAPBCWRS KALIKIRI(GIRLS)CHITTOORKALIKIRIKALIKIRI4
28172600216Social WelfareGUNTURADAVITHAKKELLAPADU 4
28211501204KGBV, JUPADUBUNGLOWKURNOOLJ-BANGLAWJUPADU BUNGLOW4
28134303105MPPS JALARIPALEMVISAKHAPATNAMATCHUTAPURAMPUDIMADAKA3
28181001204ZPHS THUMMALACHERUVUPRAKASAMTARLUPADUTHUMMALACHERUVU3
28203400725ZPHS VEMPALLIKADAPAVEMPALLIVEMPALLE3
28234100805ZPHS ELLANKIVARIPALLICHITTOORPULICHERLAYELLANKIVARIPALLLE3
28232691225ZPHS TIRUCHANURCHITTOORTIRUPATHI(R)TIRUCHANUR3
28183201606ZPHS,NANDANAVANAMPRAKASAMHANUMANTHUNIPADUNANDANAVANAM3
28184300202ZPHS,RUDRAVARAMPRAKASAMSANTHANUTHALAPADURUDRAVARAM3
28213300607ZPHS G.LINGAPURAMKURNOOLBANDIATMAKURG.CH.PALEM3
28210202417KGBVRS KOSIGIKURNOOLKOSIGIKOSIGI3
28230801549A.P.RESIDENTIAL SCHOOL, KALAKADACHITTOORKALAKADAKALAKADA3
28175701401MPPS N.CHERCH.NARASAYA.PMGUNTURBAPATLANARASAYAPALEM3
28233000413ZPHS ROMPICHERLA(GIRLS)CHITTOORROMPICHERLAROMPICHERLA3
28190801126ZPHS VINJAMURNELLOREVINJAMURVINJAMUR2
28230100218ZPHS PEDDAMANDYAMCHITTOORPEDDAMANDYAMPEDDAMANDYAM2
28233901312ZPHS PEDDAUPPARAPALLICHITTOORSOMALAPEDDAUPPARAPALLE2
28231802003MJPAPBCWRS SATHYAVEDU(BOYS)CHITTOORSATHYAVEDUVENKATARAJULA KANDRIGA2
28180900707ZPHS RAYAVARAMPRAKASAMMARKAPURRAYAVARAM2
28214701010ZPHS(G) OWKKURNOOLOWKOWK2
28232000602ZPHS RAJANAGARMCHITTOORPITCHATURRAJANAGARAM2
28111004306ZPHS MANDAVAKURITISRIKAKULAMSANTHAKAVITIMANDAVAKURITI2
28211802007ZPHS ULINDAKONDAKURNOOLKALLURULINDAKONDA2
28111601102ZPHS AVALANGISRIKAKULAMHIRAMANDALAMAVALANGI2
28182901003MPPS NIPPATLA PADUPRAKASAMCHIMAKURTHINIPPATLA PADU2
28110200601MPUPS RUSHINGISRIKAKULAMVANGARARUSHINGI2
28110501105ZPHS SANTHAVURITYSRIKAKULAMG.SIGADAMSANTHAVURITY2
28112903505ZPHS JAGANNADHAPURAMSRIKAKULAMSANTHABOMMALIRUNKUHANUMANTHUPURAM2
28133801304ZPHS RAJANAGARAMVISAKHAPATNAMPAYAKARAOPETAKESAVARAM2
28232101305ZPHS VIJAYAPURAMCHITTOORVIJAYAPURAMVIJAYA PURAM2
28230900509ZPHS CHEENEPALLECHITTOORK.V.PALLEMADDIPATLAVANDLAPALLE2
28212900505ZPHS KALUGOTLAKURNOOLVELDURTIKALUGOTLA2
28183000802MPUPS CHILAMKURUPRAKASAMMARRIPUDICHILAMKURU2
28132990954MCPS MVP COLONYVISAKHAPATNAMVISAKHAPATNAM URBANVISAKAPATNAM (M.CORP)2
28183801306ZPHS,DARSIGUNTA PETAPRAKASAMC.S.PURAMDARSIGUNTA PETA2
28110801504APSWRS(G) ETCHERLASRIKAKULAMETCHERLAETCHERLA1
28110201703KGBV VANGARASRIKAKULAMVANGARAVANGARA1
28152102601MPPS, DUGGIRALAWEST GODAVARIPEDAVEGIDUGGIRALA1
28132500605ZPHS GOTTIPALLEVISAKHAPATNAMANANDAPURAMGOTTIPALLE1
28132602401MPPS,R.V.PURAMVISAKHAPATNAMPADMANABHAMVENKATAPURAM1
28204002105ZPHS PATURKADAPANANDALURPATUR1
28132000801MPPS DIBBIDIVISAKHAPATNAMBUTCHIAHPETADIBBIDI1
28235402602ZPHS SIDDAMPALLECHITTOORCHITTOORSIDDAMPALLE1
28231191973MCHS, NEHRUNAGAR(URDU)CHITTOORTIRUPATHI(U)TIRUPATHI (M)1
28151900604ZPHS, BADAMPUDIWEST GODAVARIUNGUTURUBADAMPUDI1
28203302411ZPHS NANDIMANDALAMKADAPAPENDLIMARRYNANDIMANDALAM1
28192590858APR SCHOOL(MINORITY BOYS),A.K.NAGAR, NELLORENELLORENELLORENELLORE (M)-41
28210791176GOVT.HS B.CAMP, KURNOOLKURNOOLKURNOOLKURNOOL (MCORP)-21
28132890943M.J.B.P.A.P.R.E.I.SCH ADIVIVARAMVISAKHAPATNAMCHINAGADILAVISAKHAPATNAM1
28230700206ZPHS ELLUTLACHITTOORGURRAMKONDAYELLUTLA1
28194300602MPUPS TALAVAYIPADUNELLOREPELLAKURTALAVAYIPADU1
28235201514ZPHS MUDIGOLAMCHITTOORIRALAMUDIGOLAM1
28192200413ZPHS KALUVOYNELLOREKALUVOYAKALUVOYA1
28233400811ZPHS NIMMANAPALLE(TELUGU)CHITTOORNIMMANAPALLENIMMANAPALLE1
28182000104MPUPS NAGARAJU PALLIPRAKASAMMARTURUNAGARAJUPALLI1
28236604805ZPHS VASANADUCHITTOORKUPPAMVASANADU1
28110202702ZPHS KONANGIPADUSRIKAKULAMVANGARAKONANGIPADU1
28121191061KGBV, SALURVIZIANAGARAMSALURUSALURU TOWN1
28191700911ZPHS KOTHAVANGALLUNELLOREKODAVALURKOTHAVANGALLU1
28214301503ZPHS BHEEMUNIPADUKURNOOLKOILAKUNTLABHEEMUNIPADU1
28234000609ZPHS SODAMCHITTOORSODAMSODAM1
28232800602ZPHS A.RANGAM PETCHITTOORCHANDRAGIRIARE PALLE @ A.RANGAMPET1
28234701902ZPHS CHILLAMAKULAPALLICHITTOORS.R.PURAMCHILLAMAKULAPALLE0
28133900202MPPS D AGRAHARAMVISAKHAPATNAMNAKKAPALLIDOSALAPADU0
28173990687KGBV NARASARAOPETGUNTURNARASARAOPETANARASARAO PETA (M)0
28193100109ZPHS VEERAMPALLINELLOREMANUBOLUVADLAPUDI0
28211900345A.P. MODEL SCHOOL, KODUMURKURNOOLKODUMURKODUMUR0
28182000502MPUPS JONNA THALIPRAKASAMMARTURUJONNATHALI0
28211800315A P MODEL SCHOOL, PEDDAPADUKURNOOLKALLURA. NAGALAPURAM0
28120207507APTWRS(GIRLS) BHADRAGIRIVIZIANAGARAMG.L.PURAMPIRTHANI @ ELWINPETA0
28113601431ZPHS KAVITI (ODIA)SRIKAKULAMKAVITIKAVITI0
28192500812ZPHS KOTHURUNELLORENELLORENELLORE-I (R)0
28211800304ZPHS PEDDAPADUKURNOOLKALLURA. NAGALAPURAM0
28210400904ZPHS NAGLADINNEKURNOOLNANDAVARAMNAGALADINNE0
28213200317A.P. MODEL SCHOOL, GADIVEMULAKURNOOLGADIVEMULAGADIVEMULA0
28133090362ZPHS MINDIVISAKHAPATNAMGAJUWAKAGAJUWAKA (M)0
28230200311ZPHS GOPIDINNECHITTOORTHAMBALLAPALLEGOPIDINNE0
28112903103KGBV SANTHABOMMALISRIKAKULAMSANTHABOMMALIBORUBHADRA0
28132601106ZPHS REDDIPALLI AGRMVISAKHAPATNAMPADMANABHAMREDDIPALLI AGRM.0
28184501101MPPS,N.G.PADU(V) BUS STNDPRAKASAMNAGULUPPALAPADUNAGULUPPALA PADU0
28191101607ZPHS KADIRINAIDUPALLENELLOREMARRIPADUPADAMATINAIDUPALLE0
28131701215MODEL SCHOOL,VEMULAPUDIVISAKHAPATNAMNARASIPATNAMVEMULAPUDI0
28132890940ZPHS GOPALAPATNAMVISAKHAPATNAMCHINAGADILAVISAKHAPATNAM0
28110200102ZPHS V.K.GUMADASRIKAKULAMVANGARAJ K GUMADA0
28213500315A.P.MODEL HIGH SCHOOL, M.THIMMAPURAMKURNOOLMAHANANDITHIMMAPURAM0
28213100621KGBVRS, PANYAMKURNOOLPANYAMPANYAM0
28121501604ZPHS UDDAVOLUVIZIANAGARAMTHERLAMUDDAVOLU0
28213701417AP MODEL SCHOOL,RUDRAVARAMKURNOOLRUDRAVARAMRUDRAVARAM0
28211701504ZPHS UYYALAWADAKURNOOLORVAKALUYYALAWADA0
28230801547ZPHS YERRAIAHGARIPALLECHITTOORKALAKADAKALAKADA0
28111304706GHS SEETHAMPETASRIKAKULAMSEETHAMPETASEETHAMPETA0
28120603105GTWAS DOKISEELAVIZIANAGARAMPARVATHIPURAMDOKISEELA0
28193001203GOVT PS A S KANDRIKANELLOREVENKATACHALAMKANUPURU BIT - II0
28231191821TPPM MCHS TP AREA(E)CHITTOORTIRUPATHI(U)TIRUPATHI (M)0
28231702206ZPHS PANDURCHITTOORVARADAIAHPALEMPANDURU0
28230800306ZPHS KADIRAYANACHERUVUCHITTOORKALAKADAKADIRAYACHERUVU0
28231501603ZPHS GUNDELIGUNTACHITTOORTHOTTAMBEDUGUNDELIGUNTA0
28133090365ZPHS YARADAVISAKHAPATNAMGAJUWAKAGAJUWAKA (M)0
28134301501MPPS IRUVADAVISAKHAPATNAMATCHUTAPURAMIRUVADA0
28212000521A.P. MODEL SCHOOL, GONEGANDLAKURNOOLGONEGANDLAGONEGANDLA0
28214403144A.P MODEL SCHOOL, RAVVALAKONDAKURNOOLBANAGANAPALLIBANAGANAPALLE0
28234601704ZPHS GANGAMAMBHAPURAMCHITTOORKARVETINAGARMUKKARAVARIPALLE0
28231191655MCHS RS MADA STREETCHITTOORTIRUPATHI(U)TIRUPATHI (M)0
28212601913A.P. MODEL SCHOOL, ASPARIKURNOOLASPARIASPARI0
28190101014KGBV SEETARAMAPURAMNELLORESEETHARAMAPURAMSEETHARAMAPURAM0
28211400715A.P. MODEL SCHOOL, PAMULAPADUKURNOOLPAMULAPADUPAMULAPADU0
28234490939ZPHS PILLARIPATTUCHITTOORPUTTURPUTTUR0
28212000307ZPHS PEDDANELATURKURNOOLGONEGANDLAPEDDA NELATUR0
28133201806ZPHS PARAVADAVISAKHAPATNAMPARAWADAPARAVADA0
28230902107ZPHS G.KOTHAPALLECHITTOORK.V.PALLEGYARAMPALLE0
28234501804ZPHS NAGARAJUKUPPAMCHITTOORNAGARINAGARAJUKUPPAM0
28231900407ZPHS S.S.PURAMCHITTOORNAGALAPURAMSADASIVA SANKARAPURAM0
28214701025AP MODEL SCHOOL, OWKKURNOOLOWKOWK0
28202700316ZPHS CHENNURKADAPACHENNURCHENNUR0
28235301009ZPHS ARAGONDA(BOYS)CHITTOORTHAVANAMPALLEARAGONDA0
28121401611KGBV BADANGIVIZIANAGARAMBADANGIBADANGI0
28236302205KGBV RAMAKUPPAMCHITTOORRAMAKUPPAMVIJALAPURAM0
28214701402ZPHS G SINGAVARAMKURNOOLOWKCHERLOPALLE0
28210401611A.P MODEL SCHOOL, NANDAVARAMKURNOOLNANDAVARAMNANDAVARAM0
28120690933TRMMGHS ADABADI STVIZIANAGARAMPARVATHIPURAMKOTHAVALASA0
28214201407ZPHS YALLURKURNOOLGOSPADUYALLURU0
28110301003ZPHS SANKILISRIKAKULAMR.AMADALAVALASASANKILI0
28110300403ZPHS KANDISASRIKAKULAMR.AMADALAVALASAKANDISA0
28233801205ZPHS KATIPERICHITTOORCHOWDEPALLEKATIPERI0
28111002503ZPHS MANDARADASRIKAKULAMSANTHAKAVITIMANDARADA0
28236300808ZPHS PANDYALAMADUGUCHITTOORRAMAKUPPAMPANDYALAMADUGU0
28232502103ZPHS TADUKU RSCHITTOORVADAMALAPETALIMELU MANGA PURAM0
28181500509VK GOVT HIGH SCHOOL TALLURPRAKASAMTALLURUTHALLUR0
28213801805A.P MODEL SCHOOL, KOTA KANDUKURKURNOOLALLAGADDAKOTA KANDUKUR0
28234600806ZPHS T.K.M. PETCHITTOORKARVETINAGARTIRUMALAKONDAMAMBAGARIP0
28191600803ZPHS ALAGANIPADUNELLOREVIDAVALURALAGANIPADU0
28121703207MJPAPBCWRS EM BOYSVIZIANAGARAMDATHIRAJERUPEDAMANAPURAM0
28234000615MJPAPBCWRS SODAM(BOYS)CHITTOORSODAMSODAM0
28110203703ZPHS ARASADASRIKAKULAMVANGARAARASADA0
28110201002ZPHS M.S.PURAMSRIKAKULAMVANGARAM S R PURAM0
28132701303MPUPS AnnavaramVISAKHAPATNAMBHEEMUNIPATNAMANNAVARAM0
28191901507MPUPS YAKASIRIMATAMNELLORESANGAMDUVVURU0
28111001804KGBV SANTHAKAVITYSRIKAKULAMSANTHAKAVITISANTHAKAVITI0
28122702102ZPHS RAGHUMANDAVIZIANAGARAMDENKADARAGHUMANDA0
28152300906ZPHS, CHATAPARRUWEST GODAVARIELURUCHATAPARRU0
28230801548APMS KALAKADACHITTOORKALAKADAKALAKADA0
28230401013APMS PTMCHITTOORPEDDATHIPPA SAMUDRAMPEDDATHIPPASAMUDRAM0
28233501606MPUPS AVULAPALLICHITTOORMADANAPALLEMADANAPALLE (RURAL)0
28231800104ZPHS PRAVALESWARAPURAMCHITTOORSATHYAVEDUPRAVELAVARMESWARAPURAM0
28231301802MPUPS PATHAVEERAPURAMCHITTOORYERPEDUPATHAVEERAPURAM0
28231491110MJP AP BC Welfare Residental School,SrikalahastiCHITTOORSRIKALAHASTISRIKALAHASTI (M)0
28120105410APSWRS KOMARADAVIZIANAGARAMKOMARADAKOMARADA0
28233700510APMS ADAVINATHUNIKUNTACHITTOORPUNGANURRAGANIPALLE0
28194102410SSBKR ZPHS ARAVAPALEMNELLORECHITTAMURYELLASIRI0
28231900811GHS NAGALAPURAMCHITTOORNAGALAPURAMNAGALAPURAM0
28233590594APSWRS MADANAPALLI(GIRLS)CHITTOORMADANAPALLEMADANAPALLE (M)0
28233800408ZPHS PARIKIDONACHITTOORCHOWDEPALLEGADDAMVARIPALLI0
28193301310ZPHS CHAGANAMNELLORESAIDAPURAMCHAGANAM0
28192000804ZPHS MAMUDURUNELLORECHEJERLAMAMUDURU0
28234902205ZPHS M.D.MANGALAMCHITTOORGANGADHARANELLOREMAHADEVAMANGALAM0
28201100303MPPS KOTA STREETKADAPABADVELBADVEL (PT)0
28193000910MJP AP BC WR SCHOOL GOLAGAMUDINELLOREVENKATACHALAMANIKEPALLE0
28152401602MPPS, SOMAVARAPADUWEST GODAVARIDENDULURUSOMAVARAPPADU0
28232001503ZPHS PULIKUNDRAMCHITTOORPITCHATURPULIGUNDRAM0
28230201213ZPHS BALAKAVARIPALLECHITTOORTHAMBALLAPALLEKOSUVARIPALLE0
28191000604ZPHS GANDIPALEMNELLOREUDAYAGIRIGANDIPALEM0
28235101106ZPHS POLAVARAMCHITTOORPUTHALAPATTUPOLAVARAM0
28233101145ZPHS KOTAPALLE(GIRLS)CHITTOORPILERPILERU0
28133200903ZPHS PINAMADAKAVISAKHAPATNAMPARAWADAPINAMADAKA0
28190101017AP MODEL SCHOOL SEETHARAMA PURAMNELLORESEETHARAMAPURAMSEETHARAMAPURAM0
28190700622KGBV KALIGIRINELLOREKALIGIRIKALIGIRI0
28110303402ZPHS LAXMIPURAMSRIKAKULAMR.AMADALAVALASALAXMIPURAM0
28233701803ZPHS BANDLA PALLECHITTOORPUNGANURBANDLAPALLE0
28230700306ZPHS CHERLOPALLECHITTOORGURRAMKONDACHERLOPALLE0
28230200823APMS THAMBALLAPALLICHITTOORTHAMBALLAPALLETHAMBALLAPALLE0
28212391301NMMPLHS 2OTH WARDKURNOOLADONIADONI (M)-20
28233800805ZPHS MEKALACHINNA PALLECHITTOORCHOWDEPALLESETTIPETA0
28133501002AP MODEL SCHOOL TEGADAVISAKHAPATNAMKASIMKOTATEGADA0
28111501609GHS KOTHURUSRIKAKULAMKOTTURUKOTTURU0
28236000305ZPHS PEDDAVELAGATURCHITTOORPEDDAPANJANIPEDDAVELAGATUR0
28232300603ZPHS ANJURUCHITTOORK.V.B.PURAMANJURU0
28194502305MPPS MANNARPOLUR GENERALNELLORESULLURPETMANNAR POLURU (U)0
28233400604MPUPS THAVALAMCHITTOORNIMMANAPALLETHAVALAM0
28130800204AP MODEL SCHOOL,MANCHALAVISAKHAPATNAMCHEEDIKADAMANCHALA0
28233601006APMS DINNEPALLECHITTOORRAMASAMUDRAMVOOLAPADU0
28193401405APSWRS & JRC DAKKILINELLOREDAKKILIDAKKILI0
28151401103ZPHS, TYAJAMPUDIWEST GODAVARIDEVARAPALLITYAJAMPUDI0
28191102008ZPHS NANDAVARAMNELLOREMARRIPADUNANDAVARAM0
28123001720GHS SKOTAVIZIANAGARAMSRUNGAVARAPUKOTASRUNGAVARAPUKOTA0
28192590709YVMC HS STONEHOUSEPET NLNELLORENELLORENELLORE (M)-30
28230100225APMS PEDDAMANDYAMCHITTOORPEDDAMANDYAMPEDDAMANDYAM0
28230401012KGBV PTMCHITTOORPEDDATHIPPA SAMUDRAMPEDDATHIPPASAMUDRAM0
28191901212APSWR, SANGAMNELLORESANGAMSANGAM0
28231000808ZPHS YERRAVARIPALEMCHITTOORYERRAVARIPALEMYERRAVARIPALEM0
28200500821KGBV DUVVURKADAPADUVVURDUVVUR0
28190501210ZPHS MUSUNURUNELLOREKAVALIMUSUNURU0
28191901404MPPS GANDIJANASANGAMNELLORESANGAMPADAMATIPALEM0
28132890941ZPHS KOTHAPALEMVISAKHAPATNAMCHINAGADILAVISAKHAPATNAM0
28143095622MPL HS VANKAYALA VARI STREETEAST GODAVARIRAJAHMUNDRY(URBAN)RAJAHMUNDRY-1-20
28190401007ZPPHS CHAMADALANELLOREJALADANKICHAMADALA0

Note: Data Collection from schools with internet only Since 20-Nov-2016